સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Alžbeta Káliková
ઉંમર: 27

Andrej N
ઉંમર: 20

Lucia Š
ઉંમર: 20

Andrej Cmorej
ઉંમર: 24

Lucia Šuranská
ઉંમર: 24

Adela Švončinárová
ઉંમર: 37

Zuzana Mandíková
ઉંમર: 14

Daniela Jakubková
ઉંમર: 22

Iva Frázová
ઉંમર: 55

Sarca Yachty
ઉંમર: 14

Nikoleta Verešová
ઉંમર: 18

Monika Olčák
ઉંમર: 27

Barbora K
ઉંમર: 24

Patrik Korba
ઉંમર: 24

Daniel Simandl
ઉંમર: 34

Anton Janoviak
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી