પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Yasmin Rocha da Cunha
ઉંમર: 37

PRISCILA GOIS DE OLIVEIRA
ઉંમર: 32

Paula Ferreira
ઉંમર: 25

Milton Maximovitz
ઉંમર: 41

Orlando Marques
ઉંમર: 45

Lívia Sampaio
ઉંમર: 35

Ester Macedo
ઉંમર: 19

Almir Lima
ઉંમર: 44

Adriana Gomes
ઉંમર: 20

Carlos Amaral Velloso
ઉંમર: 46

Rodrigo Alves
ઉંમર: 19

Nathalia Silva
ઉંમર: 22

Neto Fontes
ઉંમર: 18

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી