પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Jaroslav Berlinski
ઉંમર: 41

Kamila Gapińska
ઉંમર: 20

Jarosław Czerniecki
ઉંમર: 52

Agnieszka Czech
ઉંમર: 33

Emilia Kaczmarek-Nawrocka
ઉંમર: 39

Zosia W
ઉંમર: 17

Magdalena Bor
ઉંમર: 23

Paulina Ciesielczyk
ઉંમર: 16

Dominika Kaszubska
ઉંમર: 22

Tina Ziwei
ઉંમર: 37

Jolanta Przybysławska
ઉંમર: 45

Sylwia Sw
ઉંમર: 21

Magdalena Graczyk
ઉંમર: 24

Dorota Maj
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી