ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Ahmet Altay

Ahmet Altay
Manisa, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Burak Elci

Burak Elci
Budapest II. kerület, હંગેરી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Aydın Eroğlu

Aydın Eroğlu
Istanbuul, સોમાલિયા
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Ali Caner Başol

Ali Caner Başol
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Zafer Yusuf

Zafer Yusuf
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Harun Reşit Kandemir

Harun Reşit Kandemir
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Mehmet Güler

Mehmet Güler
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

yunus uysal

yunus uysal
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Fatma Subaşı

Fatma Subaşı
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Barış Şehirlioğlu

Barış Şehirlioğlu
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Serdar Yeşilyurt

Serdar Yeşilyurt
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Mehmet Işık

Mehmet Işık
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Egehan Güney

Egehan Güney
İzmir, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

erdem karadavut

erdem karadavut
Ankara, તુર્કસ્તાન
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Ecem Curaoğlu

Ecem Curaoğlu
Kırklareli, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Emir Mehmet

Emir Mehmet
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી