ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

fabio Pari
ઉંમર: 40

Nereo Cafolla
ઉંમર: 19

Paolo Lanzetta
ઉંમર: 34

Martina Zucchini
ઉંમર: 17

Paolo Montesi
ઉંમર: 51

ivana corradini
ઉંમર: 77

Fabrizio P
ઉંમર: 31

GIAN MARIO MARIANI
ઉંમર: 24

luigi evidente
ઉંમર: 30

davide genini
ઉંમર: 19

Bia Biank
ઉંમર: 15

Daniela Icardi
ઉંમર: 55

Gaia Vitiello
ઉંમર: 17

Sandro Pennica
ઉંમર: 68

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી