લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Martins Latvietis
ઉંમર: 50

iveta putniņa
ઉંમર: 43

Santa Šķiltere
ઉંમર: 30

Elīna Tuļika
ઉંમર: 27

Sandra Kalna
ઉંમર: 36

madara junge
ઉંમર: 21

Laura Stuka
ઉંમર: 39

Beatrise Krumina
ઉંમર: 23

Santa Skukauska
ઉંમર: 43

DACE NĪCE
ઉંમર: 54

Arturs Zundurs
ઉંમર: 43

Inta K
ઉંમર: 45

Diāna Niedra
ઉંમર: 42

edgars kalnins
ઉંમર: 30

Marita Špickopfa
ઉંમર: 53

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી