રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Apostol Ana-Maria

Apostol Ana-Maria
Români, રોમાનીયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Olga Lozovan

Olga Lozovan
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
રોમેનિયન
રશિયન

Isabela Braia

Isabela Braia
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Mihaela Mihai

Mihaela Mihai
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Pitis Maria

Pitis Maria
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alina Mosneag

Alina Mosneag
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Lucian Borgovan

Lucian Borgovan
Cluj-Napoca, રોમાનીયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Madalina Chiriches

Madalina Chiriches
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Lorena Iftimie

Lorena Iftimie
Roman, રોમાનીયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Maria-Mirabela Suharu

Maria-Mirabela Suharu
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Virgil Popa

Virgil Popa
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alex Grideanu

Alex Grideanu
Braşov, રોમાનીયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Andreea Băzăvan

Andreea Băzăvan
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

iulja culia

iulja culia
Treviso, ઇટાલી
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Irina Volontir

Irina Volontir
Iesolo, ઇટાલી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Marius Ioan

Marius Ioan
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી