જર્મન ભાષા ભાગીદારો

Selin Ünal

Selin Ünal
Munich, જર્મની
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
ટર્કિશ

Saido Hitori

Saido Hitori
Frankfurt am Main, જર્મની
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Antonio L

Antonio L
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
ક્રોઍશીયન

Nico Lesch

Nico Lesch
Saarbrücken, જર્મની
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Maleen Leimkuhler

Maleen Leimkuhler
Groningen, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Falko Barwisch

Falko Barwisch
Hamburg, જર્મની
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
જર્મન

Dennis Nehrenheim

Dennis Nehrenheim
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Bettina Konrad

Bettina Konrad
Vienna, ઑસ્ટ્રીયા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
જર્મન (ઑસ્ટ્રીયા)

Alessia Kjasfbal

Alessia Kjasfbal
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Gwendolyn Peters

Gwendolyn Peters
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Doreen Hauptmann

Doreen Hauptmann
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Thore Pieper

Thore Pieper
Bremen, જર્મની
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Patrick Krause

Patrick Krause
Landshut, જર્મની
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Iris Sahin

Iris Sahin
Düsseldorf, જર્મની
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

ibrahim ayoğdu

ibrahim ayoğdu
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન
ટર્કિશ

Anja Amb

Anja Amb
સ્ટુટગાર્ટ, જર્મની
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી