ફ્રેંચ ભાષા ભાગીદારો

Romuald Lecordier

Romuald Lecordier
Picauville, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Alicia Rambout

Alicia Rambout
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Marianne Pruneau

Marianne Pruneau
Montréal, કેનેડા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (કેનેડા)

chaddi mulamba

chaddi mulamba
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Cassandra Denou

Cassandra Denou
Caen, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Alexandra Rosin

Alexandra Rosin
સ્ટ્રાસબોર્ગ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Claudine Touchèque

Claudine Touchèque
Rixensart, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 80
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (બેલ્જિયમ)

Anglesh Major

Anglesh Major
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (કેનેડા)

Sephora Valberg

Sephora Valberg
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Perrine Messina

Perrine Messina
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Mélanie Salamin

Mélanie Salamin
Sitten, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Eva Weller

Eva Weller
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન
ફ્રેંચ

Cyril Romon

Cyril Romon
Lille, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ

freddy kouaoh

freddy kouaoh
Abidjan, આઇવરી કોસ્ટ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Laurine Coutelle

Laurine Coutelle
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

AEK Djud

AEK Djud
Politistikó Emporikó Kéntro, ગ્રીસ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક
ફ્રેંચ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી