લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Rūta Jamontaitė
ઉંમર: 28

Donatas Zukauskas
ઉંમર: 37

Antanas Brunevicius
ઉંમર: 24

Jolanta Vi
ઉંમર: 45

ieva kravceviciute
ઉંમર: 34

Klementina Bilžaitė
ઉંમર: 20

Arturas Tautkus
ઉંમર: 46

Gediminas Ramoska
ઉંમર: 28

Elena Navickiene
ઉંમર: 65

Kristina Juknevičienė
ઉંમર: 50

Elona Jasinauskienė
ઉંમર: 59

Karolina Mažonaite
ઉંમર: 19

Dovydas Gerulis
ઉંમર: 25

Laura Volungevičiūte
ઉંમર: 18

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી