દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Annette Sommer Herløv

Annette Sommer Herløv
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Nikoline Klein

Nikoline Klein
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Malou Vilmann

Malou Vilmann
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Kastor Laine

Kastor Laine
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Lena Wohlert

Lena Wohlert
Brædstrup, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 60
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Giovanna Passanante

Giovanna Passanante
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Karen Jensen

Karen Jensen
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Benita Mallebrein

Benita Mallebrein
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Ask Henneberg

Ask Henneberg
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Christoffer Hviid

Christoffer Hviid
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
દાનિશ

jimmi dalby

jimmi dalby
Randers, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષાઓ
દાનિશ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Christine karma Laviet

Christine karma Laviet
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Gurli Sørensen

Gurli Sørensen
Tuscania, ઇટાલી
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
દાનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી