યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Taras Tkachuk
ઉંમર: 15

Alexander Berezhnoy
ઉંમર: 37

Катя Бритюк
ઉંમર: 26

таня цимбалюк
ઉંમર: 29

Anna Frendiy
ઉંમર: 20

Mykhailo Sich
ઉંમર: 24

Вика Костенко
ઉંમર: 17

Алина Регешук
ઉંમર: 43

Mykola Pavliuk
ઉંમર: 19

Viktor Sobko
ઉંમર: 36

Tetiana Yaremenko
ઉંમર: 24

Oleksandr Chupryna
ઉંમર: 31

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી