ક્રોએશિયન ભાષા ભાગીદારો

Dorja Crnić

Dorja Crnić
Osijek, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Goran Balašković

Goran Balašković
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Jurica Katalinić

Jurica Katalinić
Subotica, સર્બીયા
ઉંમર: 63
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, સર્બીયા
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
બોસ્નિયન
ક્રોઍશીયન
સર્બીયન

Boris Horvatin

Boris Horvatin
Neulautern, જર્મની
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Rade Dragic

Rade Dragic
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષાઓ
ક્રોઍશીયન
સર્બીયન

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Petra Žiga

Petra Žiga
Zagreb, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Petra Pan

Petra Pan
Split, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Palma Milicevic

Palma Milicevic
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, જર્મની
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Bruno Hranić

Bruno Hranić
Varaždin, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Zeljko Sijak

Zeljko Sijak
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

Djuro Stankovic

Djuro Stankovic
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ક્રોઍશીયન
સર્બીયન

Josipa Vlahović

Josipa Vlahović
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ક્રોઍશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી