દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Esben juul Knøss
ઉંમર: 48

peter henriksen
ઉંમર: 83

cille schiøtt
ઉંમર: 17

Kis Lund
ઉંમર: 58

Anne-Katrine Schott
ઉંમર: 25

Nicolai Kristensen
ઉંમર: 32

Frederikke Nørgaard
ઉંમર: 20

yildiz yilan
ઉંમર: 31

Carina Nygaard
ઉંમર: 31

Mikkel Nielsen
ઉંમર: 29

Tina Pedersen
ઉંમર: 56

Lena Wohlert
ઉંમર: 63

Christine karma Laviet
ઉંમર: 16

Tina Pårup
ઉંમર: 32

Gurli Sørensen
ઉંમર: 59

Espen Kirkegaard Espensen
ઉંમર: 48

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી