ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

Osman Öğretici
ઉંમર: 34

Sami ESKİL
ઉંમર: 21

bertug zorlu
ઉંમર: 24

Burç Taşbilek
ઉંમર: 18

Elvin Aliyev
ઉંમર: 24

Mustafa Yelken
ઉંમર: 20

Behiye Alkol
ઉંમર: 19

lokman durmaz
ઉંમર: 22

Buse Dünya
ઉંમર: 17

Yaşar Kılıç
ઉંમર: 59

Ümran Bertan
ઉંમર: 22

Fatih mehmet kara
ઉંમર: 31

tuba ikra
ઉંમર: 25

Beyza Unutmaz
ઉંમર: 18

slymn wera
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી