લાતવિયન

લૅટ્વિયન ભાષા વિષે

લાતવિયન લાતવિયાની સત્તાવાર ભાષા છે. વિદેશમા રહેતા વધુ 250,000 લાતવિયન બોલનારા સાથે, 2¼ મિલિયનની તેની વસ્તીના કેટલાક 1 ½ મિલિયન લોકો મૂળ ભાષા તરીકે લાતવિયન બોલે છે.

લાતવિયન ઈન્ડો યુરોપિયન જૂથમાની બે બાલ્ટિક ભાષાઓમાંની એક છે, બીજી લિથુનિયન છે. લાતવિયાના ઉત્તરીય પાડોશી એસ્ટોનિયાની ભાષા આ જૂથ સાથે સંબંધ ધરાવતી નથી.

તો લૅટ્વિયન કેમ શીખવુ જોઈએ?

પ્રવાસન
લાતવિયા અને તેની ઐતિહાસિક રાજધાની રીગાની મુલાકાત લાતવિયન બોલવાની ક્ષમતા દ્વારા તમામ રીતે વધુ આનંદપ્રદ બની જશે. તમારા પ્રયત્નોને આવકારવામા આવશે, કારણકે ઘણા વિદેશીઓ આ લઘુમતી ભાષા શીખવા માટે મુશ્કેલી લેતા નથી.

સંસ્કૃતિ
લાતવિયા, ખાસ કરીને ગીત અને નૃત્ય ક્ષેત્રમાં, લાંબો સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસ ધરાવે છે, અને લાતવિયનનુ જ્ઞાન તેમના ઘણા તહેવારોમા જોડાવા અને આનંદ લેવા માટે તમને સક્રિય કરશે.