જર્મન ભાષા ભાગીદારો

Manuela Meier

Manuela Meier
Zürich, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Christina Caroline Ross

Christina Caroline Ross
Meerbusch, જર્મની
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Kurt Bucher

Kurt Bucher
Locarno, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 66
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Frank Zimmerli

Frank Zimmerli
Männedorf / Auf Dorf, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 61
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Florian Marcus

Florian Marcus
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Chris Hild

Chris Hild
Saarlouis, જર્મની
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Holger Wahlen

Holger Wahlen
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Dennis Gieser

Dennis Gieser
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Markus Strothmann

Markus Strothmann
Osnabrück, જર્મની
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

René Borgmann

René Borgmann
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Dara Huber

Dara Huber
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Viet Nguyen

Viet Nguyen
Oberhausen, જર્મની
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Mehmet Y

Mehmet Y
મૂળ ભાષા
જર્મન

Heidrun Maurer

Heidrun Maurer
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Nathalie Kamp

Nathalie Kamp
Oberhausen, જર્મની
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Thomas Koller

Thomas Koller
Nürnberg, જર્મની
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી