દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Michael Biro

Michael Biro
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Helene Laursen

Helene Laursen
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Louise Hansen

Louise Hansen
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
દાનિશ

stephie klahn

stephie klahn
Herning, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Ida Larsen

Ida Larsen
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
દાનિશ

iben lautrop

iben lautrop
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Daniel Aeberli

Daniel Aeberli
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Danny Leonhardt

Danny Leonhardt
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Søren Mattsen

Søren Mattsen
Århus, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
દાનિશ

nasser alzubaide

nasser alzubaide
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક
દાનિશ

Negin Zafariyan

Negin Zafariyan
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Anne Marie Refsgaard

Anne Marie Refsgaard
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Peter Sørensen

Peter Sørensen
ઉંમર: 72
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
દાનિશ

René Damgaard

René Damgaard
Billund, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Rebekka Smidt

Rebekka Smidt
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
દાનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી