ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Signe Valjala
ઉંમર: 45

Tiia Vainula
ઉંમર: 46

Madli Kütt
ઉંમર: 42

Maarika Kaur
ઉંમર: 47

Elina Pozderova
ઉંમર: 22

Janika X
ઉંમર: 45

Laura Liis
ઉંમર: 35

Edith Kerve
ઉંમર: 61

Eve Semmel
ઉંમર: 67

Katrin Põldmaa
ઉંમર: 35

Iiga Lauring
ઉંમર: 60

Karine Võhmar
ઉંમર: 48

Aile Silm
ઉંમર: 39

Eve Tapp
ઉંમર: 52

Heikki Piir
ઉંમર: 32

Kristjan Pärnaste
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી