યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Татьяна Женилова

Татьяна Женилова
Kharkiv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Алина Богун

Алина Богун
Nikopol’, યુક્રેઇન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Elena Skorik

Elena Skorik
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Maria Марія

Maria Марія
L'viv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Mihaylo Vinovskiy

Mihaylo Vinovskiy
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Александр Щербина

Александр Щербина
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Mariia Ivanova

Mariia Ivanova
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Ирина Герасимова

Ирина Герасимова
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Aleksander Kolesnik

Aleksander Kolesnik
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Таміла Герасимчук

Таміла Герасимчук
Rivne, યુક્રેઇન
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Kate Husar

Kate Husar
Rivne, યુક્રેઇન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Igor Boyko

Igor Boyko
Rzeszów, પોલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Mia Kuri

Mia Kuri
L'viv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Микола Андруневчин

Микола Андруневчин
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Maria Senchak

Maria Senchak
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Анастасія Вдовиченко

Анастасія Вдовиченко
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી