હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Tamas Vajna
ઉંમર: 53

Fanni Oberst
ઉંમર: 22

Diána Draskovics
ઉંમર: 27

Tibor Mikecz
ઉંમર: 41

Kitti Varjú
ઉંમર: 18

Papp László
ઉંમર: 15

Johanna Teleki
ઉંમર: 42

Dalma Zsiros
ઉંમર: 26

Anita Lendvai
ઉંમર: 33

Emese Balogh
ઉંમર: 51

György Jakab
ઉંમર: 31

Erika Csáki
ઉંમર: 36

József Pulai
ઉંમર: 52

Ramóna Veres
ઉંમર: 21

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી