જર્મન ભાષા ભાગીદારો

rosa elias
ઉંમર: 20

Günter Becker
ઉંમર: 63

enahel Beta
ઉંમર: 41

Manuela Kreffta
ઉંમર: 42

Wolfgang von Grönheim
ઉંમર: 45

Craig Roland
ઉંમર: 53

Hildegard Gramatzki
ઉંમર: 68

Niklas Mulders
ઉંમર: 21

Dennis M
ઉંમર: 26

Tobias Ullmann
ઉંમર: 30

Florian Hermanns
ઉંમર: 29

Tina Ziwei
ઉંમર: 37

Ellen Siller
ઉંમર: 43

Svenja Schmidt
ઉંમર: 38

Dio Dragaj
ઉંમર: 14

Elmar Eiber
ઉંમર: 58

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી