સ્પૅનિશ ભાષા ભાગીદારો

Lizzi Sánchez

Lizzi Sánchez
Paraguay Puajhú, પ્રાગ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
સ્પૅનિશ
ગુઆરની

anahí llane

anahí llane
Mérida, મેક્સિકો
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Freddy León

Freddy León
Maturín, વેનેઝુએલા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Bianca Garcia

Bianca Garcia
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Viki Azañero

Viki Azañero
Lima, પેરૂ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પેરૂ)

Franklin Choc

Franklin Choc
Guatemala City, ગ્વાટેમાલા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (ગ્વાટેમાલા)

Mildred Gonzalez

Mildred Gonzalez
Santo Domingo, ડોમિનિકન રિપબ્લિક
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (ડોમિનિકન રિપબ્લિક)

Norma Juárez

Norma Juárez
Toluca, મેક્સિકો
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Alex Arriola

Alex Arriola
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (અલ સાલ્વાડોર)

Frank Barragan

Frank Barragan
Mexico City, મેક્સિકો
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Jesus Gonzalez

Jesus Gonzalez
City Center, સ્પેઇન
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Marthalicia Solis

Marthalicia Solis
San Pablo, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (નિકારાગુઆ)

Francisco Avila

Francisco Avila
Mexico Libre, મેક્સિકો
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Carlos Duke

Carlos Duke
San Salvador, અલ સાલ્વાડોર
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ

Luisa Fernanda Valencia

Luisa Fernanda Valencia
Armenia, કોલ્મ્બીયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Jaime Espinosa Perez

Jaime Espinosa Perez
Mexico City, મેક્સિકો
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી