ટર્કિશ ભાષા ભાગીદારો

MELİK CAN
ઉંમર: 37

eren parıltı
ઉંમર: 24

emine özgan
ઉંમર: 24

Batuhan BERBEROĞLU
ઉંમર: 23

GÖKHAN ÇUKURÇAM
ઉંમર: 30

emre unal
ઉંમર: 25

Gizem Gozudok
ઉંમર: 17

cemal alşan
ઉંમર: 25

MUHSİN FAKIOĞLU
ઉંમર: 29

Mustafa Ensar Çekiç
ઉંમર: 25

sen adele
ઉંમર: 33

mehmet bayar
ઉંમર: 23

CAN MELLA
ઉંમર: 23

Osman Öğretici
ઉંમર: 34

Sami ESKİL
ઉંમર: 21

bertug zorlu
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી