સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Andréa Ajne

Andréa Ajne
Göteborg, સ્વીડન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Erik Tyre

Erik Tyre
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Björn Häggmark

Björn Häggmark
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Ida Karlsson

Ida Karlsson
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Linus Johansson

Linus Johansson
Västerås, સ્વીડન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Anne Nilsson

Anne Nilsson
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Niclas Mayerhoff

Niclas Mayerhoff
Halmstad, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Louise Mannil

Louise Mannil
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

Charlie Faydesson

Charlie Faydesson
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Kabir Qurbanov

Kabir Qurbanov
Mexico City, મેક્સિકો
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ઍજ઼ીરી
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Peter Herkin

Peter Herkin
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Beatrice Blomberg

Beatrice Blomberg
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Patrik Bachstätter

Patrik Bachstätter
Växjö, સ્વીડન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Olle Scherling

Olle Scherling
Tallinn, એસ્ટોનીયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Sofia Larsson

Sofia Larsson
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Kelly Andersson

Kelly Andersson
Norrköping, સ્વીડન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી