પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Micheline Ribeiro
ઉંમર: 33

Ana Cavalcanti
ઉંમર: 47

Marcele Lage
ઉંમર: 21

Marcello Notaro
ઉંમર: 38

Danielli Ugeda
ઉંમર: 32

Ricardo Abilio
ઉંમર: 35

Daniel Ferreira
ઉંમર: 27

Serafina Aguiar
ઉંમર: 56

Leo Amaral
ઉંમર: 38

Ednei Guimarães
ઉંમર: 31

izaias santana
ઉંમર: 21

Iasmin Amora
ઉંમર: 17

Marcelo Lacava
ઉંમર: 38

Tatiana Quadrado
ઉંમર: 29

Rogério Oliveira
ઉંમર: 17

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી