યાત્રા

અહીં વિવિધ પ્રકારના પ્રવાસ અંગે ઉપયોગી થતા અમુક ફ્રેંચ શબ્દસમૂહો આપેલા છે.

où se trouve ...?
la gare routière
la gare
l'aéroport
où puis-je trouver un taxi?મને ટૅક્સી ક્યા મળશે?
bon voyage!તમારી યાત્રા શુભ રહે?
la voitureગાડી
l'autobusબસ
le carબસ
l'avionવિમાન
le trainટ્રેન
le bateau
le ferryનાની બોટ
le taxiભાડાની ગાડી
le vélo
en busબસ દ્વારા
en avionપ્લેન દ્વારા
en trainટ્રેન દ્વારા
en bateauનૌકા દ્વારા
à piedપગે ચાલીને

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો