સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Ida Finn

Ida Finn
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, સ્વીડન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Martin Dinall

Martin Dinall
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Lana lola

Lana lola
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Scott Lindahl

Scott Lindahl
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Anna K

Anna K
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Kim Kuld

Kim Kuld
Cavan, આયર્લેન્ડ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (આયર્લેન્ડ)
ઍસટોનિયન
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Rasmus Brixemarker

Rasmus Brixemarker
Gävle, સ્વીડન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Jenny Sjöberg

Jenny Sjöberg
Vaasa, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

Yashar Moradbakhti

Yashar Moradbakhti
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી
સ્વીડિશ

Hanna Gustavsson

Hanna Gustavsson
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Robin Andersson

Robin Andersson
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Per Nyman

Per Nyman
Sävsjö, સ્વીડન
ઉંમર: 61
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Amanda Eriksson

Amanda Eriksson
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Susanna Berg

Susanna Berg
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી