બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Ivelina Angelova
ઉંમર: 21

Rumi Atanasova
ઉંમર: 38

Вяра Маринова
ઉંમર: 16

Tihomir Dinkov
ઉંમર: 50

Pepi Penkova
ઉંમર: 59

Veska Vasileva
ઉંમર: 40

Christiana Slaveykova
ઉંમર: 21

Miglena Georgiev
ઉંમર: 50

Ventsislav Dimitrov
ઉંમર: 35

Leo Boykov
ઉંમર: 24

Nikolay Georgiev
ઉંમર: 17

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી