ઍસટોનિયન ભાષા ભાગીદારો

Laura Liis
ઉંમર: 34

Edith Kerve
ઉંમર: 60

Eve Semmel
ઉંમર: 66

Katrin Põldmaa
ઉંમર: 34

Andres Gailan
ઉંમર: 38

Iiga Lauring
ઉંમર: 59

Karine Võhmar
ઉંમર: 46

Aile Silm
ઉંમર: 37

Eve Tapp
ઉંમર: 51

Heikki Piir
ઉંમર: 30

Kristjan Pärnaste
ઉંમર: 27

Kerli Kilter
ઉંમર: 33

Liis Heinoja
ઉંમર: 15

Marika Laos
ઉંમર: 55

Kadi Sepp
ઉંમર: 20

Raivo Seepter
ઉંમર: 78

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી