હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Noémi Dávid
ઉંમર: 24

Imre Weigl
ઉંમર: 26

Emese Máté
ઉંમર: 20

Márk Lehoczki
ઉંમર: 29

Dorina Csizmadia
ઉંમર: 15

Gabi Pocsi
ઉંમર: 31

Mónika Horzse
ઉંમર: 28

Endre János Domokos
ઉંમર: 43

Ildikó Nagy
ઉંમર: 46

Zoltán Lukács
ઉંમર: 29

Petra Bárdos
ઉંમર: 22

Tibor Tibor
ઉંમર: 56

Berki Tamás
ઉંમર: 20

Tom Tarjanyi
ઉંમર: 45

Klara Nan
ઉંમર: 41

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી