હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Leonóra Múzer
ઉંમર: 33

Zsanett Bogdán
ઉંમર: 21

Péter Horváth
ઉંમર: 29

Szandra Seres
ઉંમર: 17

Zsófia Bekker
ઉંમર: 31

Tamas Vajna
ઉંમર: 54

Fanni Oberst
ઉંમર: 22

Diána Draskovics
ઉંમર: 27

Tibor Mikecz
ઉંમર: 42

Kitti Varjú
ઉંમર: 18

Papp László
ઉંમર: 16

Johanna Teleki
ઉંમર: 42

Dalma Zsiros
ઉંમર: 26

Anita Lendvai
ઉંમર: 33

Emese Balogh
ઉંમર: 51

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી