ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Heikki Piir
ઉંમર: 29

Kristjan Pärnaste
ઉંમર: 25

Kerli Kilter
ઉંમર: 31

Liis Heinoja
ઉંમર: 14

Marika Laos
ઉંમર: 54

Kadi Sepp
ઉંમર: 18

Raivo Seepter
ઉંમર: 77

Anu Timm
ઉંમર: 51

Allan Peet
ઉંમર: 44

Monika R
ઉંમર: 54

Kirsika Objartel
ઉંમર: 27

Janne Taganõmm
ઉંમર: 42

Roman Leies
ઉંમર: 33

Martin Käämer
ઉંમર: 26

Kristin Aavakivi
ઉંમર: 46

Ranno Lill
ઉંમર: 27

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી