અઠવાડિયા ના દિવસો

રશિયનમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

понедельникસોમવાર
вторникમંગળવાર
средаબુધવાર
четвергગુરુવાર
пятницаશુક્રવાર
субботаશનિવાર
воскресеньеરવિવાર
в понедельникસોમવારે
во вторникમંગળવારે
в средуબુધવારે
в четвергગુરૂવારે
в пятницуશુક્રવારે
в субботуશનિવારે
в воскресеньеરવિવારે
каждый понедельникદર સોમવારે
каждый вторникદર મંગળવારે
каждую средуદર બુધવારે
каждый четвергદર ગુરૂવારે
каждую пятницуદર શુક્રવારે
каждую субботуદર શનિવારે
каждое воскресеньеદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક રશિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.