ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Gizem Gozudok
ઉંમર: 17

ELEONORA FAUSTINO
ઉંમર: 24

Costanza Semenzato
ઉંમર: 44

Giuseppe Santoro
ઉંમર: 43

Enrico Pacca
ઉંમર: 33

Chiara Pizzuti
ઉંમર: 21

Simone Veronese
ઉંમર: 43

Ecaterina Harbu
ઉંમર: 24

Omar Falgari
ઉંમર: 47

MIrco Ardito
ઉંમર: 25

emma grazia della fina
ઉંમર: 52

Francesco Coppola
ઉંમર: 28

Sarah Monaco
ઉંમર: 21

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી