હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Liz Fabian

Liz Fabian
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Erika Jáger

Erika Jáger
Szászvár, હંગેરી
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Mátyás Sziráczki

Mátyás Sziráczki
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Szabina Mátyás

Szabina Mátyás
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Gabriella Dorottya Varga

Gabriella Dorottya Varga
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Dancs Melinda

Dancs Melinda
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

László Gyarmati

László Gyarmati
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Claudia Solyom

Claudia Solyom
University, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Jozsef Szelecki

Jozsef Szelecki
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Sándor Szabó

Sándor Szabó
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Zoltan Barta

Zoltan Barta
Tramore, આયર્લેન્ડ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Silvia Leczkiova

Silvia Leczkiova
Bretten, જર્મની
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Karoly Hornyak

Karoly Hornyak
Budapest IV. kerület, હંગેરી
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Ferenc Hajnal

Ferenc Hajnal
Budapest XIV. kerület, હંગેરી
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Zsuzsa Bertáné

Zsuzsa Bertáné
Skelmersdale, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Beatrix Belovai

Beatrix Belovai
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી