નૉર્વેજિયન ભાષા ભાગીદારો

Arnfinn Langesæter
ઉંમર: 29

Anita Fiksdal
ઉંમર: 36

Anders Meland
ઉંમર: 55

Stian Jebsen
ઉંમર: 20

Even Skevik
ઉંમર: 67

Leif-Ivan Thomassen
ઉંમર: 25

Nils A B Nakkerud
ઉંમર: 69

Heike Lindberg
ઉંમર: 54

Leon Nguyen
ઉંમર: 40

Tonje Bjerke
ઉંમર: 23

Terje Hjellnes
ઉંમર: 65

Walid Abushammala
ઉંમર: 17

Frode Brenden
ઉંમર: 53

daniel berg
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી