ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Leila Behzadpour
ઉંમર: 48

Shokoufe Malek
ઉંમર: 28

Eli Moha
ઉંમર: 36

رضا عباسی
ઉંમર: 21

Elias doorandish
ઉંમર: 28

Sara Motlagh
ઉંમર: 29

Sam Nari
ઉંમર: 36

fatemeh amiri
ઉંમર: 19

mehran jabarizadeh
ઉંમર: 24

parisa ebrahimi
ઉંમર: 23

Solmaz Mamdouh
ઉંમર: 38

ALI GH
ઉંમર: 35

Hossein Gholikhani
ઉંમર: 32

Amir Sp
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી