ફ્રેંચ ભાષા ભાગીદારો

Isaac Bamba

Isaac Bamba
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Guillaume Chaumette

Guillaume Chaumette
Metz, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Isabelle Lacroix

Isabelle Lacroix
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Kilian Fatras

Kilian Fatras
Brest, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Virginie Ségard-Coste

Virginie Ségard-Coste
Lyon, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (કેનેડા)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Sylodie Kokolo

Sylodie Kokolo
Mons, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Perrine Messina

Perrine Messina
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Shula Rajaonah

Shula Rajaonah
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
મૂળ ભાષાઓ
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)
મલાગાસી

Laury Louis-Elizabeth

Laury Louis-Elizabeth
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Claudine Touchèque

Claudine Touchèque
Rixensart, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 80
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (બેલ્જિયમ)

Abderrahim Bellet

Abderrahim Bellet
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (કેનેડા)
ફ્રેંચ

Emely Freel

Emely Freel
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Veronique Scibona

Veronique Scibona
Marignane, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

jan roubal

jan roubal
Olomouc, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)
સ્લોવાક

Chehou Oussoumanou

Chehou Oussoumanou
İstanbul, તુર્કસ્તાન
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Karim Benmalek

Karim Benmalek
Nice, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી