ચેક ભાષા ભાગીદારો

Jana Stursa

Jana Stursa
Pelhřimov, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ચેક

David Košek

David Košek
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ચેક

Vladyslav Haljabarda

Vladyslav Haljabarda
Uherský Brod, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ચેક

Anežka Konvaličková

Anežka Konvaličková
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

Vít Rumler

Vít Rumler
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચેક

Martina Richterová

Martina Richterová
Bratislava, સ્લોવેકિયા
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Lucie Kafková

Lucie Kafková
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચેક

Nicoletta Fabinová

Nicoletta Fabinová
Brno, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

Michaela Lokajová

Michaela Lokajová
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ચેક

Tereza Nováková

Tereza Nováková
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ચેક

Jaroslav Prchal

Jaroslav Prchal
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચેક

Lenka Strašíková

Lenka Strašíková
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Tibor Horvath

Tibor Horvath
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
હંગેરિયન
સ્લોવાક

Adriana Paschková

Adriana Paschková
Brno, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચેક

Ivana Martincová

Ivana Martincová
Považská Bystrica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Samantha Winchester

Samantha Winchester
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી