રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Valeria Cristea

Valeria Cristea
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alexandru Chirita

Alexandru Chirita
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Ana Maria

Ana Maria
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Razvan Dobre

Razvan Dobre
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Natalia Muss

Natalia Muss
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Florin Radoi

Florin Radoi
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alina  Ioana Rotaru

Alina Ioana Rotaru
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Diana Irimiea

Diana Irimiea
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Stefania Vladu

Stefania Vladu
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Andreea Cringasu

Andreea Cringasu
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Marius Octavian

Marius Octavian
Roman, રોમાનીયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Sorin Raducu

Sorin Raducu
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Potop Laura

Potop Laura
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Estera Beju

Estera Beju
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Vicentiu-Adrian Muntean

Vicentiu-Adrian Muntean
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

mihaela calota

mihaela calota
Romania, ઇટાલી
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી