યૂક્રેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Mykhailo Sich
ઉંમર: 24

Вика Костенко
ઉંમર: 17

Алина Регешук
ઉંમર: 43

Mykola Pavliuk
ઉંમર: 19

Viktor Sobko
ઉંમર: 36

Tetiana Yaremenko
ઉંમર: 24

Oleksandr Chupryna
ઉંમર: 31

Katia Torka
ઉંમર: 19

Volodymyr Reznichenko
ઉંમર: 38

Svitlana Bilas
ઉંમર: 44

Tania Profatylo
ઉંમર: 15

alina mihaltsova
ઉંમર: 43

Maria Symonovych
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી