ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Rose park
ઉંમર: 15

Parimah Shaabanzadeh
ઉંમર: 16

Amin Kamali
ઉંમર: 36

mohaddeseh Hooshyar
ઉંમર: 23

Muhammad Zare
ઉંમર: 34

Mahdi Hamldar
ઉંમર: 21

iman asadi
ઉંમર: 22

Assadullah Nataqzada
ઉંમર: 24

mohammad ghobeyshaavi
ઉંમર: 34

Farshad Ghorbani
ઉંમર: 30

hossein meimandi
ઉંમર: 35

Leila Behzadpour
ઉંમર: 49

Shokoufe Malek
ઉંમર: 29

Eli Moha
ઉંમર: 37

رضا عباسی
ઉંમર: 22

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી