chanawee liengtrakulchai

chanawee liengtrakulchai

અંગત માહિતીઓ

જન્મદિવસ: 2 જૂન

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • થાઈ | મૂળ

હું શીખુ છુ: