રશિયન ભાષા ભાગીદારો

Alexa Yasin

Alexa Yasin
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
રશિયન

Екатерина Липунцова

Екатерина Липунцова
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
રશિયન

Anna Babkina

Anna Babkina
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રશિયન

Lana Morterra

Lana Morterra
Ukrainka, યુક્રેઇન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Павел Матулян

Павел Матулян
Kaluga, રશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રશિયન

Karina Wanukova

Karina Wanukova
Tatarstan, રશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
રશિયન

Вадим Светлый

Вадим Светлый
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
રશિયન

Samara Akmi

Samara Akmi
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
કિર્જાઇજ઼
રશિયન

Иван Отпущенников

Иван Отпущенников
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રશિયન

Анастасия Головкова

Анастасия Головкова
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રશિયન

Mary Pavelko

Mary Pavelko
Ankeny, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રશિયન

Аля Мин

Аля Мин
Kazakhstan, કઝાકિસ્તાન
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
રશિયન

Oleg Fattahov

Oleg Fattahov
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રશિયન

Olga Gitina

Olga Gitina
Ukrainets, યુક્રેઇન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
રશિયન

Samir Lezgino

Samir Lezgino
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
રશિયન

Татьяна С

Татьяна С
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
રશિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી