લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Diāna Niedra
ઉંમર: 40

edgars kalnins
ઉંમર: 28

Marita Špickopfa
ઉંમર: 51

Margarita Sproge
ઉંમર: 34

Anda Bilkšte
ઉંમર: 29

Erik Karas
ઉંમર: 37

Ingrīda Tikiņa
ઉંમર: 48

Solvita Ogrēna
ઉંમર: 19

Daiga Jamonte
ઉંમર: 43

Madara Paraga
ઉંમર: 29

Anastasija Minakova
ઉંમર: 25

Gundars Kveksis
ઉંમર: 48

Diāna S
ઉંમર: 21

Arnita Gremzdina
ઉંમર: 46

Iveta Novika
ઉંમર: 48

Jānis Valdis Šakiels
ઉંમર: 18

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી