રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Daciana Nanu
ઉંમર: 45

Doina Rusu
ઉંમર: 23

Andy Gabriel Balinisteanu
ઉંમર: 21

Doina Platon
ઉંમર: 25

Paul Bechea
ઉંમર: 33

Anca Ababei
ઉંમર: 36

liliana tenti
ઉંમર: 43

Tatiana Gladarenco
ઉંમર: 17

Adi Preda
ઉંમર: 19

Tatiana Buciuscan
ઉંમર: 28

Sergiu Romanenco
ઉંમર: 16

Ana Puianu
ઉંમર: 26

Broscoi Elena
ઉંમર: 19

Iuliana Raican
ઉંમર: 20

Patricia GEORGESCU
ઉંમર: 40

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી