સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Matej Lintner
ઉંમર: 28

Terézia Hubová
ઉંમર: 20

Nada Camaj
ઉંમર: 33

Eva Filipova
ઉંમર: 47

Lubica Pauculova
ઉંમર: 54

Katarína Jakubíková
ઉંમર: 16

Dominik Šimko
ઉંમર: 20

Nela Palkechová
ઉંમર: 20

COFFI ONNAN
ઉંમર: 34

Alexandra Bielikova
ઉંમર: 18

Tomáš Plevka
ઉંમર: 26

Monika K
ઉંમર: 19

Laura Sofia Rendeková
ઉંમર: 17

Ivan Jenčo
ઉંમર: 34

Diana Chmelová
ઉંમર: 16

Henrieta Kováčová
ઉંમર: 29

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી