કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

JONGO CHOI

JONGO CHOI
મૂળ ભાષા
કોરિયન

YUDUCK KIM

YUDUCK KIM
Taipei, તાઇવાન
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
કોરિયન

YeonJeong Choi

YeonJeong Choi
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Sabin Lee

Sabin Lee
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Todd Chung

Todd Chung
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Hyangpyo Kim

Hyangpyo Kim
Daejeon, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
કોરિયન

subin im

subin im
Gwangju, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

민석 성

민석 성
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Kyu Chung

Kyu Chung
La Mirada, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Sun-Jong Byun

Sun-Jong Byun
Hwaseong-si, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Helen Hyejin Kim

Helen Hyejin Kim
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Younghyun Lee

Younghyun Lee
Gwacheon, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Song-Yi Park

Song-Yi Park
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
કોરિયન

태영 장

태영 장
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

연호 이

연호 이
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Hyunchan Shin

Hyunchan Shin
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
કોરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી