મલય ભાષા ભાગીદારો

凌 亦晨
ઉંમર: 22

NUR SYAZWANI BASHARUDIN
ઉંમર: 20

ijak azman
ઉંમર: 22

Roslee Mohd Salleh
ઉંમર: 48

SAB'AH ASAID
ઉંમર: 53

Pait Hassan
ઉંમર: 30

Haris Ku
ઉંમર: 34

Nasuha Zulkifli
ઉંમર: 18

shamsul kamal yang
ઉંમર: 47

Wanie ag
ઉંમર: 18

Danial Imran
ઉંમર: 21

muhamad ikmal abdul rahim
ઉંમર: 20

Noroul Sophia
ઉંમર: 19

Norjannah Jaffar
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી