ગ્રીક ભાષા ભાગીદારો

Andreas kyriakidis

Andreas kyriakidis
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Konstantinos Pantelakis

Konstantinos Pantelakis
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

John Kalos

John Kalos
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Dina Papadima

Dina Papadima
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Γαρυφαλια Ζαββου

Γαρυφαλια Ζαββου
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

george Ntrou

george Ntrou
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Stefanos Minos

Stefanos Minos
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

elenh kiassou

elenh kiassou
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Κωνσταντινα Κουτσουρη

Κωνσταντινα Κουτσουρη
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

vaggelis ovak

vaggelis ovak
Thessaloníki, ગ્રીસ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Konstantinos Katsos

Konstantinos Katsos
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Μαρια Π

Μαρια Π
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Popi Kalogianni

Popi Kalogianni
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Eugenia Georgantoni

Eugenia Georgantoni
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Xrisostomos Xrisostomou

Xrisostomos Xrisostomou
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Maria Chatzigrigoraki

Maria Chatzigrigoraki
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી