ફારસી ભાષા ભાગીદારો

Javad Yasin
ઉંમર: 27

Manouchehr Azarbad
ઉંમર: 19

mojtaba at
ઉંમર: 27

neda hosseini
ઉંમર: 30

Majid Zamani
ઉંમર: 32

shahram zolali
ઉંમર: 42

Saghar Metghalchi
ઉંમર: 16

علی محمدی
ઉંમર: 26

Akbar Hosseinzadeh
ઉંમર: 50

mohammad faraji
ઉંમર: 27

Houman Muhammad pour
ઉંમર: 18

مازیار طاهری
ઉંમર: 26

Wourya Jawaheri
ઉંમર: 29

khairollah Montazeri
ઉંમર: 24

Fariba Safari
ઉંમર: 21

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી