લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Vaida Satiene

Vaida Satiene
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Ineta Lelevičiūtė

Ineta Lelevičiūtė
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Asta Baranauskiene

Asta Baranauskiene
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Viktorija Daunytė

Viktorija Daunytė
Carrickfergus, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Marina Pukeliene

Marina Pukeliene
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Kornelija Tidikytė

Kornelija Tidikytė
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Alvydas Grazinskis

Alvydas Grazinskis
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Tomas Da

Tomas Da
Kaunas, લિથુઆનિયા
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Kamilė Karoblytė

Kamilė Karoblytė
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Karolina Korsakaite

Karolina Korsakaite
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Kazimieras Poška

Kazimieras Poška
સ્ટુટગાર્ટ, જર્મની
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Loreta Kašinskienė

Loreta Kašinskienė
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Sandra Mikaite

Sandra Mikaite
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Gintautas Brundza

Gintautas Brundza
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Jolanta Dzemedzionkienė

Jolanta Dzemedzionkienė
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Monika Pipiraite

Monika Pipiraite
Coventry, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી