સમય કેહેવો

ફ્રેંચમાંં સમય કેવી રીતે કહેવો તે શીખો

મોટેભાગે ફ્રેંચમાંં 24 કલાક મુજબ સમય કહેવો સામાન્ય છે, પરંતુ 12 કલાક મુજબ સમય કહેવો પણ સામાન્ય છે, ખાસ કરીને ઓછી ઔપચારિક પરિસ્થિતિઓમાં.

સમય પુછવો

quelle heure il est?સમય શુ થયો છે?
quelle heure est-il?અત્યારે શુ સમય થયો છે?
quelle heure avez-vous?
pourriez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? or pourriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît?મેહરબાની કરીને, તમે મને સમય જણાવશો?
vous auriez l'heure par hasard?શુ તમારી પાસે સમય છે?
vous savez l'heure qu'il est?શુ તમે જાણો છો કે સમય શુ થયો છે?

સમય જણાવવો

il est ...
exactement ...
environ ...
presque ...
tout juste ... passée(s)
une heure
deux heures
une heure et quart
deux heures et quart
une heure et demie
deux heures et demie
deux heures moins le quart
trois heures moins le quart
une heure cinq
une heure dix
une heure vingt
une heure vingt-cinq
deux heures moins cinq
deux heures moins dix
deux heures moins vingt
deux heures moins vingt-cinq
dix heures quinze
dix heures trente
dix heures quarante-cinq
dix heures (du matin)
trois heures de l'après-midi
neuf heures du soir
dix-huit heures
midi
minuit

ફ્રેંચમાં સમય જણાવવો કલાકને heure(s) દ્વારા અનુસરીને, મિનિટ દ્વારા અનુસરીને કહેવાથી પણ શક્ય છે, દા.ત.

11h47અગીયાર સુડતાળીસ
14h13બે તેર

ઘડીયાળો

ma montre ...
avance
retarde
cette pendule ... un peu
avance
retarde
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.