સ્પૅનિશ ભાષા ભાગીદારો

Judy M

Judy M
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Alicia Martinez

Alicia Martinez
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (અર્જેંટીના)

Katty Gonzalez

Katty Gonzalez
Xochitepec, મેક્સિકો
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

jose gabriel castellanos

jose gabriel castellanos
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Fernando Londoño

Fernando Londoño
Colombia, કોલ્મ્બીયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Janeth Ramos

Janeth Ramos
Bogotá, કોલ્મ્બીયા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Diego Hidalgo

Diego Hidalgo
San José, કોસ્ટા રિકા
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોસ્ટા રિકા)

CARLOS BRINEZ

CARLOS BRINEZ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (વેનેઝુએલા)

Guadalupe Allende

Guadalupe Allende
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ

Noelia Mena

Noelia Mena
Sevilla, સ્પેઇન
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Marta Lopez

Marta Lopez
Granada, સ્પેઇન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Fiorella Pomayay Bravo

Fiorella Pomayay Bravo
Trujillo, પેરૂ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પેરૂ)

Sonia Gómez

Sonia Gómez
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Aintzane Cv

Aintzane Cv
Donostia / San Sebastián, સ્પેઇન
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Pedro Luis Caro Garcia

Pedro Luis Caro Garcia
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Juan Wickenhagen

Juan Wickenhagen
Buenos Aires, અર્જેંટીના
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (અર્જેંટીના)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી