ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Fatih mehmet kara
ઉંમર: 31

tuba ikra
ઉંમર: 25

Beyza Unutmaz
ઉંમર: 18

slymn wera
ઉંમર: 24

ORHAN KANOĞLU
ઉંમર: 22

TOLGA KONCA
ઉંમર: 23

zafer elmaderesi
ઉંમર: 41

Gürkan KÖKSAL
ઉંમર: 25

Ertan Kaymaz
ઉંમર: 20

Elahe Esfahani
ઉંમર: 40

Akif DOGAN
ઉંમર: 21

ahmet ertürk
ઉંમર: 22

şeyda duman
ઉંમર: 24

yusuf kaya
ઉંમર: 26

Hakan Tırnova
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી