યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Yana Golovchuk
ઉંમર: 21

Svitlana Lytvynenko
ઉંમર: 42

Bohdan Krasko
ઉંમર: 19

Micheli Panciv
ઉંમર: 24

Rostyslav Girnyk
ઉંમર: 36

Дмитро Гайко
ઉંમર: 18

Mykola Kuklyshyn
ઉંમર: 27

Марія Сокирко
ઉંમર: 17

Yliasik Shymchyk
ઉંમર: 19

Volodymyr Pasternak
ઉંમર: 26

Natalia Mashynska
ઉંમર: 32

Alina Panchuk
ઉંમર: 28

Ann Shevchuk
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી