Chousein Kara ivrachim

Chousein Kara ivrachim

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 27
જન્મદિવસ: 2 એપ્રિલ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ગ્રીક (ગ્રીસ) | મૂળ
  • ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન) | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ: