સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Fredrik Lantz
ઉંમર: 48

Mikael Rixon
ઉંમર: 50

Devine Yaldeh
ઉંમર: 30

Erica Larsson
ઉંમર: 43

Hans Rydahl
ઉંમર: 63

Björn Johansson
ઉંમર: 56

Hanna Westerberg
ઉંમર: 32

Imre Heiskanen
ઉંમર: 39

Jenny Strom
ઉંમર: 45

Wilmer Nilsson
ઉંમર: 25

Diana Eriksson
ઉંમર: 19

Emelie Nilsson
ઉંમર: 33

Madeleine Engerdahl
ઉંમર: 26

Mira
ઉંમર: 19

Edvin Lindkvist
ઉંમર: 23

Evelina Helgesson
ઉંમર: 28

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી