સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Hanna Westerberg
ઉંમર: 31

Imre Heiskanen
ઉંમર: 37

Jenny Strom
ઉંમર: 43

Wilmer Nilsson
ઉંમર: 23

Diana Eriksson
ઉંમર: 17

Emelie Nilsson
ઉંમર: 32

Madeleine Engerdahl
ઉંમર: 24

Mira
ઉંમર: 17

Edvin Lindkvist
ઉંમર: 21

Evelina Helgesson
ઉંમર: 27

Paula Andersson
ઉંમર: 24

Tina Pedersen
ઉંમર: 56

Anne Nilsson
ઉંમર: 45

Matilda B
ઉંમર: 21

Andréa Ajne
ઉંમર: 24

Mirella Rosefjäll Kärki
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી