ફ્રેંચ ભાષા ભાગીદારો

Andre Orencast

Andre Orencast
ઉંમર: 71
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

tahar ayadi

tahar ayadi
Dubai, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (ટ્યુનિશિયા)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Tayeb Boubekeur

Tayeb Boubekeur
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Liliane Garnier

Liliane Garnier
Annemasse, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ

Sophie Lhotelier

Sophie Lhotelier
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Perrine Messina

Perrine Messina
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Ibrahim Djighaly

Ibrahim Djighaly
Dakar, સેનેગલ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

AEK Djud

AEK Djud
Politistikó Emporikó Kéntro, ગ્રીસ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક
ફ્રેંચ

Kim Mas

Kim Mas
La Ciotat, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Ismail Nouinou

Ismail Nouinou
Brussels, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (બેલ્જિયમ)

Isabelle Lacroix

Isabelle Lacroix
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Nevers, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
પર્ષિયન
ફ્રેંચ

Gwenaelle Dubois

Gwenaelle Dubois
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ

Marina Kambou

Marina Kambou
Ouagadougou, બુર્કિના ફાસો
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Anna Hoarau

Anna Hoarau
Lyon, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Marine Zn

Marine Zn
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી