યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Olga Morgan

Olga Morgan
Ukrainka, યુક્રેઇન
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Yana Malenko

Yana Malenko
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Halyna K

Halyna K
Lisbon, પોર્ટુગલ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Володимир Харатін

Володимир Харатін
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Володимир Тарасюк

Володимир Тарасюк
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Анастасія Браташ

Анастасія Браташ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Nila Kritova

Nila Kritova
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Max Mikhasko

Max Mikhasko
Ukrainka, યુક્રેઇન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Анастасія Вдовиченко

Анастасія Вдовиченко
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Марія Мисак

Марія Мисак
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Елена Долгих

Елена Долгих
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Ольга Скоропад

Ольга Скоропад
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Viktor Tkachenko

Viktor Tkachenko
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Andriy Pogorelov

Andriy Pogorelov
Kharkiv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Виктория Косачёва

Виктория Косачёва
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી