કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

정수 박
ઉંમર: 22

Chloe Park
ઉંમર: 27

yooni Seo
ઉંમર: 26

James PARK
ઉંમર: 37

suhyeon kim
ઉંમર: 26

Heon Kyu Jeon
ઉંમર: 36

민정 강
ઉંમર: 41

Kyoung Su Park
ઉંમર: 32

yeonsam jeong
ઉંમર: 41

HeeKeon Ahn
ઉંમર: 25

의성 황
ઉંમર: 25

young ji Ji
ઉંમર: 25

woojong jung
ઉંમર: 30

Byung Kyu Kim
ઉંમર: 43

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી