થાઈ ભાષા ભાગીદારો

Worapat Pootrakul

Worapat Pootrakul
Bangkok Yai, થાઇલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
થાઈ

Jeerawan Chueapitu

Jeerawan Chueapitu
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
થાઈ

sumlee bunsan

sumlee bunsan
મૂળ ભાષા
થાઈ

Bodin Ruengdaj

Bodin Ruengdaj
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
થાઈ

Thananya Juyjang

Thananya Juyjang
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
થાઈ

Aonuma Kerddee

Aonuma Kerddee
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
થાઈ

Weeraya Palipot

Weeraya Palipot
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
થાઈ

Chanawan Inkaew

Chanawan Inkaew
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
થાઈ

Pitcha Khokham

Pitcha Khokham
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
થાઈ

Thanisa Saetan

Thanisa Saetan
Ranong, થાઇલેન્ડ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
થાઈ

Peeraya Techaku

Peeraya Techaku
Bangkok, થાઇલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
થાઈ

ra wan

ra wan
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
થાઈ

Kusuma Watmeung

Kusuma Watmeung
Bangkok, થાઇલેન્ડ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
થાઈ

Jaturanon Thapsombat

Jaturanon Thapsombat
Khon Kaen, થાઇલેન્ડ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
થાઈ

สุรเชฏฐ์ นันทะแสน

สุรเชฏฐ์ นันทะแสน
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
થાઈ

Leyada Changrob

Leyada Changrob
મૂળ ભાષા
થાઈ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી