સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Tomáš Priečko
ઉંમર: 32

Daniel Šimko
ઉંમર: 25

Jana Jana
ઉંમર: 51

Matej Lintner
ઉંમર: 29

Terézia Hubová
ઉંમર: 21

Nada Camaj
ઉંમર: 34

Eva Filipova
ઉંમર: 48

Lubica Pauculova
ઉંમર: 55

Katarína Jakubíková
ઉંમર: 17

Dominik Šimko
ઉંમર: 21

Nela Palkechová
ઉંમર: 21

COFFI ONNAN
ઉંમર: 34

Alexandra Bielikova
ઉંમર: 19

Tomáš Plevka
ઉંમર: 27

Monika K
ઉંમર: 19

Laura Sofia Rendeková
ઉંમર: 18

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી