ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Andres Gailan
ઉંમર: 37

Iiga Lauring
ઉંમર: 58

Karine Võhmar
ઉંમર: 46

Aile Silm
ઉંમર: 37

Eve Tapp
ઉંમર: 50

Heikki Piir
ઉંમર: 30

Kristjan Pärnaste
ઉંમર: 26

Kerli Kilter
ઉંમર: 32

Liis Heinoja
ઉંમર: 14

Marika Laos
ઉંમર: 54

Kadi Sepp
ઉંમર: 19

Raivo Seepter
ઉંમર: 77

Anu Timm
ઉંમર: 52

Allan Peet
ઉંમર: 45

Monika R
ઉંમર: 54

Kirsika Objartel
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી