સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Tilda Bengtsson

Tilda Bengtsson
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Linus Johansson

Linus Johansson
Västerås, સ્વીડન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Victoria Eriksson

Victoria Eriksson
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Björn Häggmark

Björn Häggmark
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Mattias Cassel

Mattias Cassel
Motala, સ્વીડન
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Robin Thörnberg

Robin Thörnberg
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Jens Svartsjö

Jens Svartsjö
Horsens, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

Maria Thorslund

Maria Thorslund
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Lena Herrera

Lena Herrera
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
સ્પૅનિશ
સ્વીડિશ

Peter Herkin

Peter Herkin
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Sofia Larsson

Sofia Larsson
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Kelly Andersson

Kelly Andersson
Norrköping, સ્વીડન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Carl Nybergh

Carl Nybergh
Turku, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ફિંનિશ
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

isabella vesterinen

isabella vesterinen
Sweden, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષાઓ
ફિંનિશ
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી