સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Mira
ઉંમર: 15

Edvin Lindkvist
ઉંમર: 20

Evelina Helgesson
ઉંમર: 25

Paula Andersson
ઉંમર: 22

Tina Pedersen
ઉંમર: 54

Anne Nilsson
ઉંમર: 43

Matilda B
ઉંમર: 20

Andréa Ajne
ઉંમર: 22

Mirella Rosefjäll Kärki
ઉંમર: 22

Sebastian Lundh
ઉંમર: 30

Mattias Cassel
ઉંમર: 38

Tove Ström
ઉંમર: 18

Kabir Qurbanov
ઉંમર: 26

Per Nyman
ઉંમર: 62

Erik Tyre
ઉંમર: 27

Mia P
ઉંમર: 27

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી