ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Ali B

Ali B
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Diako Hamzehpour

Diako Hamzehpour
Irancy, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
કુર્ડીશ

alef ra

alef ra
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Robin Rahman

Robin Rahman
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Hosein Pourshamsi

Hosein Pourshamsi
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

mohamad ked

mohamad ked
Arāk, ઇરાન
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

vahid Mohamadi

vahid Mohamadi
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

علی امین

علی امین
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ayin A

Ayin A
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Nasim Noorzai

Nasim Noorzai
Pakistān Kili, કરાંચી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
પાષ્તો

Mia M

Mia M
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ali Jafarabadi

Ali Jafarabadi
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Navid Shahnama

Navid Shahnama
Stanmore, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Saman Fadakar

Saman Fadakar
Iran, રશિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

رویا یگانه

رویا یگانه
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Alireza Notash

Alireza Notash
Iran, પેરૂ
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી