Лена Копыстка

Лена Копыстка

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 15
જન્મદિવસ: 1 સેપ્ટેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા) | મધ્યમ સ્તર
  • ચાઇનીસ (ચીન) | શરૂઆત