પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Fabiano Barbara Mendes

Fabiano Barbara Mendes
Barcelona, સ્પેઇન
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Vagner Vagner

Vagner Vagner
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Carlos August

Carlos August
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Ana Paula Ramalho -

Ana Paula Ramalho -
Brasília, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Arthur Brito Tuco

Arthur Brito Tuco
Campina Grande, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Emanuelle França Manu

Emanuelle França Manu
Recife, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Denilton Santos

Denilton Santos
Salvador, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Nadia Santos

Nadia Santos
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Pri AB

Pri AB
Edmonton, કેનેડા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Marbia Marbia

Marbia Marbia
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Amanda Grando Coferri

Amanda Grando Coferri
Joinville, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Rosana Silva Godinho Rosana Godinho

Rosana Silva Godinho Rosana Godinho
Goiânia, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Adriana Adriana

Adriana Adriana
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Josete Rocken

Josete Rocken
Florianópolis, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

Maxwell Nacimento

Maxwell Nacimento
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Otavio Martins

Otavio Martins
São Paulo, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી