પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Marcelo Xav

Marcelo Xav
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

joao paulo lino

joao paulo lino
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Bruno Silva

Bruno Silva
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Michela Franco

Michela Franco
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Iris Medeiros

Iris Medeiros
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Lilian Germano

Lilian Germano
Brusque, બ્રજ઼િલ
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Luiz Paulo Noronha

Luiz Paulo Noronha
Belém, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Rodrigo Bezerra

Rodrigo Bezerra
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Sidnei Sousa

Sidnei Sousa
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

Welington Lourenco Fernandes Testamento

Welington Lourenco Fernandes Testamento
Austin, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Luiza Rach

Luiza Rach
Porto Alegre, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Renata Oliveira

Renata Oliveira
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Maria Clara Januario de Mello

Maria Clara Januario de Mello
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Thaisy Guedes

Thaisy Guedes
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Leonardo Teixeira

Leonardo Teixeira
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

jose gaspar

jose gaspar
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (પોર્ટુગલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી