સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Dominik Šimko
ઉંમર: 20

Nela Palkechová
ઉંમર: 19

COFFI ONNAN
ઉંમર: 33

Alexandra Bielikova
ઉંમર: 18

Tomáš Plevka
ઉંમર: 25

Monika K
ઉંમર: 18

Laura Sofia Rendeková
ઉંમર: 17

Ivan Jenčo
ઉંમર: 33

Diana Chmelová
ઉંમર: 16

Henrieta Kováčová
ઉંમર: 29

Alžbeta Káliková
ઉંમર: 27

Lucia Š
ઉંમર: 21

Andrej Cmorej
ઉંમર: 24

Lucia Šuranská
ઉંમર: 24

Adela Švončinárová
ઉંમર: 38

Zuzana Mandíková
ઉંમર: 15

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી