લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

Ilze Kartunoviča

Ilze Kartunoviča
Dobele, લેટવિયા
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Dace Maņuka

Dace Maņuka
Bristol, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Vineta Augstkalne

Vineta Augstkalne
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Iveta C

Iveta C
Alūksne, લેટવિયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Diāna Petkeviča

Diāna Petkeviča
Talsi, લેટવિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Nadina Veidemane

Nadina Veidemane
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

janis lagzdins

janis lagzdins
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Ina Vjatere

Ina Vjatere
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Sondra Rasa

Sondra Rasa
Leicester, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Jana Krigere

Jana Krigere
Latviešu Stiglava, લેટવિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Jānis Raščevskis

Jānis Raščevskis
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Juris Dešins

Juris Dešins
Preston, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Inese Reitāle

Inese Reitāle
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Sarlote Brante

Sarlote Brante
Riga, લેટવિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Mairita Baumane

Mairita Baumane
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

Ilze Kalniņa

Ilze Kalniņa
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
લૅટ્વિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી