સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Wilmer Nilsson
ઉંમર: 22

Diana Eriksson
ઉંમર: 16

Emelie Nilsson
ઉંમર: 30

Madeleine Engerdahl
ઉંમર: 23

Mira
ઉંમર: 16

Edvin Lindkvist
ઉંમર: 20

Evelina Helgesson
ઉંમર: 25

Paula Andersson
ઉંમર: 22

Tina Pedersen
ઉંમર: 55

Anne Nilsson
ઉંમર: 44

Matilda B
ઉંમર: 20

Andréa Ajne
ઉંમર: 22

Mirella Rosefjäll Kärki
ઉંમર: 23

Sebastian Lundh
ઉંમર: 30

Mattias Cassel
ઉંમર: 39

Tove Ström
ઉંમર: 19

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી