બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Miglena Georgieva
ઉંમર: 24

Mirena Gramatikova
ઉંમર: 41

Desislava Kumanova
ઉંમર: 23

Veselin Kolev
ઉંમર: 45

Lachezar Tenev
ઉંમર: 41

Иван Дарчов
ઉંમર: 19

Nadia Siames
ઉંમર: 56

Elena Georgieva
ઉંમર: 22

Georgi Ivanov
ઉંમર: 29

minko manolov
ઉંમર: 45

Daniel Hristov
ઉંમર: 30

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી