રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Marina Uzun

Marina Uzun
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
રોમેનિયન
રશિયન

Madalina Morar

Madalina Morar
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Cristian Plesca

Cristian Plesca
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Anamaria Ciocan

Anamaria Ciocan
Timişoara, રોમાનીયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Costin Adrian Dumitru

Costin Adrian Dumitru
Produleşti, રોમાનીયા
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Irina Mihaila

Irina Mihaila
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Adrian-Gabriel plesciuc

Adrian-Gabriel plesciuc
Suceava, રોમાનીયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Vasile Paiziuc

Vasile Paiziuc
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
રોમેનિયન
રશિયન

Denisa Pasariu

Denisa Pasariu
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Adina Cioconea

Adina Cioconea
Bujoru, રોમાનીયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Dana Neacsu

Dana Neacsu
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Ramona Lungu

Ramona Lungu
Catania, ઇટાલી
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

George Ispas

George Ispas
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Robert Jinga

Robert Jinga
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Razvan Faraoneanu

Razvan Faraoneanu
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alina Oprea

Alina Oprea
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી