ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Irina Ursu
ઉંમર: 21

Cesare Abbate
ઉંમર: 54

vanessa micelli
ઉંમર: 37

Rosa Attianese
ઉંમર: 25

Ilaria Albanese
ઉંમર: 27

Darlin Yakubu
ઉંમર: 19

daniele di mauro
ઉંમર: 31

Delia Locatelli
ઉંમર: 18

Valentina Ferrari
ઉંમર: 39

Eleonora Calderaro
ઉંમર: 19

Jessica santanocito
ઉંમર: 20

Rocco Di Filippo
ઉંમર: 36

Giuseppina Veltro
ઉંમર: 22

Gizem Gozudok
ઉંમર: 18

ELEONORA FAUSTINO
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી