નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, નોર્વે
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, નોર્વે
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, યુક્રેઇન
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, નોર્વે
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, નોર્વે
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, નોર્વે
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, નોર્વે
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Andrine Nilsen

Andrine Nilsen
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Anna K

Anna K
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, નોર્વે
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી