યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Oleksii Sorokun
ઉંમર: 34

Игорь Гудимов
ઉંમર: 28

Diana Matiko
ઉંમર: 22

Oxana Bondaruk
ઉંમર: 34

OLENA FEDOTOVA
ઉંમર: 43

Yaroslav Shram
ઉંમર: 25

Дарина Шекеня
ઉંમર: 19

Vitaliy Krekhivskiy
ઉંમર: 19

Vasyl Mosiychuk
ઉંમર: 51

Кіра Кот
ઉંમર: 34

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી