સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Soňa Bezányiová
ઉંમર: 42

Tatiana Onderkova
ઉંમર: 41

Andrea Janečková
ઉંમર: 23

Veronika V
ઉંમર: 21

Anna Gruchaláková
ઉંમર: 53

Lucia Blažková
ઉંમર: 35

Paja Flotte
ઉંમર: 17

Mira M
ઉંમર: 19

Branislav Compel
ઉંમર: 27

Katarína Senešiová
ઉંમર: 50

Terka Michal
ઉંમર: 18

Ivana Martinická
ઉંમર: 33

Mário Lacko
ઉંમર: 27

Martina M
ઉંમર: 14

Anna Veselovská
ઉંમર: 22

Ivan Jakab
ઉંમર: 42

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી