ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Misagh Esmaeilpour
ઉંમર: 25

Zabih Tasooji
ઉંમર: 38

Ashkan Azari
ઉંમર: 27

Hamid B
ઉંમર: 38

حشمت حسینی
ઉંમર: 35

Ben Karkhaneh
ઉંમર: 42

ali delbaz
ઉંમર: 31

shahab maanavi
ઉંમર: 35

Javad Yasin
ઉંમર: 27

Manouchehr Azarbad
ઉંમર: 19

mojtaba at
ઉંમર: 27

neda hosseini
ઉંમર: 30

Majid Zamani
ઉંમર: 33

shahram zolali
ઉંમર: 42

Saghar Metghalchi
ઉંમર: 16

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી