લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Jolanta Smotrova

Jolanta Smotrova
England, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Aivis Potapovs

Aivis Potapovs
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

martins lauraitis

martins lauraitis
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Agnese Prūse

Agnese Prūse
Liepāja, લેટવિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Janis Igavens

Janis Igavens
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Daina Komarovska

Daina Komarovska
બર્મિંગહામ, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Santa Poriete

Santa Poriete
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Jānis Burmass

Jānis Burmass
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Raivis Blumfelds

Raivis Blumfelds
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Kaspars veiss

Kaspars veiss
Jelgava, લેટવિયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Edijs Zigners

Edijs Zigners
Burton upon Trent, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Ilze Brice

Ilze Brice
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Lilita Stičinska

Lilita Stičinska
Ventspils, લેટવિયા
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Nikola Biezuma

Nikola Biezuma
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Liene Kļaviņa

Liene Kļaviņa
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

katrina jaunzeme

katrina jaunzeme
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી