જર્મન ભાષા ભાગીદારો

Pascal Heuer

Pascal Heuer
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Ben Fueller

Ben Fueller
Brasília, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

sylvia Giessler

sylvia Giessler
Tbilisi, જ્યોર્જીયા
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન
પોલિશ

Melanie Pippa

Melanie Pippa
Vienna, ઑસ્ટ્રીયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
જર્મન (ઑસ્ટ્રીયા)

Silvana F

Silvana F
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Christopher Sch

Christopher Sch
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
જર્મન (ઑસ્ટ્રીયા)

Alessia Kjasfbal

Alessia Kjasfbal
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Saido Hitori

Saido Hitori
Frankfurt am Main, જર્મની
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

tim wende

tim wende
Seifersbach, જર્મની
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Frank Zimmerli

Frank Zimmerli
Männedorf / Auf Dorf, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 60
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Maxim Silberliedt

Maxim Silberliedt
Munich, જર્મની
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Hildegard Schløder

Hildegard Schløder
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Roberto Castelluzzo

Roberto Castelluzzo
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Peter Schuricht

Peter Schuricht
ઉંમર: 67
મૂળ ભાષા
જર્મન

Iris Sahin

Iris Sahin
Düsseldorf, જર્મની
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Viet Nguyen

Viet Nguyen
Oberhausen, જર્મની
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી