ચેક ભાષા ભાગીદારો

Jozef Andrek

Jozef Andrek
Prešov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Majli OConell

Majli OConell
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ચેક

Eva Lintnerová

Eva Lintnerová
Levice, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Karolina Jüptnerová

Karolina Jüptnerová
Dobříš, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
ચેક

Kamila Hanzlíková

Kamila Hanzlíková
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચેક

Marcela Vajdáková

Marcela Vajdáková
Zlín, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ચેક

Petr Majer

Petr Majer
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ચેક

Jan Kovačík

Jan Kovačík
Pilsen, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચેક

Václav Polan

Václav Polan
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ચેક

Jana Jurová

Jana Jurová
Brno, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચેક

František Kolda

František Kolda
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ચેક

Jan Veselka

Jan Veselka
Brno, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ચેક

Iva Klusáčková

Iva Klusáčková
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ચેક

Marko Xander

Marko Xander
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Peter Majtan

Peter Majtan
Žilina, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Klára Herinková

Klára Herinková
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ચેક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી