જર્મન ભાષા ભાગીદારો

Oliver Germann
ઉંમર: 26

Sandro Linsi
ઉંમર: 22

Angelo Vincenti
ઉંમર: 56

Schneider Achim
ઉંમર: 52

David Hauser
ઉંમર: 32

rosa elias
ઉંમર: 22

Günter Becker
ઉંમર: 65

enahel Beta
ઉંમર: 43

Manuela Kreffta
ઉંમર: 43

Wolfgang von Grönheim
ઉંમર: 47

Craig Roland
ઉંમર: 55

Hildegard Gramatzki
ઉંમર: 69

Niklas Mulders
ઉંમર: 22

Dennis M
ઉંમર: 27

Tobias Ullmann
ઉંમર: 31

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી