યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Oxana Bondaruk
ઉંમર: 33

OLENA FEDOTOVA
ઉંમર: 42

Yaroslav Shram
ઉંમર: 24

Дарина Шекеня
ઉંમર: 19

Vitaliy Krekhivskiy
ઉંમર: 18

Vasyl Mosiychuk
ઉંમર: 50

Кіра Кот
ઉંમર: 33

Yana Golovchuk
ઉંમર: 21

Svitlana Lytvynenko
ઉંમર: 42

Bohdan Krasko
ઉંમર: 20

Micheli Panciv
ઉંમર: 25

Rostyslav Girnyk
ઉંમર: 37

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી