રશિયન ભાષા ભાગીદારો

Антонина Давыдова

Антонина Давыдова
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
રશિયન

Вадим Светлый

Вадим Светлый
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
રશિયન

Nikolai Aharkov

Nikolai Aharkov
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Анастасия Мурашко

Анастасия Мурашко
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
રશિયન

Alexander Osachuk

Alexander Osachuk
Chernivtsi, યુક્રેઇન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Daria Rytikova

Daria Rytikova
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રશિયન

Tania Mel

Tania Mel
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Екатерина Авалова

Екатерина Авалова
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
રશિયન

Alexey Krupchan

Alexey Krupchan
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
રશિયન

Anastasia Orel

Anastasia Orel
Dnipropetrovsk, યુક્રેઇન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Alexander Shelop

Alexander Shelop
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
રશિયન

Женя Акимова

Женя Акимова
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Konstantin Alexandrov

Konstantin Alexandrov
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
રશિયન

Victoria Strachova

Victoria Strachova
Jerusalem, ઇઝરાયેલ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રશિયન

Anastasia Chuhmareva

Anastasia Chuhmareva
Saint Petersburg, રશિયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રશિયન

Ivan Marishin

Ivan Marishin
Nizhnevartovsk, રશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રશિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી