પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

izaias santana
ઉંમર: 20

Iasmin Amora
ઉંમર: 16

Marcelo Lacava
ઉંમર: 38

Tatiana Quadrado
ઉંમર: 28

Rogério Oliveira
ઉંમર: 16

rosa elias
ઉંમર: 20

Sara Ramos
ઉંમર: 25

Marcio Mancin
ઉંમર: 45

SHELOMY OLIVEIRA BAIA
ઉંમર: 29

Thyago Ferreira
ઉંમર: 26

Douglas Vieira
ઉંમર: 20

Audrey Regina Ponce
ઉંમર: 44

Constantino Guete Araújo
ઉંમર: 21

Rubia Guedes
ઉંમર: 39

Igor Barca
ઉંમર: 31

Josélia Sousa
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી