સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Roman Rosenberger

Roman Rosenberger
Levice, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Rea Fran

Rea Fran
Bergen, નોર્વે
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Erika Baloghová

Erika Baloghová
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Adell Ifčicová

Adell Ifčicová
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Lucia Laurincová

Lucia Laurincová
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Roman Haven

Roman Haven
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Mirka Belanova

Mirka Belanova
Prievidza, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Vlado Chovanec

Vlado Chovanec
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Štefan Filaga

Štefan Filaga
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Lenka Kerekrétiová

Lenka Kerekrétiová
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Barbora Balazova

Barbora Balazova
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Stanislava Kurčíková

Stanislava Kurčíková
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Juraj Paulen

Juraj Paulen
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Martin Minich

Martin Minich
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Anton Kret

Anton Kret
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Silvia Tokosova

Silvia Tokosova
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી