જપાનીસ ભાષા ભાગીદારો

Anna Ika

Anna Ika
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shinobu Seiki

Shinobu Seiki
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Mayuko Osanaga

Mayuko Osanaga
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Emi Matsui

Emi Matsui
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Hiromuuu HHHH

Hiromuuu HHHH
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

正也 加藤

正也 加藤
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Mittyo A

Mittyo A
Düsseldorf, જર્મની
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yusei Ishimatsu

Yusei Ishimatsu
Fukuoka-shi, જાપાન
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shota Takeuchi

Shota Takeuchi
Melbourne, ઑસ્ટ્રેલિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Rina Ishimaru

Rina Ishimaru
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Tocico H

Tocico H
Ōsaka-shi, જાપાન
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yurie Nitao

Yurie Nitao
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

葵来 山崎

葵来 山崎
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Taka Haruta

Taka Haruta
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી