ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Samir Slivka

Samir Slivka
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષાઓ
ક્રોઍશીયન
સ્લોવાક

Diana Udiković

Diana Udiković
Ogulin, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Marinko Barčan

Marinko Barčan
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Lejla Halić

Lejla Halić
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Haris Suljic

Haris Suljic
Bosna, બોસ્નિયા તથા હેર્જ઼ીયિગોવીના
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Boris Horvatin

Boris Horvatin
Neulautern, જર્મની
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Vuk Antic

Vuk Antic
Kragujevac, સર્બીયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
આઇરિશ
ક્રોઍશીયન

Janja Bilandžija

Janja Bilandžija
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 62
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Helena Vekić

Helena Vekić
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Natalija Mijatović

Natalija Mijatović
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Ela Leko

Ela Leko
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, જર્મની
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Bruno Hranić

Bruno Hranić
Varaždin, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Marija Medovka

Marija Medovka
Osijek, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Mislav Kveštak

Mislav Kveštak
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી