ડચ ભાષા ભાગીદારો

nour hamdaoui
ઉંમર: 25

Xavier Castello Perot
ઉંમર: 48

Esther Mobiel
ઉંમર: 58

Lumi Ipema
ઉંમર: 25

Lidwien Verbeek
ઉંમર: 69

Geertje Aalbers
ઉંમર: 28

Stefanie Peeters
ઉંમર: 35

Myriam Ver
ઉંમર: 61

Hannah Lapré
ઉંમર: 27

Patricia Rossel
ઉંમર: 47

Hélène Bonnema
ઉંમર: 27

Jasja Kleij
ઉંમર: 49

Nel Slooten
ઉંમર: 74

Willem Barendregt
ઉંમર: 67

Zubaida Rachid
ઉંમર: 16

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી