Brian Schneider Roosevelt

Brian Schneider Roosevelt

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 59
જન્મદિવસ: 9 મે

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • જર્મન (જર્મની) | શરૂઆત
  • ઈંડોનેશીયન | શરૂઆત
  • ચાઇનીસ (હોંગકોંગ) | શરૂઆત