હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Majoros Melinda
ઉંમર: 25

Metz Judit
ઉંમર: 60

Kitti Kovács
ઉંમર: 17

Panna Canjavec
ઉંમર: 15

Gergő Bohács
ઉંમર: 27

Ildikó Mészáros
ઉંમર: 41

Diána Szőllősi
ઉંમર: 34

Sabo Judit
ઉંમર: 31

Linda Csapó
ઉંમર: 18

Beatrix Bazsó
ઉંમર: 31

Zsolt Magasi
ઉંમર: 43

Fanni Vreckó
ઉંમર: 16

Leonóra Múzer
ઉંમર: 34

Zsanett Bogdán
ઉંમર: 22

Péter Horváth
ઉંમર: 30

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી