ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Eylül Eylem Metin

Eylül Eylem Metin
Kocaeli, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

süleyman gülgün

süleyman gülgün
Marmaris, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Ibrahim Karakeci

Ibrahim Karakeci
Diyarbakır, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Selim Yılmaz

Selim Yılmaz
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

MUSTAFA BARAN PEKER

MUSTAFA BARAN PEKER
Tekirdağ, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Eylül Naz Bahar

Eylül Naz Bahar
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

behcet sahin

behcet sahin
Pendik, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષાઓ
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)
ઉજ઼ીબેક

Günay Sütcü

Günay Sütcü
Hannover, જર્મની
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Sevim Gündoğdu

Sevim Gündoğdu
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Zekiye Berber

Zekiye Berber
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Hüseyin Hakan Yurtal

Hüseyin Hakan Yurtal
Khanjarah, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Malik Rahim

Malik Rahim
Beşiktaş, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

selim çakmak

selim çakmak
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Buket Külah

Buket Külah
Zonguldak, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Ogi Kasap

Ogi Kasap
Antalya, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Zeynep Alkışla

Zeynep Alkışla
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી