લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Karolina Mažonaite
ઉંમર: 18

Dovydas Gerulis
ઉંમર: 23

Laura Volungevičiūte
ઉંમર: 17

Žydrūnė Miškinienė
ઉંમર: 48

Laura Dapkuviene
ઉંમર: 37

Auksė Pakarklytė
ઉંમર: 16

Evelina Kryžanauskienė
ઉંમર: 35

Aurelija J
ઉંમર: 22

Laura Juciute
ઉંમર: 25

Ieva Matiukaitė
ઉંમર: 14

Aušra Ingaitė
ઉંમર: 45

Zivile Dargyte
ઉંમર: 52

Roberta Lekavičiūtė
ઉંમર: 23

Airida Ston
ઉંમર: 26

Ona Lapkiene
ઉંમર: 62

Mindaugas Narkus
ઉંમર: 26

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી