પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Aguinaldo Diniz

Aguinaldo Diniz
Brasília, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

William Turella

William Turella
Nagoya-shi, જાપાન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Teresa Fragoso Pedro

Teresa Fragoso Pedro
Lisbon, પોર્ટુગલ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

Janaina David

Janaina David
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ

Bruno Coutinho

Bruno Coutinho
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Alisson Vieira Mendes avieiramendes

Alisson Vieira Mendes avieiramendes
Manaus, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Raquel Machado Rachel

Raquel Machado Rachel
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Jonata Jonata

Jonata Jonata
Campinas, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Sayma Souza Sayma

Sayma Souza Sayma
Pernambuco, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Alice Carneiro

Alice Carneiro
Curitiba, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Rafael Ramos

Rafael Ramos
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Raissa Arielly Elly

Raissa Arielly Elly
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Matheus Cristino Gabassi

Matheus Cristino Gabassi
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Valdiney Carvalho

Valdiney Carvalho
Campo Maior, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Gediel Ged

Gediel Ged
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

arivaldo lopes de oliveira filho

arivaldo lopes de oliveira filho
Guanambi, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી