ડચ ભાષા ભાગીદારો

Nienke Grimes

Nienke Grimes
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ડચ
ટર્કિશ

Marjanne Sanders

Marjanne Sanders
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Marjolein R

Marjolein R
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Caroline Nout

Caroline Nout
The Hague, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Heleen Joosse - Jacobse

Heleen Joosse - Jacobse
Middelburg, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Astrid Voogt

Astrid Voogt
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Giovanni Resleij

Giovanni Resleij
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Chiara Ijsbrandy

Chiara Ijsbrandy
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Maryam Al-jubouri

Maryam Al-jubouri
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક
ડચ

Willem Barendregt

Willem Barendregt
Braamt, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 64
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Myriam Ver

Myriam Ver
Zottegem, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
ડચ (બેલ્જિયમ)

Lotte van Voorthuizen

Lotte van Voorthuizen
Gorinchem, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Annette Breevoort

Annette Breevoort
Schiedam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Mesut Yazar

Mesut Yazar
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ડચ (બેલ્જિયમ)
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Marie van der Weegen

Marie van der Weegen
Amsterdam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી