દાનિશ ભાષા ભાગીદારો

Esben juul Knøss
ઉંમર: 50

peter henriksen
ઉંમર: 85

cille schiøtt
ઉંમર: 18

Kis Lund
ઉંમર: 60

Anne-Katrine Schott
ઉંમર: 27

Nicolai Kristensen
ઉંમર: 34

Frederikke Nørgaard
ઉંમર: 22

yildiz yilan
ઉંમર: 33

Carina Nygaard
ઉંમર: 33

Mikkel Nielsen
ઉંમર: 31

Tina Pedersen
ઉંમર: 58

Lena Wohlert
ઉંમર: 64

Christine karma Laviet
ઉંમર: 18

Tina Pårup
ઉંમર: 34

Gurli Sørensen
ઉંમર: 61

Espen Kirkegaard Espensen
ઉંમર: 50

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી