લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Līga Apalīte

Līga Apalīte
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Edgars Indars

Edgars Indars
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Gundega Pētersone

Gundega Pētersone
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

INESE VILMUTE

INESE VILMUTE
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Andris Grubis

Andris Grubis
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

laimute luksaite

laimute luksaite
Wigan, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

liene luscenko

liene luscenko
Latviešu Stiglava, લેટવિયા
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Kaspars Kupavskis

Kaspars Kupavskis
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Rita Ērkšķe

Rita Ērkšķe
Mansfield, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Karīna Orleāne

Karīna Orleāne
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Elvis Osis

Elvis Osis
Liepāja, લેટવિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Zigurds Ete

Zigurds Ete
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Erlens Miklavs

Erlens Miklavs
Bridgwater, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

VITA LUKASEVICA

VITA LUKASEVICA
Bristol, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Laima Krumina

Laima Krumina
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

anita agafonova

anita agafonova
Manchester, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી