લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Jānis Dvinskis
ઉંમર: 62

Julija Kokina
ઉંમર: 32

Martins Latvietis
ઉંમર: 50

iveta putniņa
ઉંમર: 44

Santa Šķiltere
ઉંમર: 30

Elīna Tuļika
ઉંમર: 28

Sandra Kalna
ઉંમર: 37

madara junge
ઉંમર: 22

Laura Stuka
ઉંમર: 40

Beatrise Krumina
ઉંમર: 24

Santa Skukauska
ઉંમર: 43

DACE NĪCE
ઉંમર: 54

Arturs Zundurs
ઉંમર: 43

Inta K
ઉંમર: 46

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી