રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Ramona Codrea

Ramona Codrea
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Raluca-Marina Vinatoru

Raluca-Marina Vinatoru
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

dan antohe

dan antohe
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Sebastian Ticusan

Sebastian Ticusan
Romanići, બોસ્નિયા તથા હેર્જ઼ીયિગોવીના
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Anca Popa

Anca Popa
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

grigore vlad

grigore vlad
Bistriţa, રોમાનીયા
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Constantin Neagu

Constantin Neagu
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Irina Bondar

Irina Bondar
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Roxana Paun

Roxana Paun
Italiana, ઇટાલી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Greg Thaut

Greg Thaut
Sibiu, રોમાનીયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Ioana Laura Gilca

Ioana Laura Gilca
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alex Cirstea

Alex Cirstea
Slatina, રોમાનીયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Victor Lupan

Victor Lupan
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Mariana Glodeanu

Mariana Glodeanu
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Cristina Condurachi

Cristina Condurachi
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Gya Mirela

Gya Mirela
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી