રશિયન ભાષા ભાગીદારો

Svetlana Tsvetkova

Svetlana Tsvetkova
Lappeenranta, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
રશિયન

Ronald Kuusik

Ronald Kuusik
Tartu, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
ઍસટોનિયન
રશિયન

RUSLAN KASHAPOV

RUSLAN KASHAPOV
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
રશિયન

Анастасия Банадысева

Анастасия Банадысева
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
રશિયન

Анастасия Шаталина

Анастасия Шаталина
Saransk, રશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
રશિયન

Irina Lu

Irina Lu
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

karina Curly

karina Curly
Kremenchuk, યુક્રેઇન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Sergei Ruch

Sergei Ruch
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રશિયન

Екатерина Пахоменкова

Екатерина Пахоменкова
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
રશિયન

Михаил Васильевич

Михаил Васильевич
Kiev, યુક્રેઇન
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Olga Paskhalova

Olga Paskhalova
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Dan Karnegi

Dan Karnegi
Barnaul, રશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રશિયન

Aleksander Kolesnik

Aleksander Kolesnik
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Ярослав Борисевич

Ярослав Борисевич
Yarovoye, રશિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
રશિયન

Alexander P

Alexander P
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
રશિયન

Irina Strelnikova

Irina Strelnikova
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
રશિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી