કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

Chloe Park
ઉંમર: 26

yooni Seo
ઉંમર: 25

James PARK
ઉંમર: 36

suhyeon kim
ઉંમર: 25

Heon Kyu Jeon
ઉંમર: 35

민정 강
ઉંમર: 40

Kyoung Su Park
ઉંમર: 31

yeonsam jeong
ઉંમર: 40

HeeKeon Ahn
ઉંમર: 25

의성 황
ઉંમર: 24

young ji Ji
ઉંમર: 24

woojong jung
ઉંમર: 30

Byung Kyu Kim
ઉંમર: 43

TAEHEE YUN
ઉંમર: 26

colin Jang
ઉંમર: 29

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી