યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Vasyl Mosiychuk
ઉંમર: 49

Кіра Кот
ઉંમર: 33

Yana Golovchuk
ઉંમર: 21

Svitlana Lytvynenko
ઉંમર: 42

Bohdan Krasko
ઉંમર: 19

Micheli Panciv
ઉંમર: 24

Rostyslav Girnyk
ઉંમર: 36

Дмитро Гайко
ઉંમર: 18

Mykola Kuklyshyn
ઉંમર: 27

Марія Сокирко
ઉંમર: 17

Yliasik Shymchyk
ઉંમર: 19

Volodymyr Pasternak
ઉંમર: 26

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી