હિન્દી ભાષા ભાગીદારો

AMIT JINDAL

AMIT JINDAL
New Delhi, ભારત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Gurjeet singh

Gurjeet singh
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
પંજાબી (ભારત)

Mukesh Gautam

Mukesh Gautam
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
હિન્દી

jeevaram mali

jeevaram mali
Rājkot, ભારત
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Manoj Kumar

Manoj Kumar
લીડ્ઝ, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Ram Tandiya

Ram Tandiya
ભોપાલ, ભારત
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હિન્દી

प्रकाश कुमार

प्रकाश कुमार
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Tabish Tabish

Tabish Tabish
Indi, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Shezad khan

Shezad khan
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)
હિન્દી

Md Asim Ali Khan

Md Asim Ali Khan
Hyderabad, ભારત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
ઉર્દૂ

sanjay sharma

sanjay sharma
Jaipur, ભારત
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હિન્દી

manish singh

manish singh
મુંબઈ, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Loneafaq Hussain

Loneafaq Hussain
શ્રીનગર, ભારત
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Amod Kumar Mishra

Amod Kumar Mishra
લખનૌ, ભારત
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Mukul Lunia

Mukul Lunia
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હિન્દી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી