યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

olexandra nakonechna

olexandra nakonechna
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Anton Marchenko

Anton Marchenko
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Irina Athins

Irina Athins
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Олена Зубрицька

Олена Зубрицька
L'viv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Ірина Львів

Ірина Львів
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Николай Грибенюк

Николай Грибенюк
Khmel’nyts’kyy, યુક્રેઇન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Оля Петруха

Оля Петруха
Warsaw, પોલેન્ડ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Estella Shvede

Estella Shvede
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Настя Гончарик

Настя Гончарик
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Ola Loboyko

Ola Loboyko
L'viv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Віталій Вайда

Віталій Вайда
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Iryna M

Iryna M
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Юлія Смутняк

Юлія Смутняк
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Анастасія Українець

Анастасія Українець
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Богдана Гостинська

Богдана Гостинська
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Йохан Рудий

Йохан Рудий
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી