મલય ભાષા ભાગીદારો

Abu Bakar Yaakob

Abu Bakar Yaakob
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

凌 亦晨

凌 亦晨
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
મલય (મલેશિયા)
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (સિંગાપુર)

Irsan Sani

Irsan Sani
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Halimatul Saedon

Halimatul Saedon
Kota Tinggi, મલેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Pais Asan

Pais Asan
Pulau Pinang, મલેશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
મલય

Ismanor Nordin

Ismanor Nordin
Johor Bahru, મલેશિયા
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
મલય

muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Haris Ku

Haris Ku
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

jamal ludin

jamal ludin
Ipoh, મલેશિયા
ઉંમર: 117
મૂળ ભાષા
મલય

Romlah Damae

Romlah Damae
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
મલય
થાઈ

Khairil Izat Kamis

Khairil Izat Kamis
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
મલય

Noroul Sophia

Noroul Sophia
Kota Bharu, મલેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Nurul Akmal Abd Rahim

Nurul Akmal Abd Rahim
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી