ગુજરાતી ભાષા ભાગીદારો

Rahul Joshi

Rahul Joshi
Gujarat, નેપાળ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, ભારત
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, ભારત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, ભારત
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Mangal Prajapati

Mangal Prajapati
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, ભારત
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

ANKIT PRAJAPATI

ANKIT PRAJAPATI
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Gaurang Gandhi

Gaurang Gandhi
વડોદરા, ભારત
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
અમદાવાદ, ભારત
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 68
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ગુજરાતી

Sani Patel

Sani Patel
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, રશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી