ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Lorenzo Maggiori

Lorenzo Maggiori
Ancona, ઇટાલી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Giulia Rengo

Giulia Rengo
Todi, ઇટાલી
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

martina augelli

martina augelli
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Antonio La Montagna

Antonio La Montagna
Barcelona, સ્પેઇન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Lauro Giubin

Lauro Giubin
Rovigo, ઇટાલી
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Simone Re

Simone Re
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Giulia Stamegna

Giulia Stamegna
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

paolo villani

paolo villani
Ferrara, ઇટાલી
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Davide Fava

Davide Fava
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Bruno Aloisi

Bruno Aloisi
Barcelona, સ્પેઇન
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Alessandro Di Donna

Alessandro Di Donna
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Sara Bertola

Sara Bertola
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Giovanna Lai

Giovanna Lai
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Gloriana Glo

Gloriana Glo
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Yuri Zambelli

Yuri Zambelli
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Sophia Katsi

Sophia Katsi
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષાઓ
ગ્રીક (ગ્રીસ)
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી