પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Claudio Rangel

Claudio Rangel
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Sthefanie de Souza

Sthefanie de Souza
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Carlos August

Carlos August
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Manuel Portela

Manuel Portela
São Paulo, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Maria das Graças Homem Martins de Andrade

Maria das Graças Homem Martins de Andrade
Salvador, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 62
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Nilmar Fonseca

Nilmar Fonseca
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

DAVYLSON ESTEVAO

DAVYLSON ESTEVAO
Paraibano, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

Ríller de Carvalho Queiroz

Ríller de Carvalho Queiroz
Goiânia, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Moacir Sant'anna

Moacir Sant'anna
São Paulo, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Wellington Oliveira

Wellington Oliveira
Sao Paulo, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Adilson Norival Teixeira

Adilson Norival Teixeira
ઉંમર: 68
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Claudio Lobato

Claudio Lobato
São José dos Campos, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Anderson Marcos Santos Pinto Anderson

Anderson Marcos Santos Pinto Anderson
Rio de Janeiro, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Rute Isabel

Rute Isabel
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (પોર્ટુગલ)

Gabriel Colacino

Gabriel Colacino
Bauru, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Carlos Diniz

Carlos Diniz
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી