જપાનીસ ભાષા ભાગીદારો

Rina Ishimaru

Rina Ishimaru
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

小林 義武

小林 義武
Himeji, જાપાન
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Izar Dantalian

Izar Dantalian
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Ogawa Yukiko

Ogawa Yukiko
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Seiyu Takizawa

Seiyu Takizawa
Takatsuki, જાપાન
ઉંમર: 61
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yuki Sugihara

Yuki Sugihara
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Nobumi Maeda

Nobumi Maeda
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shota Atago

Shota Atago
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

一輝 西本

一輝 西本
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kazuko Sato

Kazuko Sato
New York City, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Nobuko Okumura

Nobuko Okumura
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shuya Nagata

Shuya Nagata
Lyon, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

まさみ 西山

まさみ 西山
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Maxas Daishi

Maxas Daishi
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yuki Miyanaga

Yuki Miyanaga
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

minami minami

minami minami
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી