રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Iulian Victor
ઉંમર: 52

Irina Ursu
ઉંમર: 21

Claudia Tabacaru
ઉંમર: 41

vasile popescu
ઉંમર: 36

Adelina Dubois
ઉંમર: 20

Petre Marin
ઉંમર: 23

Ecaterina Harbu
ઉંમર: 25

Delia Constantin
ઉંમર: 50

Florin Anghelescu
ઉંમર: 46

Catalin Cosmin Codarcea
ઉંમર: 36

Daciana Nanu
ઉંમર: 47

Doina Rusu
ઉંમર: 25

Andy Gabriel Balinisteanu
ઉંમર: 23

Doina Platon
ઉંમર: 27

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી