જપાનીસ ભાષા ભાગીદારો

Izar Dantalian

Izar Dantalian
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Tomo Sato

Tomo Sato
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Aki Miya

Aki Miya
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

桑原 雅樹

桑原 雅樹
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yurie Nitao

Yurie Nitao
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Manabu Nakaigawa

Manabu Nakaigawa
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

大蔵 由美

大蔵 由美
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Hisako Inoue

Hisako Inoue
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kazuko Sato

Kazuko Sato
New York City, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yawata Hiro

Yawata Hiro
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Mayuko Maki

Mayuko Maki
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shinjo Hiromu

Shinjo Hiromu
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Chikara Otsuki

Chikara Otsuki
Okinawa, જાપાન
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Ayako O

Ayako O
Kanagawa, જાપાન
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shinobu Seiki

Shinobu Seiki
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Tetta Fujiwara

Tetta Fujiwara
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી