ચેક ભાષા ભાગીદારો

Teres Střílku

Teres Střílku
Ostrava, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ચેક

Viktor Špalek

Viktor Špalek
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ચેક

Karolina Jüptnerová

Karolina Jüptnerová
Dobříš, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ચેક

Martina S

Martina S
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ચેક

Petra Sasínová

Petra Sasínová
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચેક

Romana Krejcova

Romana Krejcova
Prague, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ચેક

Jana Nalezena

Jana Nalezena
Milano, ઇટાલી
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Diana Grísniková

Diana Grísniková
Horná Lehota, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Richard Svoboda

Richard Svoboda
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
ચેક

Milan Štulík

Milan Štulík
Chomutov, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ચેક

Roman Kadlec

Roman Kadlec
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Jana Stursa

Jana Stursa
Pelhřimov, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ચેક

Ilona Sovová

Ilona Sovová
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ચેક

Tomas Klapka

Tomas Klapka
Rugby, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
ચેક

Adam Charvát

Adam Charvát
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ચેક

Natálie Mitášová

Natálie Mitášová
Příbram, ઝેક રીપબ્લીક
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ચેક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી