સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Evelina Helgesson
ઉંમર: 25

Paula Andersson
ઉંમર: 22

Tina Pedersen
ઉંમર: 54

Anne Nilsson
ઉંમર: 43

Matilda B
ઉંમર: 19

Andréa Ajne
ઉંમર: 22

Mirella Rosefjäll Kärki
ઉંમર: 22

Sebastian Lundh
ઉંમર: 29

Mattias Cassel
ઉંમર: 38

Tove Ström
ઉંમર: 18

Kabir Qurbanov
ઉંમર: 26

Per Nyman
ઉંમર: 62

Erik Tyre
ઉંમર: 26

Mia P
ઉંમર: 27

Pia Hult
ઉંમર: 49

isabella vesterinen
ઉંમર: 15

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી