ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Giuseppe Motta

Giuseppe Motta
Catania, ઇટાલી
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Emanuele Moschella

Emanuele Moschella
Enfield Lock, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Raffaele Testa

Raffaele Testa
Napoli, ઇટાલી
ઉંમર: 68
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

ercole farci

ercole farci
Genoa, ઇટાલી
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Giuseppe Vitrano Lombardo

Giuseppe Vitrano Lombardo
Bologna, ઇટાલી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Massimiliano Buono

Massimiliano Buono
Rome, ઇટાલી
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Maria Chiara Sinisgalli

Maria Chiara Sinisgalli
Bologna, ઇટાલી
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Elizabeth Bogana

Elizabeth Bogana
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Achille Rumolo

Achille Rumolo
Napoli, ઇટાલી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Stefano Martucci

Stefano Martucci
Cosenza, ઇટાલી
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Cecilia Felice

Cecilia Felice
Umbriano, ઇટાલી
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Alice Vedo

Alice Vedo
Italiani, ઇટાલી
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

Raffaele Mattiacci

Raffaele Mattiacci
Italia, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva
Italiana, ઇટાલી
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Giulia Stamegna

Giulia Stamegna
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Astrid Aurora Ruisi

Astrid Aurora Ruisi
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી