જપાનીસ ભાષા ભાગીદારો

Eriko Shimodate

Eriko Shimodate
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Noriko Karp

Noriko Karp
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shota Atago

Shota Atago
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

萌香 わだ

萌香 わだ
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Nguyenhuy Hoang

Nguyenhuy Hoang
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yawata Hiro

Yawata Hiro
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yurie Nitao

Yurie Nitao
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shuya Nagata

Shuya Nagata
Lyon, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Nobumi Maeda

Nobumi Maeda
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shinon Takada

Shinon Takada
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

豊田 正行

豊田 正行
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shiori Sugawara

Shiori Sugawara
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kazuyuki Yamazaki

Kazuyuki Yamazaki
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kumi Masuda

Kumi Masuda
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yukiyasu Ito

Yukiyasu Ito
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Anna Ika

Anna Ika
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી