ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Mustafa Hazare

Mustafa Hazare
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mohammad Reza Zandi

Mohammad Reza Zandi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Neda Jam

Neda Jam
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

sasan rafiee

sasan rafiee
Kermān, ઇરાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

سعید مرادی

سعید مرادی
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

farid farhadi

farid farhadi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ebrahim Akbari

Ebrahim Akbari
Isfahan, ઇરાન
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Sarvin Valifar

Sarvin Valifar
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Eli reeya

Eli reeya
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

reza adiban

reza adiban
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Maral Irani

Maral Irani
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Hamid Emamhasani

Hamid Emamhasani
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mostafa Rahmani

Mostafa Rahmani
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Saeed Jahanmiri

Saeed Jahanmiri
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Abbas Kiamiri

Abbas Kiamiri
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ehsan Bzi

Ehsan Bzi
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી