યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Олена Коломієць

Олена Коломієць
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Василь Романівський

Василь Романівський
L'viv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Элли Фьюм

Элли Фьюм
Ukrainka, યુક્રેઇન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Оля Безушко

Оля Безушко
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Stepan Rudiak

Stepan Rudiak
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Ангелина Геннадиевна

Ангелина Геннадиевна
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Уляся Сулятицька

Уляся Сулятицька
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Mira Kavinski

Mira Kavinski
ઉંમર: 63
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Дмитро Колісник

Дмитро Колісник
Lubny, યુક્રેઇન
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Дмитрий Винник

Дмитрий Винник
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Валерія Кучеренко

Валерія Кучеренко
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Nastya Leleka

Nastya Leleka
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Марта Викоцька

Марта Викоцька
L'viv, યુક્રેઇન
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Марта Тучапська

Марта Тучапська
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Ivanna Melnyk

Ivanna Melnyk
Luts’k, યુક્રેઇન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

Roman Mysko

Roman Mysko
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
યૂક્રેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી