પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Krysciak Karolina
ઉંમર: 43

Aleksandra Tychulska
ઉંમર: 35

Ewelina Niznik
ઉંમર: 25

Cezary Trojanski
ઉંમર: 59

Konrad Haczkowski
ઉંમર: 27

Agnieszka Krupa
ઉંમર: 31

Senni Suomesta
ઉંમર: 38

Janusz Paweł
ઉંમર: 59

Agnieszka SZUKAŁA
ઉંમર: 38

Mariusz Kowalczyk
ઉંમર: 28

Magdalena Krukowska
ઉંમર: 23

Patrycja Lech
ઉંમર: 18

Kamila Hexa
ઉંમર: 26

Zbigniew Baranski
ઉંમર: 59

Róbert Anyalai
ઉંમર: 44

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી