ઇટૅલિયન ભાષા ભાગીદારો

Marco Alessandrini

Marco Alessandrini
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Monika Izabela

Monika Izabela
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)
પોલિશ

Giovanni Ruello

Giovanni Ruello
Turin, ઇટાલી
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Francesca Rigo

Francesca Rigo
Peschiera del Garda, ઇટાલી
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Silvia Bui

Silvia Bui
Ferrara, ઇટાલી
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Giovanni Dominoni

Giovanni Dominoni
Romano di Lombardia, ઇટાલી
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Matteo Ferrandi

Matteo Ferrandi
Brescia, ઇટાલી
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Enrico Tasca

Enrico Tasca
San Remo, ઇટાલી
ઉંમર: 74
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Ilaria Zanirato

Ilaria Zanirato
Italiani, ઇટાલી
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Francesco Misiano

Francesco Misiano
Verona, ઇટાલી
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Francesca Sireci

Francesca Sireci
Rome, ઇટાલી
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Claudia Sav

Claudia Sav
Napoli, ઇટાલી
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Anna Micheletti

Anna Micheletti
Sassari, ઇટાલી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Beatrice Signorini

Beatrice Signorini
Florence, ઇટાલી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Singh Jaspreet Manuel

Singh Jaspreet Manuel
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Simone Re

Simone Re
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઇટૅલિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી