લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Klementina Bilžaitė
ઉંમર: 19

Arturas Tautkus
ઉંમર: 45

Gediminas Ramoska
ઉંમર: 27

Elena Navickiene
ઉંમર: 65

Kristina Juknevičienė
ઉંમર: 49

Elona Jasinauskienė
ઉંમર: 58

Karolina Mažonaite
ઉંમર: 18

Dovydas Gerulis
ઉંમર: 24

Laura Volungevičiūte
ઉંમર: 17

Žydrūnė Miškinienė
ઉંમર: 48

Laura Dapkuviene
ઉંમર: 38

Auksė Pakarklytė
ઉંમર: 17

Evelina Kryžanauskienė
ઉંમર: 35

Aurelija J
ઉંમર: 22

Laura Juciute
ઉંમર: 26

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી