Barbora Stefanidesova

Barbora Stefanidesova

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 28
જન્મદિવસ: 16 જૂન

મારા વિષે:

Hi, my name is Barbora. Do not know good English, but I'm learning. I'd like to practise my grammar and writing. I hope that someone can help me. =o)

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ચેક | મૂળ
  • સ્લોવાક | મૂળ
  • જર્મન (જર્મની) | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ: