નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Anders Meland
ઉંમર: 53

Stian Jebsen
ઉંમર: 18

Even Skevik
ઉંમર: 65

Leif-Ivan Thomassen
ઉંમર: 23

Nils A B Nakkerud
ઉંમર: 67

Heike Lindberg
ઉંમર: 52

Leon Nguyen
ઉંમર: 38

Tonje Bjerke
ઉંમર: 21

Terje Hjellnes
ઉંમર: 63

Walid Abushammala
ઉંમર: 15

Frode Brenden
ઉંમર: 51

daniel berg
ઉંમર: 22

jeanette gillies
ઉંમર: 47

lene skomsvold
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી