નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, નોર્વે
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Carina Holen

Carina Holen
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (નૈનોરસ્ક)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, નોર્વે
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Christian Moen

Christian Moen
Kristiansand, નોર્વે
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, નોર્વે
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, નોર્વે
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, યુક્રેઇન
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

daniel berg

daniel berg
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, નોર્વે
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Leon Nguyen

Leon Nguyen
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

lene skomsvold

lene skomsvold
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Iselin Larssen

Iselin Larssen
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (નૈનોરસ્ક)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી