જપાનીસ ભાષા ભાગીદારો

Mayuko Osanaga

Mayuko Osanaga
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Anna Ika

Anna Ika
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Takako Sakamoto

Takako Sakamoto
Japan, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

葵来 山崎

葵来 山崎
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Nana Igarashi

Nana Igarashi
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Nobumi Maeda

Nobumi Maeda
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

豊田 正行

豊田 正行
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Kensaku Toyonaga

Kensaku Toyonaga
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Haruko Kishi

Haruko Kishi
Tokyo, જાપાન
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

marie murakami

marie murakami
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Yuki Ono

Yuki Ono
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

由枝 石川

由枝 石川
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

佐藤 一哉

佐藤 一哉
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Ayako O

Ayako O
Kanagawa, જાપાન
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Emi Matsui

Emi Matsui
Tokyo, જાપાન
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

Mariko Ogo

Mariko Ogo
Los Angeles, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
જપાનીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી