Catalin Cosmin Codarcea

Catalin Cosmin Codarcea

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 35
જન્મદિવસ: 17 સેપ્ટેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • રોમેનિયન | મૂળ

હું શીખુ છુ: