દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Danny Leonhardt

Danny Leonhardt
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Hans Laurits Jørgensen

Hans Laurits Jørgensen
Nørre Alslev, ડેનમાર્ક
મૂળ ભાષા
દાનિશ

nasser alzubaide

nasser alzubaide
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક
દાનિશ

Rebekka Smidt

Rebekka Smidt
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Mai Andersen

Mai Andersen
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Anders Olesen

Anders Olesen
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 68
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Lena Wohlert

Lena Wohlert
Brædstrup, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 60
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Karina Pedersen

Karina Pedersen
Holbæk, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Cecilie aagesen

Cecilie aagesen
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Anders Marstrand

Anders Marstrand
Kolding, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Giovanna Passanante

Giovanna Passanante
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Michael Biro

Michael Biro
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Carsten Larsen

Carsten Larsen
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Nina Plejdrup

Nina Plejdrup
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Malou Vilmann

Malou Vilmann
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
દાનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી