ફારસી ભાષા ભાગીદારો

پوریا تاتاری
ઉંમર: 25

Ehsan Paydar
ઉંમર: 27

sabrina gholami
ઉંમર: 14

سعید محمدصادق
ઉંમર: 51

Hamed Shariaty Mehr
ઉંમર: 31

Faezeh Rafiee
ઉંમર: 28

heydar alavi
ઉંમર: 32

parisa zirak
ઉંમર: 20

Zahara azi
ઉંમર: 33

selma lovaimi
ઉંમર: 51

Elahe Esfahani
ઉંમર: 40

HASAN SAHAMI
ઉંમર: 35

saman jafari
ઉંમર: 22

Farshid Se
ઉંમર: 27

Nooshin Bahador
ઉંમર: 30

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી