નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Leif-Ivan Thomassen
ઉંમર: 22

Nils A B Nakkerud
ઉંમર: 66

Heike Lindberg
ઉંમર: 51

Leon Nguyen
ઉંમર: 37

Tonje Bjerke
ઉંમર: 20

Terje Hjellnes
ઉંમર: 62

Walid Abushammala
ઉંમર: 14

Frode Brenden
ઉંમર: 50

daniel berg
ઉંમર: 21

jeanette gillies
ઉંમર: 45

lene skomsvold
ઉંમર: 23

Christian Moen
ઉંમર: 24

Cronje Martti Strøm
ઉંમર: 32

Mary-Ann Hersvik Strøm
ઉંમર: 50

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી