ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Jaan Nurk

Jaan Nurk
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kuldar Saar

Kuldar Saar
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Joanna Vahenõmm

Joanna Vahenõmm
Pärnu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

ahto alas

ahto alas
Sistranda, નોર્વે
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Tanel Orti

Tanel Orti
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Silvia Kuusik

Silvia Kuusik
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kristo Gramotin

Kristo Gramotin
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Eido Razdovalov

Eido Razdovalov
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Mari Holopainen

Mari Holopainen
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ઍસટોનિયન
ફિંનિશ

Kersti Sperlin

Kersti Sperlin
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Eve Laane

Eve Laane
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Ronald Kuusik

Ronald Kuusik
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષાઓ
ઍસટોનિયન
રશિયન

Markus P

Markus P
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kersti Mark

Kersti Mark
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kristi Koks

Kristi Koks
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kaido Vaatemäe

Kaido Vaatemäe
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી