પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Sara Ramos
ઉંમર: 25

Marcio Mancin
ઉંમર: 44

SHELOMY OLIVEIRA BAIA
ઉંમર: 29

Thyago Ferreira
ઉંમર: 26

Douglas Vieira
ઉંમર: 20

Audrey Regina Ponce
ઉંમર: 43

Constantino Guete Araújo
ઉંમર: 20

Rubia Guedes
ઉંમર: 39

Igor Barca
ઉંમર: 31

Josélia Sousa
ઉંમર: 24

Juliana de Moura
ઉંમર: 20

RENAN DIAS
ઉંમર: 23

Fatima Thompson
ઉંમર: 58

Elenildo Gonçalves
ઉંમર: 22

Erivelton Russo
ઉંમર: 19

Iara Reis
ઉંમર: 47

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી