સ્વાસ્થય

તમને તમારા આરોગ્ય વિશે વાત કરતી વખતે આ ફ્રેંચ વાક્યો મદદરૂપ લાગી શકે છે.

je suis en bonne santé
je ne me sens pas bienમારી તબીયત સારી નથી
je ne me sens pas très bienમને કાઇ સારુ લાગી રહ્યુ નથી
je dois voir un docteurમારે ડૉક્ટર ને મળવુ પડશે
je voudrais voir un docteurમારે ડૉક્ટર ને મળવુ છે
j'ai mal à la têteમને માથુ દુખે છે
as-tu un cachet?
avez-vous un antalgique?
j'ai la nauséeમને લાગે છે કે હું માંદો છુ
j'ai envie de vomirમને લાગે છે કે હું માંદો છુ
je me suis coupé(e)મને કાપો પડ્યો છે
j'ai une douleur ...
au cou
au dos
dans la poitrine
c'est douloureux
ça fait mal?
est-ce cassé?
c'est une fracture
c'est une entorse