જર્મન ભાષા ભાગીદારો

rosa elias
ઉંમર: 21

Günter Becker
ઉંમર: 64

enahel Beta
ઉંમર: 42

Manuela Kreffta
ઉંમર: 42

Wolfgang von Grönheim
ઉંમર: 46

Craig Roland
ઉંમર: 54

Hildegard Gramatzki
ઉંમર: 69

Niklas Mulders
ઉંમર: 21

Dennis M
ઉંમર: 26

Tobias Ullmann
ઉંમર: 31

Florian Hermanns
ઉંમર: 30

Tina Ziwei
ઉંમર: 38

Ellen Siller
ઉંમર: 44

Svenja Schmidt
ઉંમર: 39

Dio Dragaj
ઉંમર: 15

Elmar Eiber
ઉંમર: 58

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી