ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Suzana Slavica
ઉંમર: 48

Iva Omrcen
ઉંમર: 22

Dejan Ilicic
ઉંમર: 35

Jagoda Šprem
ઉંમર: 48

viljano pavletić
ઉંમર: 59

Bernarda Sabljić
ઉંમર: 23

Emilija Tomic
ઉંમર: 31

Nereo Cafolla
ઉંમર: 19

Ivona Križanić
ઉંમર: 16

Bruno Šmit
ઉંમર: 39

NEDZIJA RADMANOVIĆ
ઉંમર: 42

Igor Klobucar
ઉંમર: 47

Anamaria Mihaljevic
ઉંમર: 23

Dejana Rakič
ઉંમર: 24

Srdjan Cebic
ઉંમર: 40

Sandra Knajp
ઉંમર: 35

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી