ફારસી ભાષા ભાગીદારો

مائده شریفی
ઉંમર: 26

Laleh Kafashi
ઉંમર: 28

پوریا تاتاری
ઉંમર: 25

Ehsan Paydar
ઉંમર: 27

sabrina gholami
ઉંમર: 14

سعید محمدصادق
ઉંમર: 52

Hamed Shariaty Mehr
ઉંમર: 31

Faezeh Rafiee
ઉંમર: 28

heydar alavi
ઉંમર: 32

parisa zirak
ઉંમર: 20

Zahara azi
ઉંમર: 33

selma lovaimi
ઉંમર: 51

Elahe Esfahani
ઉંમર: 41

HASAN SAHAMI
ઉંમર: 36

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી