ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Marco Pietrantonio

Marco Pietrantonio
Campobasso, ઇટાલી
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

alejandro quattrocchi

alejandro quattrocchi
Italiani, ઇટાલી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Alessia Frascarelli

Alessia Frascarelli
Rome, ઇટાલી
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Gabriele Cremaschi

Gabriele Cremaschi
Varese, ઇટાલી
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Davide Guastini

Davide Guastini
Livorno, ઇટાલી
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Raffaele Plaitano

Raffaele Plaitano
Cambiago, ઇટાલી
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Francesco Civita

Francesco Civita
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Michela Casotti

Michela Casotti
Pisa, ઇટાલી
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Valentina Capitanio

Valentina Capitanio
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Gabriela Monica Boghiu

Gabriela Monica Boghiu
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષાઓ
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)
રોમેનિયન

Serena Alfieri

Serena Alfieri
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

linda pardini

linda pardini
Lucca, ઇટાલી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Marta Gotti

Marta Gotti
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Noemi Perini

Noemi Perini
Capannoli, ઇટાલી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Pierantonio De Facci

Pierantonio De Facci
Farra di Soligo, ઇટાલી
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Massimo Giordano

Massimo Giordano
Itala, ઇટાલી
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી