ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Gordana Marinić

Gordana Marinić
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Ivan Marić-Blekić

Ivan Marić-Blekić
Rijeka, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Ivana Čigir

Ivana Čigir
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Ivana Grbenic

Ivana Grbenic
Helsingør, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Zeljko Sijak

Zeljko Sijak
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Davor Prpić

Davor Prpić
Zagreb - Centar, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, જર્મની
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Sara Marija Subotičanec

Sara Marija Subotičanec
Zagreb - Centar, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Samir Slivka

Samir Slivka
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
ક્રોઍશીયન
સ્લોવાક

Antonio L

Antonio L
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
ક્રોઍશીયન

Sara Cakic

Sara Cakic
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષાઓ
ક્રોઍશીયન
સર્બીયન

Mikada Lincic

Mikada Lincic
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Daria G

Daria G
Zagreb - Centar, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી