ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Kadi Sepp
ઉંમર: 18

Raivo Seepter
ઉંમર: 77

Anu Timm
ઉંમર: 51

Allan Peet
ઉંમર: 44

Monika R
ઉંમર: 53

Kirsika Objartel
ઉંમર: 27

Janne Taganõmm
ઉંમર: 42

Roman Leies
ઉંમર: 33

Martin Käämer
ઉંમર: 26

Kristin Aavakivi
ઉંમર: 46

Ranno Lill
ઉંમર: 27

Marko Lind
ઉંમર: 43

Siim Pihtjõe
ઉંમર: 25

Mari St
ઉંમર: 26

Anette-Marie Sibul
ઉંમર: 15

Reinis Hindriksoo
ઉંમર: 30

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી