پیمان فهمیده

پیمان فهمیده

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 44
જન્મદિવસ: 6 જૂન

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • પર્ષિયન | મૂળ
  • અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા) | શરૂઆત

હું શીખુ છુ: