ચેક ભાષા ભાગીદારો

Ilona Loučková

Ilona Loučková
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચેક

Markéta Artlová

Markéta Artlová
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

Ivana Martincová

Ivana Martincová
Považská Bystrica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Nicoletta Fabinová

Nicoletta Fabinová
Brno, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

Radek Špindler

Radek Špindler
Česká Lípa, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
ચેક

Jiří Žmuran

Jiří Žmuran
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચેક

Miroslav Vaclavik

Miroslav Vaclavik
બર્મિંગહામ, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ચેક

Jaroslav Sliž

Jaroslav Sliž
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ચેક

Jaroslav Prchal

Jaroslav Prchal
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચેક

Michal Lukas

Michal Lukas
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ચેક

Aranel Laurea

Aranel Laurea
Ostrava, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Eva Kozlová

Eva Kozlová
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ચેક

Samantha Winchester

Samantha Winchester
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Hana Klimcikova

Hana Klimcikova
Middlesbrough, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ચેક

Milan Štulík

Milan Štulík
Chomutov, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચેક

Majli OConell

Majli OConell
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ચેક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી