સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Zuzana Mandíková
ઉંમર: 14

Daniela Jakubková
ઉંમર: 22

Iva Frázová
ઉંમર: 55

Sarca Yachty
ઉંમર: 14

Nikoleta Verešová
ઉંમર: 18

Monika Olčák
ઉંમર: 27

Barbora K
ઉંમર: 24

Patrik Korba
ઉંમર: 24

Daniel Simandl
ઉંમર: 34

Anton Janoviak
ઉંમર: 25

lydia ulicna
ઉંમર: 52

Daniel Srogončík
ઉંમર: 29

Dominika Baffiová
ઉંમર: 17

Simona Novodomcová
ઉંમર: 19

Pavol Černý
ઉંમર: 29

Róbert Anyalai
ઉંમર: 43

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી