રંગ

વિવિધ રંગ

светло-коричневыйઆછો કથાઈ
светло-зелёныйઆછો લીલો
светло-серый
тёмно-коричневыйઘાટો કથાઈ
тёмно-зелёныйઘાટો લીલો
тёмно-синийઘાટો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક રશિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.