ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Bruno Šmit
ઉંમર: 38

NEDZIJA RADMANOVIĆ
ઉંમર: 41

Igor Klobucar
ઉંમર: 46

Anamaria Mihaljevic
ઉંમર: 22

Dejana Rakič
ઉંમર: 23

Srdjan Cebic
ઉંમર: 39

Sandra Knajp
ઉંમર: 34

Ana Kumiša
ઉંમર: 37

Darko Almasi
ઉંમર: 29

Božidar Babić
ઉંમર: 54

Patrik Sokačić
ઉંમર: 14

Iva Varl
ઉંમર: 22

Marijana Ivanovic
ઉંમર: 22

Natalija Mijatović
ઉંમર: 26

Marija Medovka
ઉંમર: 38

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી