ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

nuray Guzet

nuray Guzet
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Adnan Kaya

Adnan Kaya
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Burak Orhın

Burak Orhın
İzmir, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Oguzhan Pehlivan

Oguzhan Pehlivan
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Cansu Özbek

Cansu Özbek
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Hülya Bakirci

Hülya Bakirci
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Özge Kara

Özge Kara
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Ali Caner Karabag

Ali Caner Karabag
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Fatma Subaşı

Fatma Subaşı
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Orhan Suleymanov

Orhan Suleymanov
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Tuğçe Bayındır

Tuğçe Bayındır
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

sedat özkan

sedat özkan
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Kubilay MUĞLU

Kubilay MUĞLU
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Elif Yenihayat

Elif Yenihayat
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Yener Oğlu

Yener Oğlu
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ

Makay Akay

Makay Akay
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી