રોમેનિયન ભાષા ભાગીદારો

Constantin Ciobanu

Constantin Ciobanu
Yellowstone, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Andreea Matei

Andreea Matei
Bucureşci, રોમાનીયા
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Razvan Alin Stolniceanu

Razvan Alin Stolniceanu
Mangalia, રોમાનીયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Ioana Trif

Ioana Trif
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Daniela Ticu

Daniela Ticu
Bucharest, રોમાનીયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Raluca-Marina Vinatoru

Raluca-Marina Vinatoru
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Ion Catalin Pirvu

Ion Catalin Pirvu
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Constantin-Claudiu Mihaila

Constantin-Claudiu Mihaila
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Elena Irina Pepelea

Elena Irina Pepelea
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Raduca Mari

Raduca Mari
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Robert Alexandru Voicu

Robert Alexandru Voicu
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Andrada Raducan

Andrada Raducan
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Alexandra Maria Molofei

Alexandra Maria Molofei
Bucuresti, રોમાનીયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Remus Cozac

Remus Cozac
Villanova Mondovì, ઇટાલી
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Ana Rebeca Pintilii

Ana Rebeca Pintilii
Broşteni, રોમાનીયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
રોમેનિયન

Valentina Leat

Valentina Leat
Rome, ઇટાલી
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
ઇટૅલિયન
રોમેનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી