સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Dominico Torac

Dominico Torac
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Nikola Vargová

Nikola Vargová
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Peter Klinec

Peter Klinec
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Angie Vetrakova

Angie Vetrakova
Banská Bystrica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Matej Hladis

Matej Hladis
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Kamil Dvorak

Kamil Dvorak
Prešov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Jozef Bukaj

Jozef Bukaj
Bradford Abbas, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Martin Lehocký

Martin Lehocký
Stropkov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Naďa Majková

Naďa Majková
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 60
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Viera Hudakova

Viera Hudakova
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Eva Gergisakova

Eva Gergisakova
Trnava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Kristína Žilíková

Kristína Žilíková
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Štefan Filaga

Štefan Filaga
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Peter Muťka

Peter Muťka
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Ľubomíra Šoltésová

Ľubomíra Šoltésová
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Andrea Konôpková

Andrea Konôpková
Zvolen, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી