ગુજરાતી ભાષા ભાગીદારો

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, ભારત
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Hiru Patel

Hiru Patel
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

prem patel

prem patel
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Bhavesh Movle

Bhavesh Movle
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Mangal Prajapati

Mangal Prajapati
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, કરાંચી
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Hardiks Patel

Hardiks Patel
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Bhavesh Khasiya

Bhavesh Khasiya
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Megh Patel

Megh Patel
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, ભારત
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, રશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Paresh Gami

Paresh Gami
Keshod, ભારત
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી