પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Magdalena Krukowska
ઉંમર: 22

Patrycja Lech
ઉંમર: 16

Kamila Hexa
ઉંમર: 24

Zbigniew Baranski
ઉંમર: 57

Róbert Anyalai
ઉંમર: 43

Jaroslav Berlinski
ઉંમર: 41

Kamila Gapińska
ઉંમર: 21

Jarosław Czerniecki
ઉંમર: 52

Agnieszka Czech
ઉંમર: 33

Emilia Kaczmarek-Nawrocka
ઉંમર: 40

Zosia W
ઉંમર: 18

Magdalena Bor
ઉંમર: 23

Paulina Ciesielczyk
ઉંમર: 17

Dominika Kaszubska
ઉંમર: 22

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી