Cát Linh Nguyễn Thị

Cát Linh Nguyễn Thị

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 17
જન્મદિવસ: 16 ઓગસ્ટ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • વિયેટ્નામીસ | મૂળ

હું શીખુ છુ: