ચાઇનીસ ભાષા ભાગીદારો

TING CHAN

TING CHAN
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Chienjung Chao

Chienjung Chao
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (ચીન)

Yuan Shuo Su

Yuan Shuo Su
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Hubery Bob

Hubery Bob
બેઇજિંગ, ચીન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

marshall ma

marshall ma
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Shixue Li

Shixue Li
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

世莹 王

世莹 王
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Yi Ku

Yi Ku
Taichung, તાઇવાન
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

fei w

fei w
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

li zijin

li zijin
બેઇજિંગ, ચીન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Pearl Chang

Pearl Chang
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Zhi Yong Wu

Zhi Yong Wu
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

David Wei

David Wei
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (ચીન)

Linjie Xu

Linjie Xu
બેઇજિંગ, ચીન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (ચીન)

Chi-Cheng Huang

Chi-Cheng Huang
Taipei, તાઇવાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

Sunny Lv

Sunny Lv
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી