જર્મન ભાષા ભાગીદારો

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
દાનિશ
જર્મન (જર્મની)

Gorden Bediako

Gorden Bediako
Hamburg, જર્મની
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન

Carsten Peters

Carsten Peters
Sibratsgfäll, ઑસ્ટ્રીયા
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Christina Domene

Christina Domene
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Andrea H

Andrea H
Lübeck, જર્મની
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
જર્મન

Maddy Pa

Maddy Pa
Mannheim, જર્મની
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Marinus Gläßer

Marinus Gläßer
Rosenheim, જર્મની
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Christine Se

Christine Se
Paderborn, જર્મની
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Elena Krummenacher

Elena Krummenacher
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Michael Primke

Michael Primke
La Spezia, ઇટાલી
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Antonio L

Antonio L
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
ક્રોઍશીયન

Thomas Hartmann

Thomas Hartmann
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Birgit Zenker

Birgit Zenker
Vienna, ઑસ્ટ્રીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
જર્મન (ઑસ્ટ્રીયા)

Alessia Kjasfbal

Alessia Kjasfbal
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

Tine May

Tine May
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
જર્મન

Martina Johnson

Martina Johnson
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
જર્મન (જર્મની)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી