બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Todorka Kamenova

Todorka Kamenova
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Jordanka Lupova

Jordanka Lupova
Pazardzhik, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Tsvetelina Rangelova

Tsvetelina Rangelova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Gergana Tsekova

Gergana Tsekova
Dupnitsa, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vladislava Dodeva

Vladislava Dodeva
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Svetoslava Damyanova

Svetoslava Damyanova
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Румяна Ненова

Румяна Ненова
Sofia, બલ્ગેરિયા
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Теодора Цонева

Теодора Цонева
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Maria Cherpeliyska

Maria Cherpeliyska
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Yoana Stoycheva

Yoana Stoycheva
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Gabriela Peneva

Gabriela Peneva
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Veselka Ninova

Veselka Ninova
Svishtov, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

veselin hadjiiski

veselin hadjiiski
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Kostadina Sharlandzhieva

Kostadina Sharlandzhieva
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Маша Викторова

Маша Викторова
Montana, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Sara Halifa

Sara Halifa
Bulgar, સુદાન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી