સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Aws Ahmed

Aws Ahmed
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (ઇરાક)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Victoria Eriksson

Victoria Eriksson
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Tove Ström

Tove Ström
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Robin Thörnberg

Robin Thörnberg
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Cecilia Djerf

Cecilia Djerf
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

josefine Unga

josefine Unga
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Jakob Molander

Jakob Molander
Karlskoga, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Linda Keller

Linda Keller
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, સ્વીડન
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Beatrice Blomberg

Beatrice Blomberg
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Mohamed Ali

Mohamed Ali
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Erik Tyre

Erik Tyre
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Mikaela Svenskas Jonsson

Mikaela Svenskas Jonsson
Bollnäs, સ્વીડન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Niklas Wikman

Niklas Wikman
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

Anna Forsberg

Anna Forsberg
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Scott Lindahl

Scott Lindahl
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી