ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Elias doorandish
ઉંમર: 28

Sara Motlagh
ઉંમર: 29

Sam Nari
ઉંમર: 36

fatemeh amiri
ઉંમર: 19

mehran jabarizadeh
ઉંમર: 24

Solmaz Mamdouh
ઉંમર: 38

ALI GH
ઉંમર: 35

Hossein Gholikhani
ઉંમર: 31

Amir Sp
ઉંમર: 22

morteza moghaddam
ઉંમર: 57

Majid Mirghaderi
ઉંમર: 27

مائده شریفی
ઉંમર: 26

Laleh Kafashi
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી