સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Björn Johansson
ઉંમર: 55

Hanna Westerberg
ઉંમર: 31

Imre Heiskanen
ઉંમર: 38

Jenny Strom
ઉંમર: 43

Wilmer Nilsson
ઉંમર: 24

Diana Eriksson
ઉંમર: 18

Emelie Nilsson
ઉંમર: 32

Madeleine Engerdahl
ઉંમર: 25

Mira
ઉંમર: 18

Edvin Lindkvist
ઉંમર: 22

Evelina Helgesson
ઉંમર: 27

Paula Andersson
ઉંમર: 24

Tina Pedersen
ઉંમર: 56

Anne Nilsson
ઉંમર: 46

Matilda B
ઉંમર: 22

Andréa Ajne
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી