ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

luigi evidente
ઉંમર: 30

davide genini
ઉંમર: 19

Bia Biank
ઉંમર: 15

Stefania Cassini
ઉંમર: 52

Daniela Icardi
ઉંમર: 54

Gaia Vitiello
ઉંમર: 17

Sandro Pennica
ઉંમર: 68

Carolina Contran
ઉંમર: 14

Francesco Racano
ઉંમર: 28

Sonia Stati
ઉંમર: 23

Andrea Camilletti
ઉંમર: 56

Francesca Tondini
ઉંમર: 47

fabiola rostellato
ઉંમર: 54

Massimo Mori
ઉંમર: 44

Luca Ciarino
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી