ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Andrian Andrian

Andrian Andrian
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષાઓ
ઍસટોનિયન
રશિયન

Robert Daniel

Robert Daniel
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kreete Sepp

Kreete Sepp
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Marianne Tamm

Marianne Tamm
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Maarja Peterson

Maarja Peterson
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Reigo Raud

Reigo Raud
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Andres Pajo

Andres Pajo
Estoniya, રશિયા
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષાઓ
ઍસટોનિયન
રશિયન

Kristelle Usta

Kristelle Usta
Soome, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Susanna Susie

Susanna Susie
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kaidi Jõesalu

Kaidi Jõesalu
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Kristiina Olju

Kristiina Olju
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Anette Toomsalu

Anette Toomsalu
Pärnu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Estella Pärtelpoeg

Estella Pärtelpoeg
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Keity Rodes

Keity Rodes
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Tiina Kalda

Tiina Kalda
Pärnu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Reigo Rannu

Reigo Rannu
Viljandi, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી