રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

vasile popescu
ઉંમર: 36

Adelina Dubois
ઉંમર: 20

Petre Marin
ઉંમર: 23

Ecaterina Harbu
ઉંમર: 25

Delia Constantin
ઉંમર: 50

Florin Anghelescu
ઉંમર: 45

Catalin Cosmin Codarcea
ઉંમર: 36

Daciana Nanu
ઉંમર: 47

Doina Rusu
ઉંમર: 24

Andy Gabriel Balinisteanu
ઉંમર: 22

Doina Platon
ઉંમર: 27

Paul Bechea
ઉંમર: 34

Anca Ababei
ઉંમર: 38

liliana tenti
ઉંમર: 45

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી