ફારસી ભાષા ભાગીદારો

mehran jabarizadeh
ઉંમર: 23

Solmaz Mamdouh
ઉંમર: 38

ALI GH
ઉંમર: 34

Hossein Gholikhani
ઉંમર: 31

Amir Sp
ઉંમર: 22

morteza moghaddam
ઉંમર: 57

Majid Mirghaderi
ઉંમર: 27

مائده شریفی
ઉંમર: 26

Laleh Kafashi
ઉંમર: 28

پوریا تاتاری
ઉંમર: 25

Ehsan Paydar
ઉંમર: 27

sabrina gholami
ઉંમર: 14

سعید محمدصادق
ઉંમર: 52

Hamed Shariaty Mehr
ઉંમર: 31

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી