ચેક ભાષા ભાગીદારો

Veronika Drápalová
ઉંમર: 25

jana zapletalova
ઉંમર: 52

Hana Neubauerová
ઉંમર: 26

Daniel Zoufalý
ઉંમર: 13

Lukáš Směták
ઉંમર: 22

Denisa Ščiglová
ઉંમર: 17

Naďa Kourková
ઉંમર: 41

David Pliska
ઉંમર: 39

Barbora Chválová
ઉંમર: 15

Ondřej Chrenko
ઉંમર: 18

Samuel Kmeťo
ઉંમર: 28

Barbara Vojtikova
ઉંમર: 24

Václav Jechura
ઉંમર: 32

Alena Michálková
ઉંમર: 28

Petr Sedláček
ઉંમર: 38

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી