પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Constantino Guete Araújo
ઉંમર: 20

Rubia Guedes
ઉંમર: 39

Igor Barca
ઉંમર: 31

Josélia Sousa
ઉંમર: 24

Juliana de Moura
ઉંમર: 20

RENAN DIAS
ઉંમર: 23

Fatima Thompson
ઉંમર: 58

Elenildo Gonçalves
ઉંમર: 22

Erivelton Russo
ઉંમર: 18

Iara Reis
ઉંમર: 46

Andrea Delogo
ઉંમર: 40

Rosemary Alves
ઉંમર: 53

Flavio Silva
ઉંમર: 35

Paulo Castro
ઉંમર: 39

Willian Nunes
ઉંમર: 35

Daniel Candido
ઉંમર: 40

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી