ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Omar Falgari
ઉંમર: 47

MIrco Ardito
ઉંમર: 25

emma grazia della fina
ઉંમર: 52

Gianluca Trullo
ઉંમર: 22

Sarah Monaco
ઉંમર: 20

Giulia Delfini
ઉંમર: 22

Claudio Orlando
ઉંમર: 66

Mariateresa Bazzaro
ઉંમર: 43

Luisa Russo
ઉંમર: 34

Ramon Callico
ઉંમર: 63

Lucia Fabiani
ઉંમર: 22

EMILIANO BONA
ઉંમર: 38

nicoletta resca
ઉંમર: 59

Luca Speranza
ઉંમર: 25

Giulia Giuntini
ઉંમર: 17

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી