નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Arnfinn Langesæter
ઉંમર: 28

Anita Fiksdal
ઉંમર: 35

Anders Meland
ઉંમર: 55

Stian Jebsen
ઉંમર: 19

Even Skevik
ઉંમર: 66

Leif-Ivan Thomassen
ઉંમર: 25

Nils A B Nakkerud
ઉંમર: 69

Heike Lindberg
ઉંમર: 53

Leon Nguyen
ઉંમર: 40

Tonje Bjerke
ઉંમર: 23

Terje Hjellnes
ઉંમર: 65

Walid Abushammala
ઉંમર: 16

Frode Brenden
ઉંમર: 53

daniel berg
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી