ચેક ભાષા ભાગીદારો

Alina Yagnych

Alina Yagnych
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
યૂક્રેનિયન

Vladimír K

Vladimír K
Šumperk, ઝેક રીપબ્લીક
મૂળ ભાષા
ચેક

Martin Triska

Martin Triska
Los Angeles, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Eva Lintnerová

Eva Lintnerová
Levice, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Anežka Součková

Anežka Součková
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ચેક

Veronika Hadáčková

Veronika Hadáčková
Sepekov, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચેક

Mari Re

Mari Re
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ચેક

Jan Kovačík

Jan Kovačík
Pilsen, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચેક

Zuzana Musilová

Zuzana Musilová
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Michaela Turková

Michaela Turková
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ચેક

Hana Klimcikova

Hana Klimcikova
Middlesbrough, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ચેક

Damien Ravent

Damien Ravent
Brno, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચેક

Rendy Heindl

Rendy Heindl
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ચેક

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ચેક

Petra Soukupová

Petra Soukupová
Jablonec nad Nisou, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

Pavel Kubeša

Pavel Kubeša
મૂળ ભાષા
ચેક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી