ફારસી ભાષા ભાગીદારો

mohammad ghanbari

mohammad ghanbari
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Mohamad Dehestani

Mohamad Dehestani
Dresden, જર્મની
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

yousef cheraghi

yousef cheraghi
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
પર્ષિયન
ટર્કિશ

Amir Irani

Amir Irani
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Ali Dalir

Ali Dalir
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

ali aghdasitarani

ali aghdasitarani
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
પર્ષિયન

Mona Cher

Mona Cher
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

saidali ashurov

saidali ashurov
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Reza Javidi

Reza Javidi
Kutina, ક્રોએશિયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

hesam sharifi

hesam sharifi
Iran, રશિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Reza Aleyas

Reza Aleyas
Tehrān, ઇરાન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

mohammadhossein torabi motlagh fard

mohammadhossein torabi motlagh fard
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Behrang Hedayat

Behrang Hedayat
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Matin Taheri

Matin Taheri
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

farnosh ahangaran

farnosh ahangaran
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

Davod Bagheri

Davod Bagheri
Bandar-e Būshehr, ઇરાન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પર્ષિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી