ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

vedat sinanoğlu
ઉંમર: 29

Melek AKDOĞAN
ઉંમર: 29

Merve Sanli
ઉંમર: 24

emre ercan
ઉંમર: 15

ERTAN YILMAZ
ઉંમર: 27

cagdas konce
ઉંમર: 29

F K
ઉંમર: 43

Ateş Yanan
ઉંમર: 21

Meriç Ersöz
ઉંમર: 27

Od Ata
ઉંમર: 18

Hakkı Lermioğlu
ઉંમર: 19

emine öztürk
ઉંમર: 53

Harun Çetin
ઉંમર: 38

coc con CC
ઉંમર: 31

Emine İsmayılzade
ઉંમર: 13

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી