Рита Зимина

Рита Зимина

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 50
જન્મદિવસ: 8 નવેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: