ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Gordana Marinić

Gordana Marinić
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Vesna Latin

Vesna Latin
Munich, જર્મની
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

toni vukušić

toni vukušić
Split, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Petra Črnelić

Petra Črnelić
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Davor Curak

Davor Curak
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Jurica Katalinić

Jurica Katalinić
Subotica, સર્બીયા
ઉંમર: 63
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Lejla Halić

Lejla Halić
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Anita Sinanbegovic

Anita Sinanbegovic
Turku, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ફિંનિશ
ક્રોઍશીયન

Manuela Stričak

Manuela Stričak
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Vladimir Lovrić

Vladimir Lovrić
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષાઓ
ક્રોઍશીયન
મસેડોનિયન

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Ivan trubelja

Ivan trubelja
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Haris Suljic

Haris Suljic
Bosna, બોસ્નિયા તથા હેર્જ઼ીયિગોવીના
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, જર્મની
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Mia Si

Mia Si
Vienna, ઑસ્ટ્રીયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (ઑસ્ટ્રીયા)
ક્રોઍશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી