ફ્રેંચ ભાષા ભાગીદારો

Emilie Havelcroft

Emilie Havelcroft
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Valerie Viaud

Valerie Viaud
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Durchel Yoka

Durchel Yoka
Ryazan’, રશિયા
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Ghislaine Hernandez

Ghislaine Hernandez
Versailles, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Jaouad Simari

Jaouad Simari
Casablanca, મોરક્કો
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Cyril Romon

Cyril Romon
Lille, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ

Adeline Mawa

Adeline Mawa
Les Ulis, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)
ન્ગલા

james jefferson nicolas

james jefferson nicolas
Machala, મોઝામ્બિક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)
હેશિયન ક્રીયોલ

Abdel Salhi

Abdel Salhi
Limoges, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Hicham Belmir

Hicham Belmir
Rabat, મોરક્કો
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Karim Benjelloun

Karim Benjelloun
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Smets Anthony

Smets Anthony
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Emilie Pinho

Emilie Pinho
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Keven Martin

Keven Martin
Québec, કેનેડા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (કેનેડા)

Amine El

Amine El
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Brigitte BREILLAC

Brigitte BREILLAC
Bordeaux, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી