ચેક ભાષા ભાગીદારો

Dušan Jenčo

Dušan Jenčo
Petržalka, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 61
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Filip V

Filip V
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચેક

Kristýna Šuléřová

Kristýna Šuléřová
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ચેક

Petra Soukupová

Petra Soukupová
Jablonec nad Nisou, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

Tomas Klapka

Tomas Klapka
Rugby, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ચેક

Renáta Stolarčiková

Renáta Stolarčiková
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ચેક

Tereza Medková

Tereza Medková
Říčany, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચેક

Zuzana Musilová

Zuzana Musilová
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Kristýna Melicharová

Kristýna Melicharová
Příbram, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ચેક

Dominika Marková

Dominika Marková
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Denisa Nikodýmová

Denisa Nikodýmová
Jablonec nad Nisou, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ચેક

Kristýna Bednářová

Kristýna Bednářová
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ચેક

Jana Nalezena

Jana Nalezena
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Michal Hrdina

Michal Hrdina
Kroměříž, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ચેક

Martin Triska

Martin Triska
Los Angeles, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Beáta Halásová

Beáta Halásová
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી