યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Katya Pypko
ઉંમર: 19

Nikolay D
ઉંમર: 45

Ivanna Fedorak
ઉંમર: 20

Yevhen Ivanovsky
ઉંમર: 30

Віктор Матола
ઉંમર: 30

Наталія Сотак
ઉંમર: 28

Vitalina Koval
ઉંમર: 14

Iana Zhebrovska
ઉંમર: 35

Kristina Drahanchyk
ઉંમર: 18

Igor Yavorskyi
ઉંમર: 30

Інна Демук
ઉંમર: 24

Kateryna Melnychuk
ઉંમર: 21

Yurii Beliavtsev
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી