હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

József Pulai
ઉંમર: 51

Ramóna Veres
ઉંમર: 21

Timi Veres
ઉંમર: 32

Krisztina Gúth
ઉંમર: 18

Tímea Richterová
ઉંમર: 25

Halász Tamara
ઉંમર: 14

Panna Canjavec
ઉંમર: 13

Mercy Buday-Bartha
ઉંમર: 21

Andrea Révész
ઉંમર: 42

Gabriella M
ઉંમર: 19

Laszlo Enekes
ઉંમર: 38

Anita Osztroluczki
ઉંમર: 48

Posta Balázs
ઉંમર: 27

Bara Bia
ઉંમર: 15

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી