કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

영보 김

영보 김
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
કોરિયન

호 유

호 유
Berlin, જર્મની
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jenny Jeong

Jenny Jeong
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
કોરિયન

연근 우

연근 우
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Young Chuii

Young Chuii
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Mookyung Kim

Mookyung Kim
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jun Su

Jun Su
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
કોરિયન

득 이

득 이
Yongin, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jong Hoon Park

Jong Hoon Park
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Sabin Lee

Sabin Lee
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
કોરિયન

수진 박

수진 박
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
કોરિયન

미연 이

미연 이
Singapore, સિંગાપુર
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Hyoungmean Kim

Hyoungmean Kim
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Pilun Kim

Pilun Kim
સીડની, ઑસ્ટ્રેલિયા
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Louise Hwang

Louise Hwang
Seoul, સાઉથ કોરિયા
મૂળ ભાષા
કોરિયન

하림 정

하림 정
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
કોરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી