દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Anne-Katrine Schott
ઉંમર: 23

Nicolai Kristensen
ઉંમર: 30

Frederikke Nørgaard
ઉંમર: 18

yildiz yilan
ઉંમર: 29

Carina Nygaard
ઉંમર: 30

Mikkel Nielsen
ઉંમર: 27

Tina Pedersen
ઉંમર: 54

Lena Wohlert
ઉંમર: 61

Christine karma Laviet
ઉંમર: 14

Tina Pårup
ઉંમર: 31

Gurli Sørensen
ઉંમર: 57

Espen Kirkegaard Espensen
ઉંમર: 46

Dorthe Terreni
ઉંમર: 48

Sofie Rosenvinge
ઉંમર: 22

Mads Pullich
ઉંમર: 25

Sofie Keibel
ઉંમર: 27

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી