રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Ciprian Cornea
ઉંમર: 17

Bia Biank
ઉંમર: 15

Laura Florina
ઉંમર: 17

Maria Prichici
ઉંમર: 16

Teslaru Victor
ઉંમર: 36

Camelia Dumitru
ઉંમર: 33

Emilia Bobe
ઉંમર: 61

Vasile Simon
ઉંમર: 19

Elena Stratulat
ઉંમર: 23

Constanta Olteanu
ઉંમર: 50

Andrei Cosovanu
ઉંમર: 17

Mirela Soare
ઉંમર: 46

Sándor Székely
ઉંમર: 47

Adelina Doroftei
ઉંમર: 20

MADALINA PALL
ઉંમર: 44

Ramona Lungu
ઉંમર: 34

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી