સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Peter Vronka
ઉંમર: 28

Nada Camaj
ઉંમર: 33

Eva Filipova
ઉંમર: 47

Lubica Pauculova
ઉંમર: 54

Katarína Jakubíková
ઉંમર: 15

Dominik Šimko
ઉંમર: 20

Nela Palkechová
ઉંમર: 20

COFFI ONNAN
ઉંમર: 33

Alexandra Bielikova
ઉંમર: 18

Tomáš Plevka
ઉંમર: 25

Monika K
ઉંમર: 18

Laura Sofia Rendeková
ઉંમર: 17

Ivan Jenčo
ઉંમર: 33

Diana Chmelová
ઉંમર: 16

Henrieta Kováčová
ઉંમર: 29

Alžbeta Káliková
ઉંમર: 27

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી