ડચ ભાષા ભાગીદારો

Esther Mobiel
ઉંમર: 57

Lumi Ipema
ઉંમર: 24

Koen Super
ઉંમર: 22

Lidwien Verbeek
ઉંમર: 68

Geertje Aalbers
ઉંમર: 27

Stefanie Peeters
ઉંમર: 34

Myriam Ver
ઉંમર: 60

Hannah Lapré
ઉંમર: 26

Patricia Rossel
ઉંમર: 46

Hélène Bonnema
ઉંમર: 26

Jasja Kleij
ઉંમર: 48

Nel Slooten
ઉંમર: 73

Willem Barendregt
ઉંમર: 66

Zubaida Rachid
ઉંમર: 15

Sheila Peeters
ઉંમર: 52

Maryam Al-jubouri
ઉંમર: 22

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી