દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Michael Lind
ઉંમર: 47

Mikkel Nielsen
ઉંમર: 27

Tina Pedersen
ઉંમર: 54

Lena Wohlert
ઉંમર: 60

Christine karma Laviet
ઉંમર: 14

Tina Pårup
ઉંમર: 30

Gurli Sørensen
ઉંમર: 57

Espen Kirkegaard Espensen
ઉંમર: 46

Dorthe Terreni
ઉંમર: 48

Sofie Rosenvinge
ઉંમર: 22

Mads Pullich
ઉંમર: 24

Sofie Keibel
ઉંમર: 26

Magnus Helios
ઉંમર: 17

Ane Kirk
ઉંમર: 61

Marcus Hermansen
ઉંમર: 24

Daniel Ourstrup
ઉંમર: 37

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી