ગ્રીક ભાષા ભાગીદારો

Eleni Minadaki
ઉંમર: 33

Ιωάννης Κορ
ઉંમર: 34

Elias Karabatzakis
ઉંમર: 32

Efi Simou
ઉંમર: 18

Stavros KALIMITRIDIS
ઉંમર: 51

Georgia Dana
ઉંમર: 43

miranta kalaitzidou
ઉંમર: 56

FOTEINI SARIMICHAILIDOU
ઉંમર: 43

Karali Eleni
ઉંમર: 50

Σπύρος Θωμάς
ઉંમર: 35

NIKOS YFANTIS
ઉંમર: 49

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી