๋Jene Kanchanasevee

๋Jene Kanchanasevee

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 21
જન્મદિવસ: 21 માર્ચ

મારા વિષે:

Hello there!

I'm Jean from Bangkok, Thailand.

I'm interested in German, Dutch and Japanese, also I want to make an improvement with my English. In return, I can help you with my Thai language which is my mother tongue.

Hope we can help each other !

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • જર્મન (જર્મની) | શરૂઆત
  • જપાનીસ | શરૂઆત
  • ડચ (નેધરલેન્ડ) | શરૂઆત