મલય ભાષા ભાગીદારો

jamal ludin

jamal ludin
Ipoh, મલેશિયા
ઉંમર: 117
મૂળ ભાષા
મલય

Abu Bakar Yaakob

Abu Bakar Yaakob
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Roy Niezam

Roy Niezam
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Atus Omar

Atus Omar
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Azmira Amran

Azmira Amran
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Noor Azizi Hussin

Noor Azizi Hussin
Pulau Pinang, મલેશિયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Suhaimi Samad

Suhaimi Samad
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Romlah Damae

Romlah Damae
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
મલય
થાઈ

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, મલેશિયા
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Mustaqim Ismail

Mustaqim Ismail
Melayu, મલેશિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Qusyairi Raffar

Qusyairi Raffar
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી