મલય ભાષા ભાગીદારો

凌 亦晨
ઉંમર: 24

NUR SYAZWANI BASHARUDIN
ઉંમર: 23

ijak azman
ઉંમર: 25

Roslee Mohd Salleh
ઉંમર: 51

SAB'AH ASAID
ઉંમર: 55

Pait Hassan
ઉંમર: 32

Haris Ku
ઉંમર: 36

Nasuha Zulkifli
ઉંમર: 20

shamsul kamal yang
ઉંમર: 49

Wanie ag
ઉંમર: 20

Danial Imran
ઉંમર: 24

muhamad ikmal abdul rahim
ઉંમર: 22

Noroul Sophia
ઉંમર: 21

Norjannah Jaffar
ઉંમર: 30

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી