નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, યુક્રેઇન
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Norullah Sultani

Norullah Sultani
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, નોર્વે
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Ellinor Elden

Ellinor Elden
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, નોર્વે
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, નોર્વે
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Andrine Nilsen

Andrine Nilsen
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

lene skomsvold

lene skomsvold
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, નોર્વે
ઉંમર: 67
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, નોર્વે
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી