બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Stefania Angelova
ઉંમર: 35

Spas Tomov
ઉંમર: 27

Oksana Georgieva
ઉંમર: 35

Димитър Пенов
ઉંમર: 22

Dimitar Burgazov
ઉંમર: 45

Svetoslava Vassileva
ઉંમર: 39

Miglena Georgieva
ઉંમર: 24

Mirena Gramatikova
ઉંમર: 41

Desislava Kumanova
ઉંમર: 24

Veselin Kolev
ઉંમર: 46

Lachezar Tenev
ઉંમર: 41

Иван Дарчов
ઉંમર: 20

Nadia Siames
ઉંમર: 57

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી