સ્પૅનિશ ભાષા ભાગીદારો

Lauren Fabra

Lauren Fabra
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Daniela Dominguez Vazquez

Daniela Dominguez Vazquez
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ

Cristhian Pardo

Cristhian Pardo
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (એક્વાડોર)

Rebeca Santillan

Rebeca Santillan
Baja California, મેક્સિકો
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Bryan Vaz

Bryan Vaz
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Ernesto lugo

Ernesto lugo
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Jhoan Sanchez

Jhoan Sanchez
Barranquilla, કોલ્મ્બીયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Mauricio Carrasco

Mauricio Carrasco
Lima, પેરૂ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પેરૂ)

Maria Martinmein

Maria Martinmein
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ

Juan Martin Lara Covarrubias

Juan Martin Lara Covarrubias
Zacatecas, મેક્સિકો
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Genesis Lista

Genesis Lista
Venezuela, કોલ્મ્બીયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Francisco Salazar

Francisco Salazar
Monagas, વેનેઝુએલા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Manuel Florez Z

Manuel Florez Z
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પનામા)

Claudia MedVel

Claudia MedVel
Guadalajara, મેક્સિકો
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Fernando Fer

Fernando Fer
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ

Felipe Sanchez Hernandez

Felipe Sanchez Hernandez
Paraiso, મેક્સિકો
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી