ડચ ભાષા ભાગીદારો

Itte Tielens
ઉંમર: 13

nour hamdaoui
ઉંમર: 26

Xavier Castello Perot
ઉંમર: 49

Esther Mobiel
ઉંમર: 60

Lumi Ipema
ઉંમર: 27

Lidwien Verbeek
ઉંમર: 70

Geertje Aalbers
ઉંમર: 29

Stefanie Peeters
ઉંમર: 36

Myriam Ver
ઉંમર: 62

Hannah Lapré
ઉંમર: 28

Patricia Rossel
ઉંમર: 48

Hélène Bonnema
ઉંમર: 29

Jasja Kleij
ઉંમર: 50

Nel Slooten
ઉંમર: 75

Willem Barendregt
ઉંમર: 69

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી