પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Aleksandra Tychulska
ઉંમર: 34

Ewelina Niznik
ઉંમર: 24

Cezary Trojanski
ઉંમર: 58

Konrad Haczkowski
ઉંમર: 26

Agnieszka Krupa
ઉંમર: 30

Senni Suomesta
ઉંમર: 37

Janusz Paweł
ઉંમર: 58

Agnieszka SZUKAŁA
ઉંમર: 38

Mariusz Kowalczyk
ઉંમર: 28

Magdalena Krukowska
ઉંમર: 22

Patrycja Lech
ઉંમર: 17

Kamila Hexa
ઉંમર: 25

Zbigniew Baranski
ઉંમર: 58

Róbert Anyalai
ઉંમર: 44

Jaroslav Berlinski
ઉંમર: 42

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી