બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Jani Georgieva

Jani Georgieva
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Iliyana Yordanova

Iliyana Yordanova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Христина Пашалийска

Христина Пашалийска
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Мюмюн Хюмет

Мюмюн Хюмет
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
બલ્ગેરિયન
ટર્કિશ

Радослав Каркелев

Радослав Каркелев
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Milen Nedelchev

Milen Nedelchev
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Ангелина Владимирова

Ангелина Владимирова
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Alexandra Ivanova

Alexandra Ivanova
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Pepa Boteva

Pepa Boteva
Portugal, પોર્ટુગલ
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Tsvetelina Rangelova

Tsvetelina Rangelova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Petrana Hadzhiyska

Petrana Hadzhiyska
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Маргарита Дончева

Маргарита Дончева
ઉંમર: 61
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Милена Янчева

Милена Янчева
Bŭlgarin, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Maria Cherpeliyska

Maria Cherpeliyska
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Plamen Kovandjiev

Plamen Kovandjiev
Gorna Oryakhovitsa, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Luydmila Petrova

Luydmila Petrova
Troyan, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી