ડચ ભાષા ભાગીદારો

Roy Meerburg
ઉંમર: 52

Itte Tielens
ઉંમર: 13

nour hamdaoui
ઉંમર: 27

Xavier Castello Perot
ઉંમર: 49

Esther Mobiel
ઉંમર: 60

Lumi Ipema
ઉંમર: 27

Lidwien Verbeek
ઉંમર: 71

Geertje Aalbers
ઉંમર: 30

Stefanie Peeters
ઉંમર: 37

Myriam Ver
ઉંમર: 63

Hannah Lapré
ઉંમર: 29

Patricia Rossel
ઉંમર: 48

Hélène Bonnema
ઉંમર: 29

Jasja Kleij
ઉંમર: 51

Nel Slooten
ઉંમર: 75

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી