નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Fredrik Lantz
ઉંમર: 48

Arnfinn Langesæter
ઉંમર: 29

Anita Fiksdal
ઉંમર: 37

Anders Meland
ઉંમર: 56

Stian Jebsen
ઉંમર: 21

Even Skevik
ઉંમર: 67

Leif-Ivan Thomassen
ઉંમર: 26

Nils A B Nakkerud
ઉંમર: 70

Heike Lindberg
ઉંમર: 55

Leon Nguyen
ઉંમર: 41

Tonje Bjerke
ઉંમર: 24

Terje Hjellnes
ઉંમર: 66

Walid Abushammala
ઉંમર: 18

Frode Brenden
ઉંમર: 54

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી