યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Olha Rudenko
ઉંમર: 24

Дмитро Гайко
ઉંમર: 18

Mykola Kuklyshyn
ઉંમર: 27

Марія Сокирко
ઉંમર: 16

Yliasik Shymchyk
ઉંમર: 19

Volodymyr Pasternak
ઉંમર: 25

Natalia Mashynska
ઉંમર: 32

Alina Panchuk
ઉંમર: 28

Ann Shevchuk
ઉંમર: 23

Anastasia Marcinkovska
ઉંમર: 22

Olenka Ratych
ઉંમર: 17

Katya Pypko
ઉંમર: 19

Nikolay D
ઉંમર: 46

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી