જર્મન ભાષા ભાગીદારો

Gorden Bediako

Gorden Bediako
Hamburg, જર્મની
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જર્મન

Florian Heuser

Florian Heuser
Köln, જર્મની
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Roberto Castelluzzo

Roberto Castelluzzo
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Andreas Radke

Andreas Radke
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Christian Neugebauer

Christian Neugebauer
Werne, જર્મની
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Heidi Reale

Heidi Reale
Kreuzlingen, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Tobias Willich

Tobias Willich
Salzgitter, જર્મની
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Alessia Kjasfbal

Alessia Kjasfbal
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Anja Amb

Anja Amb
સ્ટુટગાર્ટ, જર્મની
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Lea Gysel

Lea Gysel
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Eva Weller

Eva Weller
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન
ફ્રેંચ

Dung Ho

Dung Ho
Düsseldorf, જર્મની
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
વિયેટ્નામીસ

Carla Halling

Carla Halling
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જર્મન

Markus Strothmann

Markus Strothmann
Osnabrück, જર્મની
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Isabelle Sternel

Isabelle Sternel
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Maaike Dittrich

Maaike Dittrich
Rotterdam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)
ડચ (નેધરલેન્ડ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી