સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Gabriela Ujházyová

Gabriela Ujházyová
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Lucia Káčeríková

Lucia Káčeríková
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Pavol Námešný

Pavol Námešný
Senica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Veronika Balogová

Veronika Balogová
Trebišov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

ELENA MARKULIKOVÁ

ELENA MARKULIKOVÁ
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Katka Ondava

Katka Ondava
Košice, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Patricia Tureckova

Patricia Tureckova
Liverpool, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Diana Grísniková

Diana Grísniková
Horná Lehota, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Eva Danková

Eva Danková
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Jozef Andrek

Jozef Andrek
Prešov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Barbara Mária Cvancigerová

Barbara Mária Cvancigerová
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Laura Poláková

Laura Poláková
Piešťany, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Erzsebet Slastan

Erzsebet Slastan
મૂળ ભાષાઓ
હંગેરિયન
સ્લોવાક

Marian Holanik

Marian Holanik
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Adriana Kňazovčíková

Adriana Kňazovčíková
Trenčín, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Kristína Vojteková

Kristína Vojteková
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી