લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Lana Cirule

Lana Cirule
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Inna Kungurova

Inna Kungurova
Hinckley, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષાઓ
લૅટ્વિયન
રશિયન

Laura Ostrovska

Laura Ostrovska
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Vilmārs Pilskalns

Vilmārs Pilskalns
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Evita Raize

Evita Raize
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Anna Līva Lubiane

Anna Līva Lubiane
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

inga kalnina

inga kalnina
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Daina Irbe

Daina Irbe
Rūjiena, લેટવિયા
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Raivis Blumfelds

Raivis Blumfelds
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Juris Stikin

Juris Stikin
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Aivars Stankevics

Aivars Stankevics
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Kaspars Kupavskis

Kaspars Kupavskis
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Sigita Trauberga

Sigita Trauberga
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Janis Tumanovs

Janis Tumanovs
Reading, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

ziedite bringe

ziedite bringe
Latviešu Stiglava, લેટવિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Andris Kuliss

Andris Kuliss
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી