પોલિશ ભાષા ભાગીદારો

Suzann Jamróz

Suzann Jamróz
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Barbara Jagocha

Barbara Jagocha
Reykjavík, આઇસલૅન્ડ
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Robert Szmelcer

Robert Szmelcer
Toruń, પોલેન્ડ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Natalia Markowska

Natalia Markowska
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Justyna Ruczynska

Justyna Ruczynska
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Aleksandra Malison

Aleksandra Malison
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marcin Frankowski

Marcin Frankowski
Człuchów, પોલેન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Karolina I

Karolina I
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Mariola Mariola

Mariola Mariola
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Wojciech Macura

Wojciech Macura
Putten, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Ewelina Zajączkowska

Ewelina Zajączkowska
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Łukasz Kornacki

Łukasz Kornacki
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Natalia Kołodziej

Natalia Kołodziej
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Mariusz Kłos

Mariusz Kłos
Szczecin, પોલેન્ડ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Miroslaw Kondracki

Miroslaw Kondracki
મૂળ ભાષા
પોલિશ

Marek Kamiński

Marek Kamiński
Preston, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
પોલિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી