પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Rodrigo Alves
ઉંમર: 18

Nathalia Silva
ઉંમર: 21

Neto Fontes
ઉંમર: 17

Luciano Carmo Santos Carmo
ઉંમર: 35

Natália Oliveira
ઉંમર: 20

Eduardo Delfino Neto
ઉંમર: 35

Maurício Uchoa
ઉંમર: 42

Micheline Ribeiro
ઉંમર: 34

Marcele Lage
ઉંમર: 22

Marcello Notaro
ઉંમર: 39

Danielli Ugeda
ઉંમર: 33

Ricardo Abilio
ઉંમર: 36

Daniel Ferreira
ઉંમર: 28

Serafina Aguiar
ઉંમર: 57

Leo Amaral
ઉંમર: 38

Ednei Guimarães
ઉંમર: 32

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી