ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Arif hussan Sultani

Arif hussan Sultani
Belgium, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

ayoub akbari

ayoub akbari
Shiraz, ઇરાન
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, સ્વીડન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
દાનિશ
પર્ષિયન

Mohammad Taghaboni

Mohammad Taghaboni
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Sina Sadeghzadeh

Sina Sadeghzadeh
Larnaca, સાયપ્રસ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Nafe race

Nafe race
Bournemouth, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
કુર્ડીશ

Iman Zeinalabedin

Iman Zeinalabedin
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ayin A

Ayin A
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

zabihullah kohbandi

zabihullah kohbandi
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Amin M

Amin M
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Abbas Moh

Abbas Moh
Umeå, સ્વીડન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

amir parnia

amir parnia
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Nevers, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ફ્રેંચ

Mohammad Fathi

Mohammad Fathi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ટર્કિશ

David Farzaneh

David Farzaneh
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
પર્ષિયન

Reza Farshi

Reza Farshi
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
પર્ષિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી