રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Delia Constantin
ઉંમર: 49

Ana Maria
ઉંમર: 31

Florin Anghelescu
ઉંમર: 44

Catalin Cosmin Codarcea
ઉંમર: 35

Daciana Nanu
ઉંમર: 46

Doina Rusu
ઉંમર: 24

Andy Gabriel Balinisteanu
ઉંમર: 21

Doina Platon
ઉંમર: 26

Paul Bechea
ઉંમર: 33

Anca Ababei
ઉંમર: 37

liliana tenti
ઉંમર: 44

Tatiana Gladarenco
ઉંમર: 18

Adi Preda
ઉંમર: 20

Tatiana Buciuscan
ઉંમર: 29

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી