ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Ilona Glusac

Ilona Glusac
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Marijana Koren

Marijana Koren
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, ક્રોએશિયા
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Palma Milicevic

Palma Milicevic
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Alexander Pavlica

Alexander Pavlica
Bayern, જર્મની
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Katarina Ruščić

Katarina Ruščić
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Rudi Sinožić

Rudi Sinožić
Rotterdam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Goran Balašković

Goran Balašković
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Petra Žiga

Petra Žiga
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, સર્બીયા
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન
સર્બીયન

toni vukušić

toni vukušić
Split, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Lejla Halić

Lejla Halić
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Sara Subotičanec

Sara Subotičanec
Zagreb - Centar, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Nick Stefanovic

Nick Stefanovic
Kuwait City, કુવૈત
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી
ક્રોઍશીયન
સર્બીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી