ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Stefano Dalsecchi
ઉંમર: 36

giovanni gigliotti
ઉંમર: 42

ylenia auriemma
ઉંમર: 21

Marilisa Palmieri
ઉંમર: 31

silvia Scazzola
ઉંમર: 55

Antonio Pecchillo
ઉંમર: 23

luca albiero
ઉંમર: 44

Alessia D'Emilio
ઉંમર: 32

Simona Castelli
ઉંમર: 46

Nicole Pulvirenti
ઉંમર: 26

BARBARA BESANA
ઉંમર: 50

Vittoria Bernardi
ઉંમર: 20

Antonio Bergna
ઉંમર: 57

fabio Pari
ઉંમર: 40

Nereo Cafolla
ઉંમર: 19

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી