હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Gabor Vag

Gabor Vag
Budapest XI. kerület, હંગેરી
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Éva Vári

Éva Vári
Berettyóújfalu, હંગેરી
ઉંમર: 48
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Erika Jáger

Erika Jáger
Szászvár, હંગેરી
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Péter Nagy

Péter Nagy
Miskolc, હંગેરી
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Laura Lázits

Laura Lázits
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Angie Smidt

Angie Smidt
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Erika Márkus

Erika Márkus
Gyömrő, હંગેરી
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Kata M

Kata M
Gyöngyös, હંગેરી
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Rebeka Négyesi

Rebeka Négyesi
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Imre Cseszkó

Imre Cseszkó
Manchester, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Ádám Sárközi

Ádám Sárközi
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Luca Gódor

Luca Gódor
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Gábor Vajda

Gábor Vajda
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Tunde Balazs

Tunde Balazs
Walton-on-Thames, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Agnes Abraham

Agnes Abraham
Rugby, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Csaba Hajdu

Csaba Hajdu
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી