સ્લોવાક ભાષા ભાગીદારો

Marcela Tothova

Marcela Tothova
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Veronika Janišová

Veronika Janišová
Žilina, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Slavomir Kormoš

Slavomir Kormoš
Nitra, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Gabika Ruskova

Gabika Ruskova
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Pavol Námešný

Pavol Námešný
Senica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Barbora Stefanidesova

Barbora Stefanidesova
Detva, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Júlia Zemančíková

Júlia Zemančíková
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Monika Simonicsova

Monika Simonicsova
Slovákov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
હંગેરિયન
સ્લોવાક

Jana Abelovska

Jana Abelovska
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Adrián Nemec

Adrián Nemec
Banská Bystrica, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Eva Lintnerová

Eva Lintnerová
Levice, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
ચેક
સ્લોવાક

Zdeno Bednar

Zdeno Bednar
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Marek Bogdan

Marek Bogdan
Bardejov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Rommi Vnenk

Rommi Vnenk
Slovákov, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Andrea Lajčáková

Andrea Lajčáková
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

Silvia Tokosova

Silvia Tokosova
Bratislava, સ્લોવેકિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્લોવાક

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી