નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

lene skomsvold

lene skomsvold
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, નોર્વે
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, નોર્વે
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Anna K

Anna K
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, નોર્વે
ઉંમર: 67
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, નોર્વે
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, નોર્વે
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, નોર્વે
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Christina Monet

Christina Monet
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, નોર્વે
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

jeanette gillies

jeanette gillies
Stavanger, નોર્વે
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી