લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Jurgita Bur

Jurgita Bur
Vilnius, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Svetlana Šiaulienė

Svetlana Šiaulienė
Telsiai, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Asta Baranauskiene

Asta Baranauskiene
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Airidas Rudžianskas

Airidas Rudžianskas
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Inesa Karsten

Inesa Karsten
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Justė Rybnikovė

Justė Rybnikovė
Vilnius, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Aida Saviciuniene

Aida Saviciuniene
Vilnius, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Erika Avetisian

Erika Avetisian
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Viktor Sinkevic

Viktor Sinkevic
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Karolis Jocius

Karolis Jocius
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Vaiva Auglyte

Vaiva Auglyte
Monaghan, આયર્લેન્ડ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Dovile Vilkaite

Dovile Vilkaite
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Raminta Gr

Raminta Gr
Kettering, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Viltė Petkevičiūtė

Viltė Petkevičiūtė
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Aistė Švelnytė

Aistė Švelnytė
Kaunas, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Samanta Andzelevičiūtė

Samanta Andzelevičiūtė
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી