પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Dariusz Gonciarz

Dariusz Gonciarz
Radom, પોલેન્ડ
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Aleksandra Lewczuk

Aleksandra Lewczuk
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Tom Giz

Tom Giz
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski
Kraków, પોલેન્ડ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska
Lubania Lipiny, પોલેન્ડ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Aleksandra Beata Ciapcinska

Aleksandra Beata Ciapcinska
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Szymon Czajka

Szymon Czajka
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Magdalena Marta

Magdalena Marta
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Martyna Z

Martyna Z
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Wiktoria Żydziak

Wiktoria Żydziak
Krasnystaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
પોલિશ

sylvia Giessler

sylvia Giessler
Tbilisi, જ્યોર્જીયા
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન
પોલિશ

Wiktoria Gałązka

Wiktoria Gałązka
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Dana Jakszto

Dana Jakszto
Vilnius, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષાઓ
લિથુઍનિયન
પોલિશ

Kinga Streczeń

Kinga Streczeń
Wałbrzych, પોલેન્ડ
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Sara Chybalska

Sara Chybalska
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Elizabeth F

Elizabeth F
Anglia, કેનેડા
મૂળ ભાષા
પોલિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી