યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Yurii Beliavtsev
ઉંમર: 24

Ksanka Solonynka
ઉંમર: 19

Виталий Нога
ઉંમર: 20

Maxim Lemeshko
ઉંમર: 31

Vasyl Khomyn
ઉંમર: 22

Alina Nykonchuk
ઉંમર: 39

Tetiana Yabkovska
ઉંમર: 38

Olga Vorobyova
ઉંમર: 45

Inna Tkachuk
ઉંમર: 15

Taras Tkachuk
ઉંમર: 15

Alexander Berezhnoy
ઉંમર: 38

Катя Бритюк
ઉંમર: 26

таня цимбалюк
ઉંમર: 29

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી