રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Tatiana Gladarenco
ઉંમર: 17

Adi Preda
ઉંમર: 19

Tatiana Buciuscan
ઉંમર: 27

Sergiu Romanenco
ઉંમર: 16

Ana Puianu
ઉંમર: 25

Broscoi Elena
ઉંમર: 18

Iuliana Raican
ઉંમર: 20

Patricia GEORGESCU
ઉંમર: 40

stefania pislea
ઉંમર: 48

Catalin Peste
ઉંમર: 41

Ciprian Cornea
ઉંમર: 17

Bia Biank
ઉંમર: 16

Laura Florina
ઉંમર: 18

Maria Prichici
ઉંમર: 16

Teslaru Victor
ઉંમર: 36

Camelia Dumitru
ઉંમર: 33

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી