પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Elaine Silveira

Elaine Silveira
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Fernando Andrade Fernando

Fernando Andrade Fernando
São Paulo, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Rui Antunes

Rui Antunes
Lisbon, પોર્ટુગલ
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (પોર્ટુગલ)

André Alexandre Andre

André Alexandre Andre
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Edionar Damásio dicka

Edionar Damásio dicka
Salvador, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Samuel Castro

Samuel Castro
Goiânia, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Anzelita Anzelita

Anzelita Anzelita
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Dara Huber

Dara Huber
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Wesley Pereira

Wesley Pereira
Brasília, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Marco Marquinho

Marco Marquinho
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Fabrício Hunter

Fabrício Hunter
Novo Repartimento, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Renato GZ

Renato GZ
São Paulo, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Igor Penteado Igor Penteado

Igor Penteado Igor Penteado
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

mauro casagrande

mauro casagrande
Rio Claro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

Geziane Giane

Geziane Giane
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Cátia Dias

Cátia Dias
Porto, પોર્ટુગલ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (પોર્ટુગલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી