ડચ ભાષા ભાગીદારો

Tamar van der List

Tamar van der List
The Hague, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Giovanni Resleij

Giovanni Resleij
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Robin Altena

Robin Altena
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ

Kubra Erdem

Kubra Erdem
Amsterdam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ડચ
ટર્કિશ

Irma Krabbenbos

Irma Krabbenbos
Hengelo, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Sally van T

Sally van T
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Vince Evers

Vince Evers
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Lisette van der Sanden

Lisette van der Sanden
Leeuwarden, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Arjan Van Hell

Arjan Van Hell
Geldermalsen, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Lyn Gelderman

Lyn Gelderman
Nederland, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Alex Kist

Alex Kist
Borne, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Martijn Hooijschuur

Martijn Hooijschuur
Zaandam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Joep Janssen

Joep Janssen
મૂળ ભાષા
ડચ

Fulya Copur

Fulya Copur
Enschede, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Annette Breevoort

Annette Breevoort
Schiedam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી