બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Kostadina Sharlandzhieva

Kostadina Sharlandzhieva
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Andrey D

Andrey D
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Velislava Velkova

Velislava Velkova
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Георги Димитров

Георги Димитров
ઉંમર: 64
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vasilka Ganeva

Vasilka Ganeva
Burgas, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Yoanna Kalincheva

Yoanna Kalincheva
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Kalo Kirchev

Kalo Kirchev
Bristol, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Milena Di

Milena Di
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Илияна Владимирова

Илияна Владимирова
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Mihail Syarov

Mihail Syarov
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Betina Vuleva

Betina Vuleva
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Betina Mitkova

Betina Mitkova
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Светослав Георгиев

Светослав Георгиев
Bŭlgarin, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Valeri Bozhilov

Valeri Bozhilov
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

georgi prodanov

georgi prodanov
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Леа - Катрин Ринтелман

Леа - Катрин Ринтелман
Peshtera, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી