ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

TOLGA KONCA
ઉંમર: 23

zafer elmaderesi
ઉંમર: 41

Gürkan KÖKSAL
ઉંમર: 24

Ertan Kaymaz
ઉંમર: 20

Elahe Esfahani
ઉંમર: 40

Akif DOGAN
ઉંમર: 20

ahmet ertürk
ઉંમર: 22

şeyda duman
ઉંમર: 24

yusuf kaya
ઉંમર: 26

Hakan Tırnova
ઉંમર: 28

Faruk Alarçin
ઉંમર: 39

serdar taflı
ઉંમર: 20

Mustafa Yolal
ઉંમર: 29

Şinasi Muhammet Horuz
ઉંમર: 24

İbrahim OĞUZ
ઉંમર: 22

Cihan DEMİR
ઉંમર: 40

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી