જપાનીસ ભાષા ભાગીદારો

Taka Haruta

Taka Haruta
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shukou Minami

Shukou Minami
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Shinon Takada

Shinon Takada
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

佐藤 一哉

佐藤 一哉
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kazuyuki Yamazaki

Kazuyuki Yamazaki
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yuriko Sakashita

Yuriko Sakashita
Nagoya-shi, જાપાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yuki Ono

Yuki Ono
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Akiko sh

Akiko sh
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

一輝 西本

一輝 西本
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Maxas Daishi

Maxas Daishi
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Juntarou Doi

Juntarou Doi
Ikebukuro, જાપાન
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kensaku Toyonaga

Kensaku Toyonaga
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

めぐみ 服部

めぐみ 服部
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Masahiro Matsumoto

Masahiro Matsumoto
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Hiromuuu HHHH

Hiromuuu HHHH
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી