હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Peter Kristof

Peter Kristof
Balatonalmádi, હંગેરી
ઉંમર: 62
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Mónika Fürtön

Mónika Fürtön
Kisszállás, હંગેરી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Attila Melánk

Attila Melánk
Padej, સર્બીયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Benjámin Marton

Benjámin Marton
Mosonszentmiklós, હંગેરી
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Krisztian Tothpal

Krisztian Tothpal
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Angie Smidt

Angie Smidt
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Gabor Jecsmen

Gabor Jecsmen
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Csaba Ádám

Csaba Ádám
Cluj-Napoca, રોમાનીયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Fruzsina Belényesi

Fruzsina Belényesi
Létavértes, હંગેરી
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Rebeka Molnár

Rebeka Molnár
Csongrád, હંગેરી
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Krisztina Nagy

Krisztina Nagy
Nyíregyháza, હંગેરી
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Dóra Bereczki

Dóra Bereczki
Szeged, હંગેરી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Ádám Bősze

Ádám Bősze
Keszthely, હંગેરી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Csaba Angyal

Csaba Angyal
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Anita Pedersen

Anita Pedersen
Århus, ડેનમાર્ક
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Roberta Cserpes

Roberta Cserpes
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી