ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

EMILIANO BONA
ઉંમર: 38

nicoletta resca
ઉંમર: 59

Luca Speranza
ઉંમર: 24

Giulia Giuntini
ઉંમર: 16

Fatma Faty
ઉંમર: 31

Matteo Angeli
ઉંમર: 22

Andy Gabriel Balinisteanu
ઉંમર: 21

mariangela sani
ઉંમર: 49

Ibtissam Argoubi
ઉંમર: 21

Maggie Mau
ઉંમર: 28

Mario Ruggia
ઉંમર: 53

Massimiliano Scalabrino
ઉંમર: 40

Eduardo Reitano
ઉંમર: 27

MARIA esposito
ઉંમર: 21

pierluigi mastropasqua
ઉંમર: 44

giorgio catellani
ઉંમર: 71

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી