ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Anni Kivimae

Anni Kivimae
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Liina Limberg

Liina Limberg
Põltsamaa, એસ્ટોનીયા
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Laura Taul

Laura Taul
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kristi V

Kristi V
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Liivi Erala

Liivi Erala
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Siiri Kangur

Siiri Kangur
Helsinki, ફિનલેન્ડ
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kaidi Kutsar

Kaidi Kutsar
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Helle-Ida Tammela

Helle-Ida Tammela
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

risto ulp

risto ulp
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Meelika Kärner

Meelika Kärner
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kristel E

Kristel E
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Marko Rego

Marko Rego
Erala, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kätlin Kaljusaar

Kätlin Kaljusaar
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Sirje Kõiv

Sirje Kõiv
Latina, ઇટાલી
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Triin Ojamets

Triin Ojamets
Viljandi, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Monika Kaarus

Monika Kaarus
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી