બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Tihomir Dinkov
ઉંમર: 49

Pepi Penkova
ઉંમર: 58

Veska Vasileva
ઉંમર: 39

Christiana Slaveykova
ઉંમર: 20

Miglena Georgiev
ઉંમર: 49

Ventsislav Dimitrov
ઉંમર: 34

Leo Boykov
ઉંમર: 23

Nikolay Georgiev
ઉંમર: 16

Kristina Ilova
ઉંમર: 38

Stefania Angelova
ઉંમર: 36

Oksana Georgieva
ઉંમર: 36

Димитър Пенов
ઉંમર: 23

Dimitar Burgazov
ઉંમર: 46

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી