સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Simona Novodomcová
ઉંમર: 18

Pavol Černý
ઉંમર: 29

Róbert Anyalai
ઉંમર: 42

Mária Uhráková
ઉંમર: 19

mario kopecký
ઉંમર: 21

Martin Rizman
ઉંમર: 31

Magdaléna Kováčová
ઉંમર: 21

Peter Andraško
ઉંમર: 30

Tímea Richterová
ઉંમર: 25

Samuel Kmeťo
ઉંમર: 27

Ivana Takáčová
ઉંમર: 24

Gabriella M
ઉંમર: 19

Marcela Machavova
ઉંમર: 24

Agata Mažariová
ઉંમર: 59

Danka Holbojova
ઉંમર: 46

Radoslav Gajdoš
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી