ગ્રીક ભાષા ભાગીદારો

Eirini theo

Eirini theo
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Lazaros Ouzounoglou

Lazaros Ouzounoglou
Germersheim, જર્મની
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Paul Giotis

Paul Giotis
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

jordan padelidis

jordan padelidis
Thessaloníki, ગ્રીસ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Vasiliki Dargara

Vasiliki Dargara
Pátra, ગ્રીસ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Nefeli Kontogiannatou

Nefeli Kontogiannatou
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Faih Raftopoulou

Faih Raftopoulou
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Dimitris Katsikas

Dimitris Katsikas
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

maria keletsa

maria keletsa
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Eyh Papadopouloy

Eyh Papadopouloy
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

John Christodoulakis

John Christodoulakis
Zug, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Ioannis Chrysakis

Ioannis Chrysakis
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Νανσυ Μεταξα

Νανσυ Μεταξα
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Margarita Rita

Margarita Rita
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Edward Epure

Edward Epure
Chaniá, ગ્રીસ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ગ્રીક (ગ્રીસ)
રોમેનિયન

Manolis Kon

Manolis Kon
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી