મલય ભાષા ભાગીદારો

NOR SHIMA SHAMSUDDIN

NOR SHIMA SHAMSUDDIN
Kuching, મલેશિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

Awkward Boy

Awkward Boy
Medan, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

Zay Abdul

Zay Abdul
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

Hannah Lee

Hannah Lee
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી
મલય

jamal ludin

jamal ludin
Ipoh, મલેશિયા
ઉંમર: 117
મૂળ ભાષા
મલય

Uzair Jasmin

Uzair Jasmin
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Nasuha Zulkifli

Nasuha Zulkifli
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
મલય

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

alia lia

alia lia
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

zara zaza

zara zaza
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Roy Niezam

Roy Niezam
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Abu Bakar Yaakob

Abu Bakar Yaakob
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Muhd Naim

Muhd Naim
Kota Bharu, મલેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Khairil Izat Kamis

Khairil Izat Kamis
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી