ચાઇનીસ ભાષા ભાગીદારો

Alex Liang

Alex Liang
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (ચીન)

Yuhuang Zhang

Yuhuang Zhang
Duisburg, જર્મની
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Chienjung Chao

Chienjung Chao
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (ચીન)

Hongyi Yan

Hongyi Yan
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Doris Zhang

Doris Zhang
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

胡 皓天

胡 皓天
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Hallstein Hongsian Su

Hallstein Hongsian Su
Edmonton, કેનેડા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (સિંગાપુર)

Qiang Fan

Qiang Fan
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Colt Wu

Colt Wu
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

景宇 李

景宇 李
Petersham, ઑસ્ટ્રેલિયા
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Yemao Man

Yemao Man
Göteborg, સ્વીડન
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Menglai Zhang

Menglai Zhang
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Chi-Cheng Huang

Chi-Cheng Huang
Taipei, તાઇવાન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

Julie WANG

Julie WANG
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ

小凤 张

小凤 张
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

Shin Tang

Shin Tang
Södertälje, સ્વીડન
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ચાઇનીસ (ચીન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી