ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Kristina Tiidu

Kristina Tiidu
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Zoja Pihelgas

Zoja Pihelgas
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kaimar Normann

Kaimar Normann
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Taivo Gross

Taivo Gross
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Anna Edela

Anna Edela
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Tõnu Feldman

Tõnu Feldman
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Veronika Linden

Veronika Linden
Tallinn, એસ્ટોનીયા
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Laura T

Laura T
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kaido Vaatemäe

Kaido Vaatemäe
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kaidi Linke

Kaidi Linke
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Aili Murumägi

Aili Murumägi
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Rain Teppo

Rain Teppo
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Siim Ots

Siim Ots
Viljandi, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Ats Astover

Ats Astover
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Anneliise Lung

Anneliise Lung
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Veroonika Plovits

Veroonika Plovits
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી