Anastasia Konobrodska

Anastasia Konobrodska

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 25
જન્મદિવસ: 2 સેપ્ટેંબર

મારા વિષે:

Ukrainian, wishing to study abroad. Preferably in the Netherlands.

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: