ફારસી ભાષા ભાગીદારો

sadjad shahbazzadeh

sadjad shahbazzadeh
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
પર્ષિયન

کیارش رضایی عباسی

کیارش رضایی عباسی
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Sharifullah Marshaal

Sharifullah Marshaal
Berlin, જર્મની
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
પાષ્તો

Mitra Hashemi

Mitra Hashemi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mohamad Biglary

Mohamad Biglary
Mashhad, ઇરાન
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

زهرا شهریاری

زهرا شهریاری
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Soodabeh Milanlouei

Soodabeh Milanlouei
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Vahid Oshaei

Vahid Oshaei
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Fahim Amini

Fahim Amini
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mary Far

Mary Far
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mohamad Dehestani

Mohamad Dehestani
Dresden, જર્મની
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Tufan Pardis

Tufan Pardis
Germany, કેનેડા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mustafa Hazare

Mustafa Hazare
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ardeshir Lashani

Ardeshir Lashani
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

mohammad rezazadeh

mohammad rezazadeh
Irane, પેરૂ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Jafar Rezai

Jafar Rezai
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી