મોટર ચલાવવી

અહી કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો તથા નિશાનીઑ છે જે તમે ગાડી ચાલવતા હો ત્યારે કામ મા આવી શકે.

excusez-moi, il y a une station-service près d'ici?
excusez-moi, savez-vous s'il y a une station-service près d'ici?
ma voiture est en panneમારી ગાડી બગડી ગઈ છે
je n'ai plus d'essence
j'en voudrais pour vingt euros
je voudrais vingt euros de diesel
c'est ...
du sans-plomb
du dieselડીસલ
du gasoil
de l'ordinaire
puis-je avoir de l'huile à moteur?
la voitureગાડી
la bagnole
le fourgonવૅન
le camion
la motoબાઇક
la mobyletteમોપેડ
le scooterસ્કૂટર

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Station-serviceપેટ્રોલ પંપ
De l'eauપાણી
De l'airહવા

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો