પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Natália Oliveira
ઉંમર: 20

Eduardo Delfino Neto
ઉંમર: 35

Maurício Uchoa
ઉંમર: 41

Micheline Ribeiro
ઉંમર: 34

Marcele Lage
ઉંમર: 21

Marcello Notaro
ઉંમર: 39

Danielli Ugeda
ઉંમર: 32

Ricardo Abilio
ઉંમર: 35

Daniel Ferreira
ઉંમર: 28

Serafina Aguiar
ઉંમર: 57

Leo Amaral
ઉંમર: 38

Ednei Guimarães
ઉંમર: 31

izaias santana
ઉંમર: 21

Iasmin Amora
ઉંમર: 17

Marcelo Lacava
ઉંમર: 38

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી