પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Aneta Kwaśniewska

Aneta Kwaśniewska
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Karolina Cuprriak

Karolina Cuprriak
Lublin, પોલેન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Julita Filipowicz

Julita Filipowicz
Sheffield, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marta Stachnik

Marta Stachnik
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marek Marcepan

Marek Marcepan
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marzena Talarkiewicz

Marzena Talarkiewicz
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Sylwia Szweda

Sylwia Szweda
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Kasia Bieszczad

Kasia Bieszczad
Kraków, પોલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Angela Halliwell

Angela Halliwell
Chicago, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
પોલિશ

Marta Miss

Marta Miss
Rzeszów, પોલેન્ડ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Daniel Podkalicki

Daniel Podkalicki
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Joanna Cymbalska

Joanna Cymbalska
Kraków, પોલેન્ડ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Justyna Nieważne

Justyna Nieważne
Sosnowiec, પોલેન્ડ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Mariola Mariola

Mariola Mariola
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Wiktor Kotuniak

Wiktor Kotuniak
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Binka Durlak

Binka Durlak
Nagold, જર્મની
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોલિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી