હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

János Tüdő

János Tüdő
Sopron, હંગેરી
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Viktória Györki

Viktória Györki
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

László Varga

László Varga
Komádi, હંગેરી
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Erzsébet Kónya

Erzsébet Kónya
Norwich, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Zsófia Forró

Zsófia Forró
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Gréta Szabó

Gréta Szabó
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Aliz Matyas

Aliz Matyas
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Норберт Мезеі

Норберт Мезеі
Berehove, યુક્રેઇન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષાઓ
હંગેરિયન
યૂક્રેનિયન

Erika Fazekas

Erika Fazekas
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Eszter Fehér

Eszter Fehér
Budapest XIII. kerület, હંગેરી
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Juhász József

Juhász József
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Orsolya Mérai

Orsolya Mérai
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Norbert Kabok

Norbert Kabok
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષાઓ
હંગેરિયન
સર્બીયન

Niki Somogyi

Niki Somogyi
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Sándor Szabó

Sándor Szabó
Mátészalka, હંગેરી
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Andi Csősz

Andi Csősz
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી