ચેક ભાષા ભાગીદારો

David Pliska
ઉંમર: 38

Barbora Chválová
ઉંમર: 14

Ondřej Chrenko
ઉંમર: 17

Samuel Kmeťo
ઉંમર: 27

Barbara Vojtikova
ઉંમર: 23

Václav Jechura
ઉંમર: 31

Alena Michálková
ઉંમર: 27

Petr Sedláček
ઉંમર: 37

Tereza Štětinová
ઉંમર: 18

Václav Navrátil
ઉંમર: 26

Michal Svozil
ઉંમર: 26

Anna Veselovská
ઉંમર: 23

Beáta Halásová
ઉંમર: 16

Filip Špaček
ઉંમર: 28

Richard Kral
ઉંમર: 56

Petra Skraskova
ઉંમર: 18

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી