ચેક ભાષા ભાગીદારો

Soňa Cenknerová
ઉંમર: 17

Richard Kareš
ઉંમર: 20

Jan Burda
ઉંમર: 19

Veronika Drápalová
ઉંમર: 26

jana zapletalova
ઉંમર: 52

Hana Neubauerová
ઉંમર: 27

Daniel Zoufalý
ઉંમર: 14

Lukáš Směták
ઉંમર: 23

Denisa Ščiglová
ઉંમર: 18

Naďa Kourková
ઉંમર: 42

David Pliska
ઉંમર: 40

Barbora Chválová
ઉંમર: 16

Ondřej Chrenko
ઉંમર: 19

Samuel Kmeťo
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી