ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Farshid Se
ઉંમર: 27

Nooshin Bahador
ઉંમર: 30

Mojtaba Qolizadeh
ઉંમર: 25

الهام خوران
ઉંમર: 19

Mohammad Foroughi
ઉંમર: 30

morteza ebadi
ઉંમર: 30

Ebi Goudarzi
ઉંમર: 37

mehran majd
ઉંમર: 42

Misagh Esmaeilpour
ઉંમર: 25

Zabih Tasooji
ઉંમર: 38

Ashkan Azari
ઉંમર: 28

Hamid B
ઉંમર: 39

حشمت حسینی
ઉંમર: 35

Ben Karkhaneh
ઉંમર: 42

ali delbaz
ઉંમર: 31

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી