Şinasi Muhammet Horuz

Şinasi Muhammet Horuz

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 24
જન્મદિવસ: 10 જાન્યુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન) | મૂળ

હું શીખુ છુ: