ગુજરાતી ભાષા ભાગીદારો

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, ભારત
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Mangal Prajapati

Mangal Prajapati
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Gaurang Gandhi

Gaurang Gandhi
વડોદરા, ભારત
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, ફિલિપાઇન્સ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

kanu parmar

kanu parmar
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Kanji Pampania

Kanji Pampania
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Vijubha Chauhan

Vijubha Chauhan
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Hiru Patel

Hiru Patel
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, ભારત
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

વિપુલ ગામીત

વિપુલ ગામીત
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Arjun Chorge

Arjun Chorge
વડોદરા, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
મરાઠી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી