ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

İbrahim Öztürk
ઉંમર: 28

Mustafa Yelken
ઉંમર: 20

Behiye Alkol
ઉંમર: 19

lokman durmaz
ઉંમર: 22

Buse Dünya
ઉંમર: 17

Yaşar Kılıç
ઉંમર: 59

Ümran Bertan
ઉંમર: 21

Fatih mehmet kara
ઉંમર: 31

tuba ikra
ઉંમર: 25

Beyza Unutmaz
ઉંમર: 18

slymn wera
ઉંમર: 24

ORHAN KANOĞLU
ઉંમર: 23

TOLGA KONCA
ઉંમર: 23

zafer elmaderesi
ઉંમર: 42

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી