લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

iveta putniņa
ઉંમર: 43

Santa Šķiltere
ઉંમર: 29

Elīna Tuļika
ઉંમર: 26

Sandra Kalna
ઉંમર: 36

madara junge
ઉંમર: 20

Laura Stuka
ઉંમર: 38

Beatrise Krumina
ઉંમર: 22

Santa Skukauska
ઉંમર: 42

DACE NĪCE
ઉંમર: 53

Arturs Zundurs
ઉંમર: 42

Inta K
ઉંમર: 45

Diāna Niedra
ઉંમર: 41

edgars kalnins
ઉંમર: 30

Marita Špickopfa
ઉંમર: 52

Margarita Sproge
ઉંમર: 35

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી