સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Ivana Takáčová
ઉંમર: 24

Gabriella M
ઉંમર: 18

Marcela Machavova
ઉંમર: 24

Agata Mažariová
ઉંમર: 59

Danka Holbojova
ઉંમર: 46

Radoslav Gajdoš
ઉંમર: 25

Marcela Líšková
ઉંમર: 32

Paulína Dostálová
ઉંમર: 18

Soňa Bezányiová
ઉંમર: 43

Tatiana Onderkova
ઉંમર: 41

Andrea Janečková
ઉંમર: 23

Veronika V
ઉંમર: 21

Anna Gruchaláková
ઉંમર: 54

Paja Flotte
ઉંમર: 17

Mira M
ઉંમર: 19

Branislav Compel
ઉંમર: 27

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી