દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

cille schiøtt
ઉંમર: 15

Kis Lund
ઉંમર: 57

Anne-Katrine Schott
ઉંમર: 23

Nicolai Kristensen
ઉંમર: 31

Frederikke Nørgaard
ઉંમર: 19

yildiz yilan
ઉંમર: 30

Carina Nygaard
ઉંમર: 30

Mikkel Nielsen
ઉંમર: 28

Tina Pedersen
ઉંમર: 55

Lena Wohlert
ઉંમર: 61

Christine karma Laviet
ઉંમર: 15

Tina Pårup
ઉંમર: 31

Gurli Sørensen
ઉંમર: 58

Espen Kirkegaard Espensen
ઉંમર: 47

Dorthe Terreni
ઉંમર: 49

Sofie Rosenvinge
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી