ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Delia Locatelli
ઉંમર: 18

Valentina Ferrari
ઉંમર: 39

Eleonora Calderaro
ઉંમર: 18

Jessica santanocito
ઉંમર: 19

Rocco Di Filippo
ઉંમર: 35

Giuseppina Veltro
ઉંમર: 22

Gizem Gozudok
ઉંમર: 17

ELEONORA FAUSTINO
ઉંમર: 25

Costanza Semenzato
ઉંમર: 44

Giuseppe Santoro
ઉંમર: 43

Enrico Pacca
ઉંમર: 33

Chiara Pizzuti
ઉંમર: 21

Simone Veronese
ઉંમર: 44

Ecaterina Harbu
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી