સ્પૅનિશ ભાષા ભાગીદારો

diana jimenez

diana jimenez
Panamá, પનામા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પનામા)

Grethe Andersen

Grethe Andersen
Barranquilla, મેક્સિકો
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Gonzalo Prolo

Gonzalo Prolo
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Kim Arenas

Kim Arenas
Ixtapa, મેક્સિકો
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Maria Eugenia Bracamonte

Maria Eugenia Bracamonte
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Claudia Hemkes

Claudia Hemkes
Mexico City, મેક્સિકો
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Sandy Hernández

Sandy Hernández
Miami, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (ક્યુબા)

Lidia Romero

Lidia Romero
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Alexey Alvarado

Alexey Alvarado
કારાકાસ, વેનેઝુએલા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Viridiana Covlenn

Viridiana Covlenn
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Peter CHamizo

Peter CHamizo
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Adriana Martínez

Adriana Martínez
México Lindo, મેક્સિકો
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Antonio Posu

Antonio Posu
Zamora, સ્પેઇન
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Antonio Garcia Romero

Antonio Garcia Romero
Cadiz, સ્પેઇન
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

José María Cobreros

José María Cobreros
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

nimrod inga sanchez

nimrod inga sanchez
Lima, પેરૂ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પેરૂ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી