હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Kitti Kovács
ઉંમર: 17

Panna Canjavec
ઉંમર: 15

Gergő Bohács
ઉંમર: 27

Ildikó Mészáros
ઉંમર: 41

Diána Szőllősi
ઉંમર: 34

Sabo Judit
ઉંમર: 31

Beatrix Bazsó
ઉંમર: 30

Zsolt Magasi
ઉંમર: 42

Fanni Vreckó
ઉંમર: 15

Leonóra Múzer
ઉંમર: 33

Zsanett Bogdán
ઉંમર: 22

Péter Horváth
ઉંમર: 29

Szandra Seres
ઉંમર: 18

Zsófia Bekker
ઉંમર: 32

Tamas Vajna
ઉંમર: 54

Fanni Oberst
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી