મલય ભાષા ભાગીદારો

Norsha Azillah

Norsha Azillah
Johor Bahru, મલેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, મલેશિયા
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Noroul Sophia

Noroul Sophia
Kota Bharu, મલેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Uzair Jasmin

Uzair Jasmin
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Zay Abdul

Zay Abdul
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

Pais Asan

Pais Asan
Pulau Pinang, મલેશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
મલય

Hannah Lee

Hannah Lee
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી
મલય

Khairil Izat Kamis

Khairil Izat Kamis
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

shibrah makhtumah amalina samad

shibrah makhtumah amalina samad
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Atus Omar

Atus Omar
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Norlidah Zainal Abidin

Norlidah Zainal Abidin
Virginia, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

alia lia

alia lia
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Enal Amer

Enal Amer
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી