ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Sandra Nukk

Sandra Nukk
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Laura Priivits

Laura Priivits
Viljandi, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Marju Adramus

Marju Adramus
Pärnu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Cathy Väärmaa

Cathy Väärmaa
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Andres Keil

Andres Keil
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Laura Jaakson

Laura Jaakson
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Anne Vaher

Anne Vaher
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 63
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Diana Revjako

Diana Revjako
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Siiri Kangur

Siiri Kangur
Helsinki, ફિનલેન્ડ
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Maire Zuppur

Maire Zuppur
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Hanna N

Hanna N
Espoonlahti, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Keity Rodes

Keity Rodes
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Leeve Karmo

Leeve Karmo
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Veroonika Plovits

Veroonika Plovits
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Urmas Lumi

Urmas Lumi
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

Siiri Mendes

Siiri Mendes
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઍસટોનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી