નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Anita Fiksdal
ઉંમર: 34

Anders Meland
ઉંમર: 54

Stian Jebsen
ઉંમર: 19

Even Skevik
ઉંમર: 65

Leif-Ivan Thomassen
ઉંમર: 24

Nils A B Nakkerud
ઉંમર: 68

Heike Lindberg
ઉંમર: 52

Leon Nguyen
ઉંમર: 39

Tonje Bjerke
ઉંમર: 22

Terje Hjellnes
ઉંમર: 64

Walid Abushammala
ઉંમર: 15

Frode Brenden
ઉંમર: 52

daniel berg
ઉંમર: 22

jeanette gillies
ઉંમર: 47

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી