કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

Young Ahn

Young Ahn
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Do Won Kang

Do Won Kang
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jae Yoo

Jae Yoo
Ottawa, કેનેડા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Youngsul KI

Youngsul KI
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Young Chuii

Young Chuii
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

J LEE

J LEE
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Derek Jun

Derek Jun
Seongnam-si, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
કોરિયન

young ji Ji

young ji Ji
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
કોરિયન

진수 경

진수 경
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Jia Park

Jia Park
Chungnam, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
કોરિયન

하지 윤

하지 윤
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
કોરિયન

호 유

호 유
Berlin, જર્મની
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Todd Chung

Todd Chung
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

하림 정

하림 정
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
કોરિયન

JIHO YU

JIHO YU
Incheon, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

MYUNGYOON KIM

MYUNGYOON KIM
Yamanashi, જાપાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
કોરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી