લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Rūta Sabīne Nimante

Rūta Sabīne Nimante
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Megija Vilcane

Megija Vilcane
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Mariss Kozlowski

Mariss Kozlowski
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Mairita Baumane

Mairita Baumane
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Dina Brīdaka

Dina Brīdaka
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Evita Romane

Evita Romane
Preiļi, લેટવિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Ilva Strupa

Ilva Strupa
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Madlēna Delle

Madlēna Delle
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Inga Zomerfelde

Inga Zomerfelde
Liepāja, લેટવિયા
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Samanta Spurķe

Samanta Spurķe
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

skaidrite uzula

skaidrite uzula
Aberdeen, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Elva Bole

Elva Bole
Bauska, લેટવિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Gunārs Kupruns

Gunārs Kupruns
Latviešu Stiglava, લેટવિયા
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Daiga Grigorjeva

Daiga Grigorjeva
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Rudīte Matisone

Rudīte Matisone
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Dzintars Vīksna

Dzintars Vīksna
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી