ગ્રીક ભાષા ભાગીદારો

Δημητρης Καζερακης

Δημητρης Καζερακης
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Dimitris Vasilakis

Dimitris Vasilakis
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Antonis Nikolaou

Antonis Nikolaou
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Fenia Christou

Fenia Christou
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

jerry krit

jerry krit
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

kwstis rousis

kwstis rousis
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
ગ્રીક
અલ્બેનિયન

Katertzis Ilias

Katertzis Ilias
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Σάκης Γκερσάνης

Σάκης Γκερσάνης
Amýntaio, ગ્રીસ
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

elena tsolakou

elena tsolakou
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Antonio Doumas

Antonio Doumas
Ioánnina, ગ્રીસ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Λαμπροσ Τσουμποσ

Λαμπροσ Τσουμποσ
Ioánnina, ગ્રીસ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Natalia Tzenou

Natalia Tzenou
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

ΘΑΛΕΙΑ ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΘΑΛΕΙΑ ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Ζωή Σιώλου

Ζωή Σιώλου
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Nikos Myriounis

Nikos Myriounis
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Vasiliki Charisi

Vasiliki Charisi
Tríkala, ગ્રીસ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી