પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Bruna Oliveira
ઉંમર: 36

Lissa Souza
ઉંમર: 25

Jessica Vargas
ઉંમર: 29

olivia locci
ઉંમર: 23

Wyllyam Carneiro
ઉંમર: 28

João Filipe Muchanga
ઉંમર: 40

Rute Sampaio
ઉંમર: 26

Yasmin Rocha da Cunha
ઉંમર: 38

PRISCILA GOIS DE OLIVEIRA
ઉંમર: 33

Paula Ferreira
ઉંમર: 26

Milton Maximovitz
ઉંમર: 42

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી