ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Yasin Cesur

Yasin Cesur
Kocaeli, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Emre ÖZKARDEŞ

Emre ÖZKARDEŞ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Yasemin Ekmekçi

Yasemin Ekmekçi
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Mervees Dlu

Mervees Dlu
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

mert karaman

mert karaman
Ankara, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

edanur dogan

edanur dogan
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Irem Ezgi

Irem Ezgi
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Ebubekir Baydar

Ebubekir Baydar
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Onur Şeker

Onur Şeker
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

ABDULLAH ÖZEN

ABDULLAH ÖZEN
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Ercan YILDIRIM

Ercan YILDIRIM
Minsk, બેલારૂસ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Zeynep Sena -

Zeynep Sena -
İzmir, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Alev Akkoyunlu

Alev Akkoyunlu
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Hüseyin Ali KÖKLÜ

Hüseyin Ali KÖKLÜ
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Seda Cls

Seda Cls
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Kenan Polat

Kenan Polat
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી