લૅટ્વિયન ભાષા ભાગીદારો

madara junge
ઉંમર: 19

Laura Stuka
ઉંમર: 37

Beatrise Krumina
ઉંમર: 21

Santa Skukauska
ઉંમર: 41

DACE NĪCE
ઉંમર: 52

Arturs Zundurs
ઉંમર: 41

Inta K
ઉંમર: 43

Diāna Niedra
ઉંમર: 40

edgars kalnins
ઉંમર: 29

Marita Špickopfa
ઉંમર: 51

Margarita Sproge
ઉંમર: 34

Anda Bilkšte
ઉંમર: 29

Erik Karas
ઉંમર: 38

Ingrīda Tikiņa
ઉંમર: 48

Solvita Ogrēna
ઉંમર: 19

Daiga Jamonte
ઉંમર: 43

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી