દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Louise Hansen

Louise Hansen
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Cecilie Serritslev

Cecilie Serritslev
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Helene Laursen

Helene Laursen
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
દાનિશ

nasser alzubaide

nasser alzubaide
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક
દાનિશ

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
Tórshavn, ફેરો ટાપુ
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Espen Kirkegaard Espensen

Espen Kirkegaard Espensen
Århus, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
દાનિશ

stephie klahn

stephie klahn
Herning, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Kristian Holte

Kristian Holte
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Daniel Ourstrup

Daniel Ourstrup
Frederikssund, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Gry Beck

Gry Beck
Esbjerg, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
દાનિશ

René Damgaard

René Damgaard
Billund, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Henrik Mikkelsen

Henrik Mikkelsen
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Lærke Hansen

Lærke Hansen
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Tine Toft Jørgensen

Tine Toft Jørgensen
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
દાનિશ

Mads Pullich

Mads Pullich
Copenhagen, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
દાનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી