પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Danielli Ugeda
ઉંમર: 32

Ricardo Abilio
ઉંમર: 35

Daniel Ferreira
ઉંમર: 27

Serafina Aguiar
ઉંમર: 56

Leo Amaral
ઉંમર: 37

Ednei Guimarães
ઉંમર: 31

izaias santana
ઉંમર: 21

Iasmin Amora
ઉંમર: 16

Marcelo Lacava
ઉંમર: 38

Tatiana Quadrado
ઉંમર: 28

Rogério Oliveira
ઉંમર: 16

rosa elias
ઉંમર: 21

Sara Ramos
ઉંમર: 25

Marcio Mancin
ઉંમર: 45

SHELOMY OLIVEIRA BAIA
ઉંમર: 29

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી