કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

희 강

희 강
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
કોરિયન

JANGWON KO

JANGWON KO
Romano di Lombardia, ઇટાલી
મૂળ ભાષા
કોરિયન

JONGO CHOI

JONGO CHOI
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Quốc Đạt Trần

Quốc Đạt Trần
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
કોરિયન
વિયેટ્નામીસ

wang dong yeo

wang dong yeo
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
કોરિયન

호영 김

호영 김
Busan, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

연근 우

연근 우
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jonghoon Choi

Jonghoon Choi
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jeong Park

Jeong Park
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

woojong jung

woojong jung
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
કોરિયન

영보 김

영보 김
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Hyoungmean Kim

Hyoungmean Kim
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Younghyun Lee

Younghyun Lee
Gwacheon, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jimin Kim

Jimin Kim
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

정훈 김

정훈 김
Pangyodong, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Erica Park

Erica Park
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
કોરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી