નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, નોર્વે
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, નોર્વે
ઉંમર: 67
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, નોર્વે
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, નોર્વે
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, નોર્વે
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Carina Holen

Carina Holen
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (નૈનોરસ્ક)

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, નોર્વે
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, નોર્વે
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, નોર્વે
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Rita Lyngseth

Rita Lyngseth
Trondheim, નોર્વે
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી