ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Enes Çankaya
ઉંમર: 19

Devran Can
ઉંમર: 26

Vehbi Kara
ઉંમર: 38

Yağmur ERGENÇ
ઉંમર: 27

Berna Ben
ઉંમર: 53

UFUK ERENBEY
ઉંમર: 49

Salih Özdemir
ઉંમર: 20

MELİK CAN
ઉંમર: 38

eren parıltı
ઉંમર: 25

emine özgan
ઉંમર: 25

Batuhan BERBEROĞLU
ઉંમર: 24

GÖKHAN ÇUKURÇAM
ઉંમર: 31

emre unal
ઉંમર: 26

Gizem Gozudok
ઉંમર: 18

cemal alşan
ઉંમર: 26

MUHSİN FAKIOĞLU
ઉંમર: 30

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી