પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Patrycja w

Patrycja w
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Bartosz Miniszewski

Bartosz Miniszewski
Olsztyn, પોલેન્ડ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Ewa Czechyra

Ewa Czechyra
Swindon, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
પોલિશ

yolka boo

yolka boo
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 101
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Konrad A

Konrad A
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Martyna Szcz

Martyna Szcz
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Nicole Rz

Nicole Rz
Munich, જર્મની
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
પોલિશ

Zaneta Krason

Zaneta Krason
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Sandra Ka

Sandra Ka
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Binka Durlak

Binka Durlak
Nagold, જર્મની
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marcin Różycki

Marcin Różycki
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marzena Gajewska

Marzena Gajewska
Edinburgh, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Beata Patience

Beata Patience
બર્મિંગહામ, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Beata Maksym

Beata Maksym
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Filip Janas

Filip Janas
Kraków, પોલેન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Agata Borucka

Agata Borucka
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
પોલિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી