સ્વીડિશ ભાષા ભાગીદારો

Mikael Rixon
ઉંમર: 50

Devine Yaldeh
ઉંમર: 30

Erica Larsson
ઉંમર: 42

Hans Rydahl
ઉંમર: 62

Björn Johansson
ઉંમર: 56

Hanna Westerberg
ઉંમર: 32

Imre Heiskanen
ઉંમર: 38

Jenny Strom
ઉંમર: 44

Wilmer Nilsson
ઉંમર: 25

Diana Eriksson
ઉંમર: 18

Emelie Nilsson
ઉંમર: 33

Madeleine Engerdahl
ઉંમર: 25

Mira
ઉંમર: 18

Edvin Lindkvist
ઉંમર: 22

Evelina Helgesson
ઉંમર: 28

Paula Andersson
ઉંમર: 25

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી