સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Nikoleta Verešová
ઉંમર: 18

Monika Olčák
ઉંમર: 26

Barbora K
ઉંમર: 24

Patrik Korba
ઉંમર: 24

Daniel Simandl
ઉંમર: 34

Anton Janoviak
ઉંમર: 25

lydia ulicna
ઉંમર: 52

Daniel Srogončík
ઉંમર: 29

Dominika Baffiová
ઉંમર: 16

Simona Novodomcová
ઉંમર: 19

Pavol Černý
ઉંમર: 29

Róbert Anyalai
ઉંમર: 42

Mária Uhráková
ઉંમર: 19

mario kopecký
ઉંમર: 21

Martin Rizman
ઉંમર: 31

Magdaléna Kováčová
ઉંમર: 22

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી