ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Vehbi Kara
ઉંમર: 37

Yağmur ERGENÇ
ઉંમર: 27

Berna Ben
ઉંમર: 52

UFUK ERENBEY
ઉંમર: 49

Salih Özdemir
ઉંમર: 19

MELİK CAN
ઉંમર: 37

eren parıltı
ઉંમર: 25

emine özgan
ઉંમર: 24

Batuhan BERBEROĞLU
ઉંમર: 23

GÖKHAN ÇUKURÇAM
ઉંમર: 30

emre unal
ઉંમર: 26

Gizem Gozudok
ઉંમર: 18

cemal alşan
ઉંમર: 26

MUHSİN FAKIOĞLU
ઉંમર: 29

Mustafa Ensar Çekiç
ઉંમર: 26

sen adele
ઉંમર: 34

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી