સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Lukáš Ľonc

Lukáš Ľonc
Snina, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Alena Kocerhova

Alena Kocerhova
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Martin Minich

Martin Minich
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Lukáš Belák

Lukáš Belák
Žilina, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Eva Lintnerová

Eva Lintnerová
Levice, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Juraj Šovčík

Juraj Šovčík
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Aňa Huráková

Aňa Huráková
Námestovo, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Erik Havetta

Erik Havetta
Zlaté Moravce, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Diana Grísniková

Diana Grísniková
Horná Lehota, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Kristína Fukoová

Kristína Fukoová
Rimavská Sobota, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Matt Mikula

Matt Mikula
Vranov nad Topľou, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Ivana Martincová

Ivana Martincová
Považská Bystrica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Matej Mikula

Matej Mikula
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Patrícia Demianová

Patrícia Demianová
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Jozef Pollák

Jozef Pollák
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Júlia Zemančíková

Júlia Zemančíková
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી