ચાઇનીસ ભાષા ભાગીદારો

Yoko Lu

Yoko Lu
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Jennifer Yang

Jennifer Yang
Guangzhou, ચીન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

LI Jinze

LI Jinze
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

Leo Wei

Leo Wei
Jiaxing, ચીન
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Amor Lin

Amor Lin
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Tsyu Yanyun

Tsyu Yanyun
Kazan, રશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

陳 玉書

陳 玉書
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Julie LI

Julie LI
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

Yuhan Yang

Yuhan Yang
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Jerry Chan

Jerry Chan
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (હોંગકોંગ)

Yi Jia

Yi Jia
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

lepham chou

lepham chou
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Kevin Wang

Kevin Wang
Lisse, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Brea Lu

Brea Lu
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (ચીન)

愛筠 包

愛筠 包
Taichung, તાઇવાન
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (તાઇવાન)

Benjamin Peng

Benjamin Peng
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી