લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Akvilė Tamošaitienė

Akvilė Tamošaitienė
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Kamilė Kneiperavičiūtė

Kamilė Kneiperavičiūtė
Kaunas, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Valentas Dulinskas

Valentas Dulinskas
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Alina Ambrasiene

Alina Ambrasiene
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Vaida Vi

Vaida Vi
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Vilma Norvilo

Vilma Norvilo
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Gintare Lacko

Gintare Lacko
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Jurgita Podskocimiene

Jurgita Podskocimiene
Kaunas, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Alma Kryžanauskienė

Alma Kryžanauskienė
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Gytis Senavaitis

Gytis Senavaitis
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Daiva Raugiene

Daiva Raugiene
Spalding, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Miglė Kiškytė

Miglė Kiškytė
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Ričardas Ričardas

Ričardas Ričardas
Kaunas, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Aiste Radaviciene

Aiste Radaviciene
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Ugne Stuc

Ugne Stuc
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

ZITA LAUKAITIENĖ

ZITA LAUKAITIENĖ
Alytus, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી