પોર્ટુગીસ ભાષા ભાગીદારો

Milton Maximovitz
ઉંમર: 40

Orlando Marques
ઉંમર: 44

Lívia Sampaio
ઉંમર: 34

Ester Macedo
ઉંમર: 18

Almir Lima
ઉંમર: 44

Adriana Gomes
ઉંમર: 20

Carlos Amaral Velloso
ઉંમર: 46

Rodrigo Alves
ઉંમર: 18

Nathalia Silva
ઉંમર: 21

Neto Fontes
ઉંમર: 17

Natália Oliveira
ઉંમર: 21

Eduardo Delfino Neto
ઉંમર: 35

Maurício Uchoa
ઉંમર: 42

Micheline Ribeiro
ઉંમર: 34

Marcele Lage
ઉંમર: 22

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી