ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Kauri K
ઉંમર: 36

Kertu Vellemäe
ઉંમર: 14

Simone Peterson
ઉંમર: 25

Mareena Merila
ઉંમર: 42

Kalvo Imakson
ઉંમર: 24

Andrus Maripuu
ઉંમર: 20

Liisa Kermer
ઉંમર: 27

Regina Rebeca Rõõmussaar
ઉંમર: 17

sigrid põld
ઉંમર: 23

Kristina Rüütel
ઉંમર: 18

Ave Fohs
ઉંમર: 40

Linda Ojaste
ઉંમર: 50

Anete Kaur
ઉંમર: 14

Kelly Haapsal
ઉંમર: 16

Carmely Reiska
ઉંમર: 16

rein stoppel
ઉંમર: 57

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી