રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Adelina Dubois
ઉંમર: 19

Petre Marin
ઉંમર: 22

Ecaterina Harbu
ઉંમર: 24

Delia Constantin
ઉંમર: 49

Florin Anghelescu
ઉંમર: 45

Catalin Cosmin Codarcea
ઉંમર: 35

Daciana Nanu
ઉંમર: 46

Doina Rusu
ઉંમર: 24

Andy Gabriel Balinisteanu
ઉંમર: 22

Doina Platon
ઉંમર: 26

Paul Bechea
ઉંમર: 34

Anca Ababei
ઉંમર: 37

liliana tenti
ઉંમર: 44

Tatiana Gladarenco
ઉંમર: 18

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી