ચાઇનીસ ભાષા ભાગીદારો

Sean Wang

Sean Wang
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

莉 吴

莉 吴
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ

Rubi Icer

Rubi Icer
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Joanna Kuo

Joanna Kuo
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

sam tony

sam tony
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Ng Han

Ng Han
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (સિંગાપુર)

Zhangjian Gao

Zhangjian Gao
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

TING CHAN

TING CHAN
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Mengjiao Han

Mengjiao Han
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

陳 珮琳

陳 珮琳
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

fang liu

fang liu
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

Cai Xy

Cai Xy
Rome, ઇટાલી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Tzuen Lin

Tzuen Lin
Yilan, તાઇવાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Seow Ching Tan

Seow Ching Tan
Kota Kinabalu, મલેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

Jeff Xu

Jeff Xu
Shanghai, ચીન
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

黃 靖恩

黃 靖恩
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી