ડચ ભાષા ભાગીદારો

Lidwien Verbeek
ઉંમર: 67

Geertje Aalbers
ઉંમર: 26

Stefanie Peeters
ઉંમર: 33

Myriam Ver
ઉંમર: 59

Hannah Lapré
ઉંમર: 25

Patricia Rossel
ઉંમર: 45

Hélène Bonnema
ઉંમર: 25

Jasja Kleij
ઉંમર: 47

Nel Slooten
ઉંમર: 72

Willem Barendregt
ઉંમર: 65

Zubaida Rachid
ઉંમર: 14

Sheila Peeters
ઉંમર: 51

Maryam Al-jubouri
ઉંમર: 21

Mohammad Suleman
ઉંમર: 19

Alex Kist
ઉંમર: 55

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી