ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Abdurrahim TORUN

Abdurrahim TORUN
Fatih, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Nermin AKBAY

Nermin AKBAY
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Abdülkadir Vural

Abdülkadir Vural
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Mesut Altun

Mesut Altun
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Zeynep Koştu

Zeynep Koştu
Türkler, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Kürşat KARAKAŞ

Kürşat KARAKAŞ
Tekirdağ, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Özlem İltaş

Özlem İltaş
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Dursun Numan

Dursun Numan
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Mustafa Atkin

Mustafa Atkin
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Barış Nazari

Barış Nazari
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ટર્કિશ

Hakan Ödemiş

Hakan Ödemiş
Antalya, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Aslıhan Öztürk

Aslıhan Öztürk
İstanbul, તુર્કસ્તાન
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

aykut ipek

aykut ipek
Kırklareli, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Ali Jafarabadi

Ali Jafarabadi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Özgür Gün

Özgür Gün
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Tuğçe Cam

Tuğçe Cam
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી