સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Maria Beijar Odh

Maria Beijar Odh
Västerås, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Anna Forsberg

Anna Forsberg
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, નોર્વે
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષાઓ
નૉર્વેજિયન (બોકમલ)
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Sofie Svedu

Sofie Svedu
Leksand, સ્વીડન
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Sam Lin

Sam Lin
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Oskar Herpai

Oskar Herpai
Lund, સ્વીડન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Mattias Cassel

Mattias Cassel
Motala, સ્વીડન
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ

Alexandra H

Alexandra H
Örebro, સ્વીડન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Niclas Mayerhoff

Niclas Mayerhoff
Halmstad, સ્વીડન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Andréa Ajne

Andréa Ajne
Göteborg, સ્વીડન
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Louise Mannil

Louise Mannil
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

Juju Berry

Juju Berry
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Milla Pyhälä

Milla Pyhälä
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, સ્વીડન
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

Amanda Eriksson

Amanda Eriksson
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્વીડિશ (સ્વીડન)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી