ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Amirhosein Jami

Amirhosein Jami
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ahmad Fayazi

Ahmad Fayazi
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mehraeen Zand

Mehraeen Zand
Iran, રશિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

amirreza Edalat

amirreza Edalat
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
પર્ષિયન

Mohammad Fathi

Mohammad Fathi
Tehran, ઇરાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

yaser tayebifar

yaser tayebifar
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Yusef Hassanbaglu

Yusef Hassanbaglu
Tabrīz, ઇરાન
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Ardeshir Lashani

Ardeshir Lashani
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Media Sharifi

Media Sharifi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

mohammadhossein torabi motlagh fard

mohammadhossein torabi motlagh fard
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Leila Ejtehadi

Leila Ejtehadi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Vahaab Karimi

Vahaab Karimi
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Milad Mohsenni

Milad Mohsenni
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

hameed jami

hameed jami
Ankara, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Kamyar Fanaei

Kamyar Fanaei
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

مهسا دیمه کار

مهسا دیمه کار
Farsafaj, ઇરાન
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી