ડચ ભાષા ભાગીદારો

Esther Blaauwwiekel

Esther Blaauwwiekel
Groningen, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Alex Kist

Alex Kist
Borne, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Hannah Holstein

Hannah Holstein
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Joep Janssen

Joep Janssen
મૂળ ભાષા
ડચ

chahid atmani

chahid atmani
Ifrane, મોરક્કો
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Lisette van der Sanden

Lisette van der Sanden
Leeuwarden, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Hans de Jong

Hans de Jong
Groningen, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Floris Engelmann

Floris Engelmann
Nederland, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ડચ (બેલ્જિયમ)

Saloua Bella

Saloua Bella
The Hague, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Madeline Van Damme

Madeline Van Damme
મૂળ ભાષા
ડચ (બેલ્જિયમ)

Annette Breevoort

Annette Breevoort
Schiedam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

wesley morgenland

wesley morgenland
The Hague, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Joni De Ryck

Joni De Ryck
Gent, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ (બેલ્જિયમ)

rens schayik

rens schayik
Veldhoven, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી